Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni
Referat działalności gospodarczej, handlu i usług

1.       PODSTAWA PRAWNA:Art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012, poz. 1356).

2.       SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:Oświadczenie składane przez przedsiębiorcę.


3.       WYMAGANE DOKUMENTY:

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązany do złożenia w terminie do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

4.       TERMIN ODPOWIEDZI:
Nie dotyczy

5.       TRYB ODWOŁAWCZY:Nie przysługuje

6.       WYSOKOŚĆ OPŁATY SKARBOWEJ ZA ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA:

Nie dotyczy

7.       OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLENIA:

Wysokość opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w bieżącym roku kalendarzowym obliczana jest na podstawie wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim wskazanych na oświadczeniu o wartości sprzedaży.

Wysokość opłaty za korzystnie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających:
do 4,5% alkoholu oraz piwa
- jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła 37 500 zł – opłata wynosi 525 zł
- jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim.

Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających:
powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
- jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła 37 500 zł – opłata wynosi 525 zł
- jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim.

Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających:
powyżej 18% alkoholu
- jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła 77 000 zł – opłata wynosi 2100 zł
- jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 77 000 zł – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim.

8.       INFORMACJE DODATKOWE:

Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały rok kalendarzowy mogą wnieść opłatę jednorazowo w terminie do 31 stycznia lub w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Zgodnie z art. 2¹ pkt 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012, poz. 1356) wartość sprzedaży jest kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 wyżej wskazanej ustawy zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku niezłożenie w terminie do dnia 31 stycznia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub niedokonania całkowitej opłaty w terminie do dnia 31 stycznia lub raty w terminie do 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września danego roku kalendarzowego. W przypadku wygaśnięcia zezwolenia ze wskazanych powodów przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie w danym miejscu sprzedaży nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Oświadczenie o wartości sprzedaży należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Kołobrzeg przy ul. Trzebiatowskie 48A w Kołobrzegu czynnym w dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 lub nadać listem do dnia 31 stycznia w punkcie pocztowym Poczty Polskiej.

Oświadczenie o wartości sprzedaży można również wysyłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) dostępnej pod adresem www.epuap.gov.pl. Do podpisania dokumentu elektronicznego na ePUAP potrzebny jest potwierdzony Profil Zaufany albo bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem.Opłatę za zezwolenie należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kołobrzeg:

BANK PEKAO S.A  w KOŁOBRZEGU:
59 1240 6960 3320 3016 1111 0000

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z pracownikiem Referatu Gospodarczego Budynek B piętro I, pokój numer 43. tel. 94 35 30 452 wew. 18 lub 94 35 43 033 wew. 18. lub drogą poczty elektronicznej e-mail: edg@gmina.kolobrzeg.pl

UWAGA:
Od dnia 01 lipca 2011 r. posiadacz zezwolenia zobowiązany jest w terminach do dnia 01 lutego, 01 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem , okazać przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedni dowód potwierdzający dokonanie opłaty, a nie jak dotychczas zaświadczenie o uiszczeniu opłaty.

Podstawa prawna:
Art. 5 ustawy z dnia 23 marca 2011 r. o ograniczaniu barier Administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622 ze zm.)

Do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych można skorzystać z przygotowanego niżej formularza:

Oświadczenie o wartości sprzedaży w roku poprzednim – format PDF

316 KBPobierz