Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok nr druku 353

294 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

263 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

235 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3

146 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2022 - 2031.nr druku 354

194 KBPobierzPodgląd pliku

Objaśnienia do WPF

228 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

402 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

359 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kołobrzeg środków stanowiących fundusz sołecki w 2023 roku nr druku 355 ,

192 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków nr druku 356,

233 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akacjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu nr druku 357,

292 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych nr druku 358 ,

795 KBPobierzPodgląd pliku

załączniki do kategorii dróg

2.1 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołobrzeg w 2022 r. nr druku 359 ,

207 KBPobierzPodgląd pliku

Program

233 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Kołobrzeg „Talerz gorącej zupy dla każdego ucznia” na lata 2022-2025 nr druku 360,

471 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia w piątki i soboty handlu produktami rolnymi lub spożywczymi przez rolników i ich domowników oraz regulaminu tego handlu nr druku 361,

206 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” nr druku 362,

205 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” nr druku 363,

203 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Kołobrzeg na 2022 r. nr druku 364,

407 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kołobrzeg na 2022 r. nr druku 365.

372 KBPobierzPodgląd pliku

wniosek Wójta Gminy Kołobrzeg o wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy projektów uchwał

343 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego

370 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego

423 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kołobrzeg do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy i w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy nr druku 366

193 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nr druku 367

304 KBPobierzPodgląd pliku