Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Referat Budżetu i Finansów

REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW

a)   Aleksander Russ - Zastępca Skarbnika

 

Tel. 94 -35-30-436, Budynek „A” Urzędu, parter, pokój nr 14

E-mail; a.russ@gmina.kolobrzeg.pl

 

 Do zakresu zadań na stanowisku zastępcy skarbnika należy między innymi:

1. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej, zgodnie z wymogami ustawy   o rachunkowości i rozporządzeniami Ministra Finansów.

2. Prowadzenie ewidencji i księgowości Gminy, jako organu.

3. Prowadzenie ewidencji i księgowości w zakresie inwestycji.

4. Regulowanie zobowiązań w zakresie inwestycji na podstawie dowodów księgowych.

5. Prowadzenie ewidencji i księgowości w zakresie dochodów z tytułu podatków należnych jednostkom samorządu terytorialnego do urzędów skarbowych oraz kontrola realizacji  i prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie.

6 Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym, rachunkowym, kwalifikowanie, co do zgodności z wydatkami budżetowymi i inwestycyjnymi.

7 Ewidencjonowanie zaangażowania w zakresie wydatków inwestycyjnych oraz uzgadnianie ich z planem i wykonaniem w budżecie gminnym.

8 Merytoryczna i finansowa kontrola wyciągów bankowych z rachunku podstawowego Gminy.

9 Ewidencja i księgowanie wyciągów bankowych, sporządzanie poleceń księgowania   z dochodów i wydatków dla pracowników prowadzących ewidencję księgową dochodów  i wydatków.

10. Terminowe przekazywanie środków dla jednostek budżetowych, przekazywanie dotacji dla zakładu budżetowego i innych dotacji zgodnie z planem finansowym Gminy.

11. Sporządzanie zestawień obrotów i sald oraz co miesięczna analiza i kontrola kont analitycznych w Urzędzie Gminy.

12. Sporządzanie zestawień obrotów i sald w zakresie inwestycji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

13. Prowadzenie ewidencji i księgowości w zakresie dochodów budżetu państwa realizowanych przez Gminę oraz terminowe przekazywanie należnych dochodów na rachunek Wojewody.

14. Przyjmowanie i analizowanie okresowych sprawozdań i bilansów podległych jednostek organizacyjnych gminy i zakładu budżetowego w zakresie realizacji wydatków budżetowych i dochodów.

15. Terminowe, rzetelne i zgodne z przepisami sporządzanie sprawozdań i bilansów Urzędu Gminy, jako jednostki budżetowej oraz bilansu skonsolidowanego J.S.T.

15.Sprawdzenie raportów kasowych pod względem formalnym i rachunkowym.

16. Prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych 
i wartości niematerialnych i prawnych, rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych oraz czuwanie nad terminowym i prawidłowym przeprowadzaniem inwentaryzacji składników majątkowych jednostki oraz jej wycena, sporządzanie sprawozdań o ruchu środków trwałych, przeprowadzanie niezbędnych analiz stanu majątkowego.

17. Kierowanie i nadzorowanie całokształtu  prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne stanowiska organizacyjne.

18. Dokonywanie czynności kontrolnych w ramach powierzonych obowiązków.      

 19. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika jednostki, dotyczącej prowadzenia rachunkowości i rozliczania inwentaryzacji.

20. Wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących realizacji budżetu.

 

 b)     Stanowisko do spraw księgowości budżetowej:

Katarzyna Gardzielik – Inspektor (zastępstwo: Magdalena Ponikiewska – Inspektor)

Tel.: 94 35 30 436   Budynek „A” Urzędu, parter,  pokój nr 14

E-mail: k.gardzielik@gmina.kolobrzeg.pl; m.ponikiewska@gmina.kolobrzeg.pl

 

 Do zakresu zadań stanowiska ds. księgowości budżetowej należy między innymi:

1. Rozliczanie dotacji przekazywanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne pod względem formalno-rachunkowym

2. Prowadzenie ewidencji i księgowości w zakresie wydatków inwestycyjnych,

3. Ewidencjonowanie zaangażowania w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz uzgadnianie ich z planem i wykonaniem w budżecie gminy,

4. Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym (wstępna kontrola),

5. Bieżące dekretowanie i księgowanie wydatków budżetowych,

6. Terminowe rozliczanie zobowiązań finansowych,

7. Kontrola prawidłowej ewidencji wydatków budżetowych oraz ich zaangażowania, porównania z planem finansowym,

8. Dokonywanie przelewów bankowych za rachunki i faktury zgodnie z terminem ich płatności,

9. Terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie wydatków budżetowych,

10. Księgowanie i rozliczanie wpłaconych wadiów i kaucji na rachunek depozytu,

11. Okresowe uzgadnianie i sporządzanie obrotów i sald kont analitycznych wydatków budżetowych,

12. Analiza i kontrola kont rozrachunkowych, przeprowadzanie weryfikacji kont księgowych, wyjaśnienie powstałych różnic, inwentaryzacja roczna tych kont,

13. Sporządzanie pism i potwierdzenie salda,

14. Rozliczanie i zatwierdzanie delegacji służbowych pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym,

15.    Ewidencja syntetyczna i analityczna oraz prowadzenie księgowości dochodów z tytułu:

a.   Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy

b.   Czynsze mieszkaniowe

c.   Opłata za użytkowanie wieczyste

d.   Czynsze za lokale użytkowe

e.   Czynsze z tytułu wypłaconych odszkodowań dla właścicieli lokali mieszkalnych

f.    Wpływy ze sprzedaży mienia

g.   Inne dochody gminy, które podlegają ewidencji i rozliczeniu podatku VAT

16.    Przygotowywanie danych do sprawozdań w zakresie ewidencjonowanych dochodów oraz porównywanie i kontrolowanie ich realizacji w budżecie,

17.    Rozliczanie dotacji celowych udzielanych przez Gminę na zadania bieżące z wyłączeniem dotacji udzielanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

18.    Prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży towarów i usług objętych ustawą o podatku VAT,

19.    Prowadzenie ewidencji osób, którym przekazano prezenty o małej wartości zgodnie z art. 7 ust.4 Ustawy o podatku od towarów i usług,

20.    Terminowe wystawianie faktur VAT z tytułu dochodów i wydatków podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z ustawą o podatku VAT,

21.    Systematyczna kontrola wpływu  dochodów i wydatków podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT w celu terminowego wystawienia faktury VAT

22.    Dekretowanie i ewidencja księgowa deklaracji VAT  z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej,

23.    Comiesięczne rozliczanie podatku VAT, sporządzanie deklaracji podatkowej oraz pilnowanie terminowości składania deklaracji i płatności podatku VAT w Urzędzie Skarbowym

24.    Współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie rozliczeń podatku VAT, prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem przeglądów technicznych kasy fiskalnej,

 

c)       Stanowisko do spraw księgowości podatkowej

Magdalena Kozyra – Inspektor

Tel. 94-35-30-441, Budynek „A” Urzędu, parter, pokój nr 12

E-mail: m.kozyra@gmina.kolobrzeg.pl;

 

Do zakresu zadań na stanowisku do spraw księgowości podatkowej należy między innymi :

1.   Dokonywanie wymiaru i przypisu zobowiązań podatkowych od osób prawnych w zakresie podatku rolnego i leśnego

2.   Dokonywanie wymiaru i przypisu zobowiązań podatkowych od osób fizycznych w zakresie podatku rolnego i leśnego i od nieruchomości w zakresie Sołectw:

·                 Drzonowo

·                 Grzybowo

·                 Karcino

·                 Sarbia

·                 Stary Borek

·                 Bogucino

·                 Nowogardek

·                 Budzistowo

·                 Stramnica

·                 Nowy Borek

·                 Obroty

3.   Przygotowywanie danych do sprawozdań w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych

4.   Przygotowywanie danych do sprawozdań w zakresie podatku rolnego i leśnego od osób prawnych

5.   Nanoszenie danych na konta podatników łącznie z aktualizacją poszczególnych użytków rolnych przesłanych z ewidencji gruntów i budynków w zakresie podatków określonych w pkt. 1 i 2,

