Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Zgłoszenie o przystąpieniu do eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia - przydomowej oczyszczalni ścieków, w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m2 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

Podstawa prawna:

1. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r., w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia

3. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie o przystąpieniu do eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia - przydomowej oczyszczalni ścieków, w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne zawierające następujące elementy:

1. zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków - wniosek

2. kopia mapy z naniesieniem lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków,

3. kopia zgłoszenia z Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków,

4. dokumentacja techniczna opisująca zasady funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków,

5. oświadczenie zgłaszającego instalację o przeznaczeniu przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie na cele mieszkaniowe,

6. pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika,

7. dowód uiszczenia opłaty skarbowej, w przypadku kiedy przydomowa oczyszczalnia ścieków niezwiązana jest z funkcjonowaniem budynku  mieszkalnego  lub w przypadku kiedy zgłoszenia dokonuje pełnomocnik 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Kamila Rylowska  tel. 94 3530452 w. 12, 510 572 719 

Urząd Gminy Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48 B pok. 45

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48 A  Kołobrzeg,                                                            - biuro podawcze, parter, pok. 16                                                                                                e-mail: sekretariat@gmina.kolobrzeg.pl

Opłaty:

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z 16 listopada 2006 r., opłata  za przyjęcie zgłoszenia wynosi 120,00 zł, płatna na konto Urzędu Gminy Kołobrzeg BANK PEKAO S.A    w KOŁOBRZEGU: 94 1240 6654 1111 0000 4967 1988

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. zwalnia się z opłaty skarbowej dokonanie zgłoszenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.                                                                                                                               W przypadku podlegania zwolnieniu z opłat, należy dołączyć oświadczenie o wykonaniu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie do celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego.

Termin załatwienia sprawy:

Przyjęcie zgłoszenia następuje w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku.

 Inne informacje:

Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji.

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

35 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie przydomowa oczyszczalnia ścieków

14.6 KBPobierzPodgląd pliku