Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

I.    WYMAGANE DOKUMENTY:

W sytuacji, gdy obwód drzewa mierzony na wysokości 5 cm od podstawy przekracza:

·      80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego

·      65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego

·      50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

należy złożyć:

- WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

lub dokonać:

- ZGŁOSZENIA USUNIĘCIA DRZEW PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ.

II.  ZASTOSOWANIE PRZEPISÓW:

- WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

należy złożyć w przypadku: 

- gdy drzewo rośnie na nieruchomości należącej do:

a) osoby fizycznej i jest usuwane na cele związane z działalnością gospodarczą,

b) osób prawnych, jednostek organizacyjnych, firm, spółek oraz pozostałych podmiotów.

- ZGŁOSZENIA USUNIĘCIA DRZEW PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

 należy dokonać w przypadku:

- gdy drzewo rośnie na działce będącej własnością osoby fizycznej, a jego usunięcie nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

III.  WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA POWINIEN ZAWIERAĆ :

a) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o którym mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego,

b) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie     o posiadanym prawie własności urządzeń, o których urządzeń, o którym mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego,

c) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana,

d) zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na wycinkę (np. w postaci podpisu na wniosku),

            ! Powyższa zgoda nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:

            -   spółdzielnię mieszkaniową

             - wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd             nieruchomością wspólną zarządowi zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994r.                                    o własności lokali,

            -  zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa,

            - użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących podmiotami o których mowa w pkt 2a - 2c (art. 83 ust. 3             ustawy o ochronie przyrody).

e) oświadczenie o udostępnieniu informacji o której mowa w art. 83 ust.4 (w przypadku spółdzielni i wspólnot),

f) nazwę gatunku drzewa lub krzewu,

g) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

- posiada kilka pni – obwód każdego z nich

- nie posiada pnia – obwód bezpośrednio poniżej korony drzewa,

h)  wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew,

i)  miejsce, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie, czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej,

j)  rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu (w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane), określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości,

k) projekt planu:

- nasadzeń zastępczych rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż usuwane, stanowiących kompensację przyrodniczą

- przesadzenia drzewa lub krzewu,

jeżeli są planowane (wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu) oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew i krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania,

l)   decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar „Natura 2000”                        w przypadku realizacji przedsięwzięcia dla którego jest wymagane ich uzyskanie zgodnie                     z ustawą z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie,

m)   zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt. 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt. 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 jeżeli zostało wydane.

IV.  ZGŁOSZENIE USUNIĘCIA DRZEWA POWINNO ZAWIERAĆ: 

a)   imię i nazwisko wnioskodawcy,

b)   oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,

c)   rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Miejsce złożenia dokumentów
Biuro Podawcze Urzędu Gminy Kołobrzeg  – pokój nr 16 (parter urzędu) w godzinach od 7:30 do 15:30  w dniach poniedziałek – piątek.

V.  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

- w przypadku wniosku - do 30 dni (w przypadku spraw skomplikowanych do 60 dni),

- w przypadku zgłoszenia - do 21 dni na dokonanie oględzin drzew, a następnie 14 dni  

od dnia oględzin na wniesienie/nie wniesienie sprzeciwu przez Wójta Gminy Kołobrzeg.

VI.  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urząd Gminy Kołobrzeg - inspektor ds. ochrony środowiska, pokój nr 29, tel 943530430

VII.  UWAGI:
1. We wniosku/zgłoszeniu proszę podać numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą.

2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia we wskazanym terminie.

 

Wniosek - Zezwolenie usunięcia drzew i krzewów

99 KBPobierzPodgląd pliku

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osobę fizyczną

18.2 KBPobierzPodgląd pliku