Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni

RODZAJ SPRAWY/NAZWA PROCEDURY

 

Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych za rok poprzedni (zwane dalej oświadczeniem)

 

 

PODMIOTY ZOBOWIĄZANE

 

Osoby fizyczne i podmioty prawne korzystające z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży w roku poprzednim.

 

 

ODPOWIEDZIALNA JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 

Urząd Gminy Kołobrzeg

ul. Trzebiatowska 48A

78-100 Kołobrzeg

tel. 94 35 30 420

Faks: 94 35 30 455.

e-mail: sekretariat@gmina.kolobrzeg.pl

 

Urząd Gminy Kołobrzeg jest czynny od godziny 07:30 do godziny 15:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 

ODPOWIEDZIALNY WYDZIAŁ

 

Referat Promocji i Kultury

Pokój numer 43, budynek B, I piętro.

tel. 94 35 30 452 wew. 18;

tel. 94 35 43 033 wew. 18.

 

PRACOWNICY MERYTORYCZNI

 

§  Małgorzata Aptewicz – podinspektor ds. działalności gospodarczej i handlu

e-mail: m.aptewicz@gmina.kolobrzeg.pl

 

§  Marek Dołęgowski – inspektor ds. wspierania i promocji przedsiębiorczości;

e-mail: m.dolegowski@gmina.kolobrzeg.pl

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

Art. 11¹ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 2137 ze zmianami) – zwana dalej ustawą

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Oświadczenie składane przez przedsiębiorcę

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia w terminie do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

 

Druki oświadczeń są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Kołobrzeg Można je też pobrać ze strony internetowej www.bip.gmina.kolobrzeg.pl

 

WZÓR OŚWIADCZENIA

 

Papierowy formularz oświadczenia można otrzymać w Referacie Promocji i Kultury – pokój 43, budynek B, I piętro.

Można również pobrać elektroniczny wniosek ze strony internetowej Urzędu Gminy Kołobrzeg znajdującej się pod adresem www.gmina.kolobrzg.pl. Druki przygotowane są w formacie Adobe Reader PDF lub MS EXCEL 2016. Odnośnik do plików znajduje się na końcu tekstu

 

Uwaga. Nie ma ustawowego obowiązku korzystania z urzędowego wzoru oświadczenia, jednak oświadczenie powinno zawierać:

§  oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego adres zamieszkania lub adres siedziby podmiotu prawnego;

§  numer identyfikacji podatkowej (NIP);

§  adres miejsca punktu sprzedaży;

§  oznaczenie rodzaju punktu sprzedaży (detal albo gastronomia);

§  oznaczenie zezwoleń oraz ich numer;

§  wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych;

§  czytelny podpis przedsiębiorcy lub pełnomocnika właściwie umocowanego do składania oświadczeń w imieniu przedsiębiorcy.


TERMIN ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA

Od 01 stycznia do dnia 31 stycznia włącznie każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA    

 

§  Referat Promocji i Kultury, pokój 43, budynek B, I piętro

§  Biuro Podawcze, pokój 16, budynek A, parter

§  Sekretariat, pokój 23, budynek A, I piętro

 

SPOSÓB ZŁOŻENIA

§  osobiście w Referacie Promocji i Kultury, w sytuacji gdy jest nieczynne w Biurze Podawczym albo w Sekretariacie;

§  listem (najlepiej poleconym) za pośrednictwem Poczty Polskiej (operator publiczny);

§  drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP);

§  telefaksem na numer: 94 35 30 455.

 

SKŁADANIE PISMA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych można również wysyłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) dostępnej pod adresem www.epuap.gov.pl.

 

Do podpisania dokumentu elektronicznego na ePUAP niezbęny jest potwierdzony Profil Zaufany albo bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem.

 

Składając pisma za pomocą ePUAP można skorzystać z gotowego wzoru formularza lub skorzystać z pisma ogólnego do urzędu.

 

Adres ESP: /gminakolobrzeg/skrytka

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Nie dotyczy

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY SKARBOWEJ ZA ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA:

 

Nie dotyczy. Złożenie dokumentu oświadczenia jest bezpłatne.

 

ZAŁATWIANIE SPRAWY ZA POŚREDNICTWEM PEŁNOMOCNIKA

 

Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna. Oświadczenie może zostać popisane przez właściwie umocowanego pełnomocnika. W takim przypadku wraz z oświadczeniem należy złożyć dokument udzielonego pełnomocnictwa. Dołączenie dokumentu pełnomocnictwa może podlegać opłacie skarbowej.

 

OPŁATA SKARBOWA OD DOKUMENTU PEŁNOMCNICTWA

 

W przypadku działania przez pełnomocnika (w sytuacji gdy oświadczenie podpisuje osoba upoważniona) do wniosku należy dołączyć aktualny dokument potwierdzający właściwe umocowanie (pełnomocnictwo).

 

Złożenie dokumentu pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (słownie: siedemnaście zł).

