Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

INFORMACJA O ZWROCIE PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ WYPŁAT ZWROTU PRODUCENTOM ROLNYM.

Wymagane dokumenty:

Odpowiedni wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

·     faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;

·  dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta. Kierownik biuro powiatowego ARiMR wydaje powyższy dokument na wniosek producenta rolnego;

·     odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro podawcze Urzędu Gminy Kołobrzeg – pokój nr 16 czynne w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 7:00 do 15:00, we wtorek od 7:00-16:00 oraz w piątek od 7:00 do 14:00.

Terminy składania wniosku:

·     od 01 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku;

·     od 01 sierpnia do 31 sierpnia danego roku.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego, przyznanego na podstawie decyzji,  następuje
w terminach:

1.   od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone
w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku;

2.   od dnia 1 października do dnia 31 października  – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.

 

Termin załatwienia sprawy:

Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Kołobrzeg – pokój nr 13 –Aleksandra Krycińska inspektor ds. księgowości podatkowej, tel. 94 35 30 438

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 846);
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. poz. 2466);
-  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2832).

Wniosek do pobrania lub wypełnienia

871 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie przedstawione przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

28 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

17.2 KBPobierzPodgląd pliku