Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Zezwolenie na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych

Zezwolenie na wyprzedaż zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

 

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych zawiarający:

a)    oznaczenie rodzaju zezwolenia,

b)    oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania

c)    numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej

d)    przedmiot działalności gospodarczej

e)    adres punktu sprzedaży,

f)    adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

2. Oświadczenie o wartości posiadanych zapasów napojow alkoholowych w punkcie sprzedaży.

3. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców.

4. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

5. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy

 

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni

 

Jednostka odpowiedzialna:

Sekcja Rozwoju Gospodarczego

Budynek B piętro I, pokój numer 43.

94 35 30 452 wew. 18 lub 94 35 43 033 wew. 18.

 

Tryb Odwoławczy:

Na postanowienie Gminnej Komisji ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Kołobrzeg w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

 

Od decyzji Wójta przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Kołobrzeg w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Opłaty:

Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest w kasie urzędu – pok. 12 w godzinach 8.00-14.00 w wysokości:

a)       1,4% wartości zinwentaryzowanych napójow zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

b)      1,4% wartości zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (za wyjątkiem piwa),

c)       2,7% wartości zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

 

Informacje dodatkowe:

1. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w pkt. 9 może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

2. Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminy ważności zezwolenia na wyprzedaż

 

Podstawa prawna:

1.     Ustawa z dnia 26 pażdziernika 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.Nr 147 poz 1231 z 2002r.).

2.     Uchwała Rady Gminy Kołobrzeg Nr II/8/2002 z dnia 04 grudnia 2002r. w sprawie ustalania liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży )oraz usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

3.     Uchwała Rady Gminy Kołobrzeg Nr XIX/113/2004 z dnia 19 pażdziernika 2004r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalania liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz  usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.alkohole_wyprzedaz.rtf

4.1 KBPobierzPodgląd pliku