Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Przedłużenie terminu „Wyprawka Szkolna”.

Informacja dotycząca  udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników -„Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2011/2012


Wójt Gminy Kołobrzeg, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych w ramach programu rządowego Wyprawka Szkolna 2011/2012
Termin składania wniosków -  do 6 września 2011 r.

Informacje szczegółowe „Wyprawka szkolna w 2011 r.
Wyprawką na podręczniki szkolne objęci będą uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2011/2012 naukę:
1. w klasach I-III szkoły podstawowej
2. w  III  klasie gimnazjum,
3. w klasach I-VI  szkoły podstawowej i klasach I-III gimnazjum posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię  psychologiczno- pedagogiczną:
• słabo widzący,
• niesłyszący,
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu  na jedno z trzech wymienionych kryteriów, tj. ze względu na:
1) kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) tj.  351 zł netto miesięcznie na jedną osobę w rodzinie (dot. uczniów klas I-III szkoły podstawowej i III gimnazjum).
2) przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, poza kryterium dochodowym, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły. W grupie uzasadniającej szczególne sytuacje życiowe znajduje się m.in. sieroctwo, bezdomność, ciężka choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, zdarzenia losowe itp. - bez względu na kryterium dochodowe (dot. uczniów klas I-III szkoły podstawowej i III gimnazjum).
Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w Gminie 10% ogólnej liczby uczniów.
3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy
z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów słabo widzących, niesłyszących,
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - bez względu na kryterium dochodowe.
W przypadku, kiedy uczeń spełnia więcej niż jedno kryterium do objęcia pomocą decyzję w sprawie jego wyboru pozostawia się rodzicowi (prawnemu opiekunowi, rodzicowi zastępczemu) ucznia.
Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych),    a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
Warunkiem wypłaty przyznanego dofinansowania jest przedłożenie dowodu zakupu podręczników. Dowodem zakupu jest imienna faktura VAT, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników z zawartą informacją, iż opisane wydatki rozliczone zostały tylko w ramach programu lub nie zostały rozliczone w ramach innego programu pomocy uczniom.

Dofinansowania zakupu podręczników wynoszą:
-  180 zł - dla uczniów klas I- III szkoły podstawowej o kryterium dochodowym nie przekraczającym 351 zł netto na osobę w rodzinie oraz bez względu na dochód - dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujących kształcenie na poziomie klas I-III szkoły podstawowej,
-  325 zł - dla uczniów klas III gimnazjum o kryterium dochodowym nie przekraczającym  351 zł netto na osobę w rodzinie oraz bez względu na dochód rodziny - dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,  realizujących kształcenie na poziomie klas I- III gimnazjum,

-  210 zł - bez względu na dochód rodziny - dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,  realizujących kształcenie na poziomie klas IV- VI szkoły podstawowej.
 Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
a) zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
b) odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
c) oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym,
d) zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie osiągniętym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku z innych źródeł niż  wymienione w  pkt. a-d,
e) zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach uzyskiwanych z  gospodarstwa rolnego x ha przeliczeniowe,
f) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych,
g)kserokopia decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego,
h)zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
i) kserokopia decyzji o pobieranym dodatku mieszkaniowym lub oświadczenie o niepobieraniu takiego dodatku, 
Warunkiem wypłaty przyznanego dofinansowania jest przedłożenie w szkole imiennych rachunków lub faktur VAT za zakupione podręczniki lub oświadczenie o zakupie podręczników.
W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – Wyprawka szkolna”.


Wójt Gminy Kołobrzeg
Tadeusz Kowalski

Wyprawka 2011 - wniosek

50 KBPobierz