Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
zawierający:

a)     oznaczenie rodzaju zezwolenia,

b)     oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,

c)     numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,

d)     przedmiot działalności gospodarczej,

e)     adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)

 

Opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się w kasie Urzędu Gminy p.12 w godz. 8.00-14.00 przed wydaniem zezwolenia, w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń. ( na podst. art. 18 ust 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.)

 

Miejsce złożenia dokumentów :

Sekretariat Urzędu Gminy

 

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni

 

Jednostka odpowiedzialna:
Sekcja Rozwoju Gospodarczego

Budynek B piętro I, pokój numer 43.

94 35 30 452 wew. 18 lub 94 35 43 033 wew. 18.

 

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie Gminnej Komisji ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Kołobrzeg w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

 

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Kołobrzeg w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Informacje dodatkowe:

  1. Na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych imprez przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych – mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojow alkoholowych przez Wójta Gminy Kołobrzeg po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydawanej w formie postanowienia. Zezwolenia te wydawane są na okres do 2 dni.
  2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:

a)     do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo,

b)     powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa)

c)     powyżej 18 % zawartości alkoholu.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.Nr 147 poz. 1231 z 2002r. ze zm)

2. Uchwała Rady Gminy Kołobrzeg Nr II/8/2002 z dnia 04 grudnia 2002r. w sprawie ustalania liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży )oraz  usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

3. Uchwała Rady Gminy Kołobrzeg Nr. XXVIII/173/2002 z dnia 30 kwietnia 2002r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002r.

 alkohole_jednorazowe_wniosek.rtf

3.1 KBPobierzPodgląd pliku