6.   Uzupełnianie danych w ewidencji podatkowej, prowadzenie rejestrów wymiarowych podatków określonych w pkt. 1 i 2,

7.    Wszczynanie postępowań podatkowych w stosunku do podatników, którzy w deklaracjach podatkowych wykazali nieprawidłowe dane mające wpływ na wymiar podatku w zakresie prowadzonych spraw,

8.    Wydawanie zaświadczeń w zakresie gospodarstw rolnych, zgodnie ze złożonymi wnioskami, w oparciu o akta podatkowe w zakresie w/w sołectw,

9.    Rozliczanie sołtysów z rozniesionych decyzji podatkowych w zakresie w/w sołectw,

10.Przygotowywanie dokumentów i prowadzenie spraw z zakresu ulg podatkowych, umorzeń, przesunięć terminów płatności podatków i rozkładania na raty, naliczanie opłaty prolongacyjnej w zakresie prowadzonych spraw,

11.Terminowe wprowadzanie zmian geodezyjnych,

12.Terminowe i zgodne z przepisami dokonywanie wymiarów i opracowywanie decyzji znajomość przepisów w zakresie podatków,

13.Okresowe kontrolowanie prawidłowości przypisów na kontach podatników podatków wymienionych w pkt. 1 i 2,

14.Przeprowadzanie kontroli i dokonywanie pomiarów kontrolnych lokali w zakresie podatków wymienionych w pkt. 1i 2,

15.Egzekwowanie terminowego składania deklaracji podatkowych i sprawdzanie rzetelności zawartych w nich informacji,

16.Wystawianie i wysyłanie nakazów płatniczych na zobowiązania podatkowe podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,

17.Prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej (dot. wniosków, w zakresie podatku rolnego i leśnego i od nieruchomości),

18.Sporządzanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej dotyczących podatku rolnego i leśnego

19.Terminowe i zgodne z przepisami  prowadzenie wszelkiego rodzaju urządzeń                         i dokumentacji oraz akt podatkowych w zakresie prowadzonych spraw,

20.Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych,

21.Przygotowywanie i aktualizowanie informacji dotyczących spraw załatwianych na zajmowanym stanowisku, które podlegają umieszczeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej,

 

d)     Stanowisko ds. windykacji i egzekucji podatków i opłat

Izabela Zdrojewska - Inspektor

Tel. 94-35-40-441,  Budynek „A” Urzędu, parter, pokój nr 13,

E-mail: i.zdrojewska@gmina,kolobrzeg.pl

 

Do zakresu zadań stanowiska ds. windykacji i egzekucji podatków i opłat lokalnych  należy między innymi:

1. Terminowe i zgodne z przepisami dokonywanie wymiaru i przypisu zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od środków transportowych.

2. Okresowe kontrolowanie prawidłowości przypisów na kontach podatników podatku od środków transportowych.

3. Przygotowywanie danych do sprawozdań w zakresie podatku od środków transportowych.

4. Nanoszenie danych na konta podatników wraz z aktualizacją w zakresie podatku od środków transportowych.

5. Uzupełnianie danych w ewidencji podatkowej, prowadzenie rejestrów wymiarowych podatku od środków transportowych.

6. Wszczynanie postępowań podatkowych w stosunku do podatników, którzy w deklaracjach podatkowych wykazali nieprawidłowe dane mające wpływ na wymiar podatku od środków transportowych.

7. Przygotowywanie dokumentów i prowadzenie spraw z zakresu ulg podatkowych, umorzeń, przesunięć terminów płatności i rozkładania na raty podatku od środków transportowych, naliczanie opłaty prolongacyjnej.

8. Prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej w zakresie podatku od środków transportowych, przygotowywanie danych do sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej w zakresie podatku od środków transportowych.

9. Terminowe wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz ich aktualizacja w zakresie podatków i opłat lokalnych.

