Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

<xml> </xml>

Podstawa prawna:

-        art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.);

-        Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy przy ul. Trzebiatowskiej 48a w Kołobrzegu,  I piętro  pok. 29.

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek             7.30 – 15.30

 

Kontakt:

tel. 094 35 30 430,

e-mail: sekretariat@gmina.kolobrzeg.pl

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z następującymi załącznikami:

1) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia zgodą z art. 3 ust 1 pkt 5;

2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia zgodą z art. 3 ust 1 pkt 5;

3) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

4) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

6) wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem:

a) Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

b) Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne.

c) Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 i 5, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.

 

Zgodnie z art. 74 ust. 2 raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy – Biuro Podawcze, parter pok. 16

 

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 205zł płatna w płatomacie Urzędu Gminy Kołobrzeg (obok Biura Podawczego) lub na konto Urzędu Gminy Kołobrzeg:

BANK PEKAO S.A w KOŁOBRZEGU: 25 1240 6960 3320 3002 1111 0000

 

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Kołobrzeg.

 

Inne informacje:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie poprzedzać wydanie zezwoleń niezbędnych przed rozpoczęciem inwestycji, wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Wykaz tych decyzji zawiera art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.).

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie ważna przez cztery lata od dnia w którym stałą się ostateczna. Jej ważność będzie można przedłużyć o kolejne dwa lata, ale tylko jeśli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Karta informacyjna przedsięwzięcia

39 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek

37 KBPobierzPodgląd pliku