Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Kołobrzeg, 07.09.2011 r.

 OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KOŁOBRZEG

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

 

                   Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg  dla części obrębu Kądzielno uchwałą Nr X/67/2011 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 31 sierpnia 2011 r. oraz informuję, że z treścią ww. dokumentu wraz  z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 48A, pok. 28.