Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Kołobrzeg prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu      i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie   z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

I.  Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Kołobrzeg  prowadzony jest przez Sekretarza Gminy Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 48A, Tel. 94 35 30 439, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

II. Zgodnie z § 10 - 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:

1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w  Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

3. Udostępnianie danych zawartych w  rejestrze w formie, o której mowa w ust.2 pkt1 jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

6. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.

7. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.

8.  Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

9.  Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiści wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

10. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

III. Wydanie urzędowego poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).

IV. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód  zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie opłaty skarbowej - Dz. U. Nr 187, poz. 1330)

V. Opłatę należy uiścić na konto Gminy Kołobrzeg:

BANK PEKAO S.A  w KOŁOBRZEGU:

25 1240 6960 3320 3002 1111 0000

 • Rejestr Instytucji Kultury – stan na dzień 31.05.2020r.
  15 KB
 • Księga Rejestrowa Biblioteki Publicznej Gminy Kołobrzeg
  21 KB
 • Wzór wniosku
  11 KB
 • Rejestr Instytucji Kultury – stan na dzień 12.01.2024r.
  17 KB
 • Księga Rejestrowa Gminne Centrum Kultury i Promocji w Zieleniewie
  24 KB