 

Opłatę skarbową za złożenie dokumentu pełnomocnictwa można uiścić na dwa sposoby:

§  gotówką we wpłatomacie znajdującym się na przy Biurze Podawczym – pokój 16 na parterze w budynku A (wpłatomat wydaje resztę),

§  bezgotówkowo, przelewem na wydzielony rachunek bankowy Urzędu Gminy Kołobrzeg:

 

BANK PEKAO S.A  w KOŁOBRZEGU:

25 1240 6960 3320 3002 1111 0000

 

Aktualne rachunki bankowe Gminy Kołobrzeg znajdują się w                   Biuletynie Informacji Publicznej dostępnej pod adresem www.bip.gmina.kolobrzeg.pl

 

Dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:

IBAN:  PL 25 1240 6960 3320 3002 1111 0000

SWIFT/BIC: PKOPPLPW

 

INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA

 

§  Niezłożenie oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego jest przesłanką do wygaszenia zezwolenia z mocy prawa (postępowanie wszczęte z urzędu).                            

 

§  W przypadku niedochowania terminu do złożenia oświadczenia, można dalej korzystać z zezwolenia pod warunkiem dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia w terminie 30 dni od dnia upływu pierwotnego terminu do złożenia oświadczenia oraz uiszczenia dodatkowej opłaty za przedłużenie terminu w wysokości 30% podstawowej opłaty rocznej również w terminie 30 dni od dnia upływu pierwotnego terminu do uiszczenia opłaty pierwszej raty za korzystanie z zezwolenia tj. 31 stycznia

 

§  Opłata za przedłużenie terminu do złożenia oświadczenia 30% stawki  podstawowej*:

 

a)   do 4,5% alkoholu oraz piwa – 525 x 30% = 157,50 zł;

b)   powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 525 x 30% =157,50;

c)    powyżej 18% alkoholu – 2100 x 30% = 630 zł

 

* - stawka określona w art. 11¹ ust 2 ustawy

 

WARUNKI DODATKOWE

 

Dodatkowym warunkiem korzystania z zezwolenia jest terminowe uiszczenie opłaty za korzystanie z zezwolenia.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 2137) – zwana dalej ustawą

 

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLENIA

 

Wysokość opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w bieżącym roku kalendarzowym obliczana jest na podstawie wartości sprzedaży napojów alkoholowych wskazanych na oświadczeniu o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim

 

Wysokość opłaty za korzystnie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

 

a)   Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających:                 do 4,5% alkoholu oraz piwa:

 

-        jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła 37.500 zł to opłata roczna wynosi 525

-        jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 37.500 zł opłata roczna wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim.

 

b)   Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających:

powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

 

-        jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła 37.500 zł to opłata roczna wynosi 525

-        jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 37.500 zł – opłata roczna wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim.

 

c)    Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających:

powyżej 18% alkoholu

 

-        jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła 77.000 zł to opłata roczna wynosi 2.100

-        jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 77.000 zł – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 

§  Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały rok kalendarzowy mogą wnieść opłatę za korzystanie z zezwoleń w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia – I rata, 31 maja – II rata, 30 września – III rata każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem lub w całości, jednorazowo do 31 stycznia;

 

§  W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (najmniejsza jednostka 1 dzień).

 

§  Wartość sprzedaży jest to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

 

Podstawa prawna: art. 2¹ ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 2137)

§  Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku niezłożenia w terminie do dnia 31 stycznia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych lub niedokonania całkowitej opłaty w terminie do dnia 31 stycznia lub raty opłaty w terminie do 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września danego roku kalendarzowego. Jak również nie dopełnił obowiązku złożenia oświadczenia w dodatkowym terminie 30 dni od dnia upływu pierwotnego terminu do złożenia oświadczenia oraz uiszczenia dodatkowej opłaty za przedłużenie terminu w wysokości 30% podstawowej opłaty rocznej również w terminie 30 dni od dnia upływu pierwotnego terminu do uiszczenia opłaty pierwszej raty za korzystanie z zezwolenia tj. 31 stycznia

 

Podstawa prawna: art. 18 ust. 12 pkt 5 wyżej wskazanej ustawy.

 

§  W przypadku wygaśnięcia zezwolenia ze wskazanych powodów przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie w danym miejscu sprzedaży nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 

 

SPOSÓB WNOSZENIA OPŁATY ZA ZEZWOLENIE

 

§  Opłatę za zezwolenie wnosi się bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kołobrzeg:

BANK PEKAO S.A  w KOŁOBRZEGU:

59 1240 6960 3320 3016 1111 0000

Aktualne rachunki bankowe Gminy Kołobrzeg znajdują się w    Biuletynie Informacji Publicznej dostępnej pod adresem www.bip.gmina.kolobrzeg.pl

Dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:

IBAN:  PL 59 1240 6960 3320 3016 1111 0000

SWIFT/BIC: PKOPPLPW

 

UWAGA:

Od dnia 01 lipca 2011 r. posiadacz zezwolenia zobowiązany jest w terminach do dnia 01 lutego, 01 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem , okazać przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedni dowód potwierdzający dokonanie opłaty, a nie jak dotychczas zaświadczenie o uiszczeniu opłaty.

Podstawa prawna:

Art. 5 ustawy z dnia 23 marca 2011 r. o ograniczaniu barier Administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622 ze zm.).

Oświadczenie o wartości sprzedaży w roku poprzednim – format PDF

243 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o wartości sprzedaży w roku poprzednim – format Excel

20 KBPobierzPodgląd pliku