Najważniejsze zmiany w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.

Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045) wprowadzono zmiany do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym , które wchodzą w życie z dniem 01.01.2016 r.

Zmiany w podatku od nieruchomości:

1.    Usunięto pojęcie "względy techniczne".

W obowiązującym stanie prawnym grunty, budynki i budowle znajdujące się w posiadaniu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które nie są i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia tej działalności gospodarczej ze względów technicznych, opodatkowuje się niższą stawką podatku od nieruchomości. Ponieważ pojęcie "względy techniczne" nie zostało zdefiniowane w ustawie na tle stosowania tego przepisu dochodziło do licznych sporów, efektem których jest bogate orzecznictwo, nierozwiewające jednak wszystkich wątpliwości. W związku z tym ustawodawca dokonał zmiany  przepisu w art. 1a ust. 1 pkt 3 oraz dodał ust. 2a w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych ustalając, że do gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie zalicza się: budynków, budowli lub ich części, w odniesieniu do których została wydana decyzja ostateczna organu nadzoru budowlanego, o której mowa w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), lub decyzja ostateczna organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części z użytkowania.

Zatem niższą stawką opodatkowane będą teraz budynki, budowle lub ich części, w stosunku do których właściwy organ nadzoru budowlanego lub górniczego wyda decyzję nakazującą, właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia.

2.    Współwłasność garaży wielostanowiskowych i lokali

Zasadą jest, że jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach (art. 3 ust. 4 u.p.o.l.). W praktyce stosowanie zasad odpowiedzialności solidarnej w każdym przypadku powoduje wiele konfliktów między podatnikami a organami podatkowymi, gdyż podatnicy nie akceptują zasady odpowiedzialności solidarnej. Sytuacją, która budzi najwięcej kontrowersji jest stosowanie zasady odpowiedzialności solidarnej w przypadku wyodrębnionych prawnie garaży wielostanowiskowych w budownictwie wielomieszkaniowym. Ustawodowaca dokonał zmiany w art. 3 dodając ust. 4a u.p.o.l. na podstawie, którego wyłączono zasadę odpowiedzialności solidarnej współwłaścicieli w częściach ułamkowych garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciążyć będzie na współwłaścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności budynku i gruntu.

Ponadto art. 3 ust. 5 u.p.o.l. otrzymał brzmienie: "Jeżeliwyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowywzakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (...) ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej."

3.    Ograniczenie zwolnień podatkowych

 

a)     Dokonano zmiany art. 7 ust. 1 pkt. 5 u.o.p.l. na podstawie, którego zwolnione będą od podatku od nieruchomości "grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży"

b)     Ograniczono zakres zwolnień od podatku gruntów położonych w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody oraz gruntów Skarbu Państwa pod wodami powierzchniowymi poprzez dokonanie zmian w art. 7 ust. 1 pkt 8 i 8a u.p.o.l.

Zmiany w podatku rolnym i leśnym

1.     Wprowadzono zmiany zasad przeliczania na ha przeliczeniowe użytków rolnych (grunty rolne zabudowane, rowy i inne) – art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku rolnym.  

2.     Ograniczono zakres zwolnień  w  podatku rolnym:
 

·        uczelnie oddające grunty zwolnione od podatku w posiadanie innym podmiotom niż uczelnie tracą zwolnienie - art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku rolnym,
 

·        w związku z brakiem obowiązkowej służby wojskowej zniesiono ulgę w podatku rolnym dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową - uchylono art. 13a ustawy o podatku rolnym.
 

3.     Zniesiono preferencyjną stawkę podatku leśnego (50%) dla lasów ochronnych zmiana art. 4 pkt 3 ustawy o podatku leśnym 

4.     Wprowadzono nowe pojęcie łącznego zobowiązania pieniężnego - dodano art. 6a w ustawie o podatku leśnym.

Zmiany dotyczące płatności podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Ustawodawca wprowadził z dniem 01.01.2016 r. następujące zmiany w płatności podatków:

1.     Jeżeli kwota podatków:  od nieruchomości, rolnego, leśnego nie przekroczy 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.  

2.     Nie doręcza się decyzji i nie pobiera się podatku w przypadkach, gdy kwota zobowiązania jest niższa od kosztów przesyłki poleconej (koszty te wynoszą obecnie 6,10 zł).

Ponadto nowelizacja ustawy wprowadza inne zmiany, które doprecyzowują i uaktualniają nazewnictwo oraz niektóre definicje, a także wskazują  aktualne nazwy ustaw w przypadku odesłań.

Powyższe zmiany spowodują konieczność dostosowania wzorów deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Kołobrzeg.