Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Stanowisko pracy ds. Obsługi Rady Gminy

Magdalena Jachimowicz   Główny Specjalista ds. Obsługi Rady Gminy 

tel. 94 35 30 453, Budynek „B” Urzędu Gminy, I piętro, pok. Nr 39

e-mail: rada@gmina.kolobrzeg.pl

  Do zakresu  czynności należy m.in:

1.       Wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań ustawowych i statutowych Przewodniczącego;

2.       Przygotowanie i obsługa sesji, komisji stałych i doraźnych oraz klubów radnych;

3.       Sporządzanie protokołów z sesji Rady oraz posiedzeń Komisji Rady;

4.       Informowanie pracowników Urzędu o opublikowanych aktach prawa miejscowego;

5.       Prowadzenie zbioru i rejestru uchwał Rady, prowadzenie kompletnego zbioru aktów prawa miejscowego;

6.       Prowadzenie rejestrów:

-  opinii, wniosków Komisji,

-  interpelacji, zapytań, wniosków radnych.

7.       Organizacja załatwiania skarg i wniosków należących do właściwości Rady;

8.       Opracowywanie projektów uchwał Rady wnioskowanych przez Przewodniczącego Rady, Komisje, Kluby Radnych oraz radnych;

9.       Organizacja i koordynacja przygotowania odpowiednich materiałów dla Rady i Komisji;

10.    Umożliwianie wglądu zainteresowanym do uchwał Rady Gminy oraz protokołów z posiedzeń Rady i jej Komisji po ich sporządzeniu;

11.    Organizowanie szkoleń radnych;

12.    Rozliczanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej diet radnych,

13.    Prowadzenie zbioru i rejestru zarządzeń Wójta;

14.    Prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej;

15.    Prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień dla pracowników Urzędu oraz dla dyrektorów/kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

16.    Prowadzenie kompletnego zbioru uchwał Rady Gminy oraz opracowywanie sprawozdań z realizacji podjętych uchwał;

17.    Przesyłanie uchwał Rady Gminy do organów nadzoru oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym;

18.    Przekazywanie uchwał Rady Gminy komórkom organizacyjnym celem realizacji;

19.    Prowadzenie kompletnego zbioru interpelacji radnych, nadzór nad terminowością odpowiedzi na interpelacje radnych;

20.    Prowadzenie programu ubezpieczeniowego Gminy Kołobrzeg.