• Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego nr druku 543
  127 KB
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego nr druku 544
  288 KB
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego nr druku 545
  136 KB
 • Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok nr druku 546
  543 KB
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie WPF Gminy Kołobrzeg na lata 2024-2033 nr druku 547
  109 KB
 • Załącznik Nr 1 do WPF
  273 KB
 • Załącznik Nr 2 do WPF
  206 KB
 • Projekt uchwały w sprawie w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kołobrzeg nr druku 548
  146 KB
 • Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w ob. ew. Niekanin nr druku 550
  273 KB
 • Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w ob. ew. Dźwirzyno nr druku 551
  237 KB
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ob. ew. Przećmino nr druku 552
  197 KB
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Grzybowo nr druku 553
  197 KB
 • Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu " Opieka wytchnieniowa - edycja 2024" nr druku 554
  144 KB
 • Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach programu " Asytent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024" nr druku 555
  138 KB
 • Projekt uchwały w sprawiew sprawie częściowych zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości nr druku 556
  108 KB
 • Projekt uchwały zmieniająca uchwalę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji nr druku 557
  116 KB
 • Załącznik Nr 1 - deklaracja
  384 KB
 • ZAŁĄCZNIK_ZN-1_do_wzoru_deklaracji.docx
  22 KB
 • ZAŁĄCZNIK_ZN-2.pdf
  992 KB
 • Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg dla części obrębu Zieleniewo nr druku 558
  159 KB
 • uzsadnienie do uchwały nr druku 558
  130 KB
 • Załącznik Nr 1 - rysunek planu Zieleniewo
  2 MB
 • Załącznik Nr 2 wyrys studium
  2 MB
 • Załącznik od Nr 3 do Nr 5
  122 KB
 • Projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołobrzeg w 2024 r. nr druku 559
  114 KB
 • PROGRAM opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołobrzeg w 2024 roku
  143 KB
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Kołobrzeg na 2024 rok nr druku 560
  206 KB
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kołobrzeg nra 2024 rok nr druku 561
  94 KB
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych Gminy Kołobrzeg
  219 KB
 • Raport z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie zmiany granic adminiistracyjnych Gminy Kołobrzeg
  490 KB