Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

INFORMACJA O ZWROCIE PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ WYPŁAT ZWROTU PRODUCENTOM ROLNYM.

Wymagane dokumenty:

Odpowiedni wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

·     faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;

·     dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych,
o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji
i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła;

·     odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro podawcze Urzędu Gminy Kołobrzeg – pokój nr 16 czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:30.

Terminy składania wniosku:

·     od 01 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku;

·     od 01 sierpnia do 31 sierpnia danego roku.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego, przyznanego na podstawie decyzji,  następuje
w terminach:

1.   od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone
w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku;

2.   od dnia 1 października do dnia 31 października  – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.

 

Termin załatwienia sprawy:

Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Kołobrzeg – pokój nr 17 – Beata Stankiewicz inspektor ds. księgowości podatkowej, tel. 94 35 30 448

Podstawa prawna:

-     ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1340 z późn. zm.)

-     rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. poz. 2466).

Wniosek do pobrania lub wypełnienia

871 KBPobierz

Oświadczenie przedstawione przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

28 KBPobierz