10. Prowadzenie postępowania egzekucyjnego w zakresie podatków i opłat lokalnych.

11. Podejmowanie działań w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań z tytułu podatków i opłat lokalnych  tj. zastawy, hipoteki i inne wynikające z ustawy Ordynacja Podatkowa.

12. Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków określonych w zakresie czynności.

13. przygotowywanie i aktualizowanie informacji dotyczących spraw prowadzonych na zajmowanym stanowisku, które podlegają umieszczeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

e)     Stanowisko do spraw księgowości podatkowej

 Janina Fellman - Inspektor

Tel. 94 -35-30 438,  Budynek „A” Urzędu, parter, pokój  nr 13

E-mail: j.fellmann@gmina.kolobrzeg.pl    

 

Do zakresu zadań stanowiska ds. księgowości podatkowej należy między innymi:

1. Opisywanie wyciągów bankowych w zakresie dochodów

2. Ewidencja syntetyczna i analityczna oraz prowadzenie księgowości podatków:
• podatku od nieruchomości – osoby fizyczne
• podatku rolnego
• podatku leśnego
• łącznego zobowiązania pieniężnego

3. Dokonywanie przypisów i odpisów należności podatkowych w zakresie prowadzonych podatków.

4. Analiza zaległości w zakresie podatków: od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego i leśnego od osób prawnych.

5. Przygotowywanie danych do sprawozdań w zakresie prowadzonych dochodów
i porównywanie oraz kontrolowanie ich realizacji w budżecie.

6. Sporządzanie sprawozdań budżetowych Rb-27 S i PDP, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w zakresie prowadzonych spraw.

7. Rozliczanie wpływów z podatku rolnego należnych Izbie Rolniczej i przekazywanie informacji o ich stanie.

8. Kontrolowanie prawidłowości przypisów i wpłat na kontach podatników.

9. Terminowe i zgodne z przepisami  prowadzenie wszelkiego rodzaju urządzeń                    
 i dokumentacji oraz akt podatkowych w zakresie prowadzonych spraw.

10. Wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach, w zakresie prowadzonych spraw.

11. Rozliczanie sołtysów z inkasa należności oraz naliczanie prowizji od sołtysów.

12. Sporządzanie zestawień sald i obrotów oraz uzgadnianie miesięcznych kont korespondujących w zakresie ewidencji dochodów.

13. Przygotowywanie i aktualizowanie informacji dotyczących spraw załatwianych na zajmowanym stanowisku, które podlegają umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej.


f)       stanowisko do spraw wymiaru podatków

Agnieszka Jawdyk - Inspektor

Tel. 94-35-30-441, Budynek „A” Urzędu, parter, pok. Nr 12

E-mail: a.jawdyk@gmina.kolobrzeg.pl

 

Do zakresu zadań stanowiska ds. wymiaru podatków należy między innymi:

1.   Dokonywanie wymiaru i przypisu zobowiązań podatkowych od osób fizycznych w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w zakresie Sołectw:

·     Błotnica

·     Bogusławiec

·     Dźwirzyno

·     Kądzielno

·     Korzystno

·     Niekanin

·     Przećmino

·     Rościęcino

·     Samowo

·     Zieleniewo

2.   Dokonywanie wymiaru i przypisu zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych

3.   Przygotowywanie danych do sprawozdań w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych i podatku od nieruchomości od osób prawnych,

4.    Dokonywanie przypisów i odpisów należności podatkowych wymienionych w pkt. 1 i 2 ,

5.    Nanoszenie danych na konta podatników podatków wymienionych w pkt. 1 i 2 ,łącznie z aktualizacją gruntów przesłanych z ewidencji gruntów i budynków,

6.   Uzupełnianie danych w ewidencji podatkowej, prowadzenie rejestrów wymiarowych podatków wymienionych w pkt. 1 i 2,

7.    Wszczynanie postępowań podatkowych w stosunku do podatników, którzy w deklaracjach podatkowych wykazali nieprawidłowe dane mające wpływ na wymiar podatku,

8.    Wydawanie zaświadczeń w zakresie gospodarstw rolnych, zgodnie ze złożonymi wnioskami, w oparciu o akta podatkowe w zakresie prowadzonych spraw,

9.   Przygotowywanie dokumentów i prowadzenie spraw z dotyczących ulg podatkowych, umorzeń, przesunięć terminów płatności podatków, rozkładania na raty i naliczania opłaty prolongacyjnej w zakresie podatków wymienionych w pkt. 1 i 2.

10.Terminowe wprowadzanie zmian geodezyjnych,

11.Terminowe i zgodne z przepisami dokonywanie wymiarów podatków wymienionych w pkt. 1 i 2  i opracowywanie decyzji, znajomość przepisów w zakresie tych podatków.

12.Przeprowadzanie kontroli i dokonywanie pomiarów kontrolnych lokali w zakresie podatków wymienionych w pkt. 1 i 2.

13.Egzekwowanie terminowego składania deklaracji podatkowych i sprawdzanie rzetelności zawartych w nich informacji.

14.Wystawianie i wysyłanie nakazów płatniczych na zobowiązania podatkowe w zakresie prowadzonych podatków.

15.Prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

16.Sporządzanie sprawozdań z pomocy publicznej dotyczących podatku od nieruchomości.

17.Terminowe i zgodne z przepisami  prowadzenie wszelkiego rodzaju urządzeń                         i dokumentacji oraz akt podatkowych w zakresie prowadzonych spraw.

18.Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych.

19.Przygotowywanie i aktualizowanie informacji dotyczących spraw załatwianych na zajmowanym stanowisku, które podlegają umieszczeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej.


 

g) Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Karolina Rajzyngier – Inspektor


Tel. 94 35 30 436, Budynek „A” Urzędu, parter, pokój nr 14

E-mail: k.rajzyngier@gmina.kolobrzeg.pl
 
Do zakresu zadań stanowiska ds. księgowości budżetowej należy między innymi:

1.       Prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych
i wartości niematerialnych i prawnych, rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych oraz sporządzanie sprawozdań o ruchu środków trwałych.

2.       Sporządzanie przelewów bankowych w systemie bankowości elektronicznej.

3.       Weryfikacja kont księgowych dotyczących prowadzonych spraw oraz inwentaryzacja roczna tych kont.

4.       Sporządzanie dokumentacji związanej z płacami pracowników Urzędu Gminy
i zleceniobiorców, w tym między innymi list płac, kart wynagrodzeń pracowników.

5.       Naliczanie i sporządzanie listy wypłat diet Radnych, Przewodniczącego Rady Gminy
i sołtysów,

6.       Sporządzanie listy wypłat ryczałtów samochodowych dla pracowników.

7.       Wydawanie zaświadczeń na wniosek pracownika dotyczących wynagrodzenia              
i zatrudnienia.

8.       Załatwianie wszelkich spraw związanych z ubezpieczeniami pracowników, sporządzanie dokumentów związanych z przejściem pracownika na rentę lub emeryturę -  współpraca w tym zakresie z ZUS i firmami ubezpieczeniowymi.

9.       Prowadzenie dokumentacji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych wszystkich pracowników – współpraca w tym zakresie z Urzędem Skarbowym.

10.    Załatwianie innych spraw z zakresu płac i ubezpieczeń społecznych pracowników, zleconych przez Skarbnika Gminy.

11.    Sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu wynagrodzeń.

12.    Stała analiza wynagrodzeń w klasyfikacji budżetowej i kontrolowanie wysokości planu do faktycznych wypłat wynagrodzeń.

13.    Naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

14.    Terminowe dokonywanie przelewów wynagrodzeń pracowników na konta ROR.

15.    Prowadzenie ewidencji księgowej i rozliczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, terminowe naliczanie i przekazywanie na rachunek ZFŚS kwoty należnego odpisu.

 

i) Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Dariusz Dembski – Inspektor


Tel. 94 35 30 448, Budynek „A” Urzędu, parter, pokój nr 17
E-mail: d.dembski@gmina.kolobrzeg.pl


Do zakresu zadań stanowiska ds. księgowości podatkowej należy między innymi:

1.   Ewidencja syntetyczna i analityczna oraz prowadzenie księgowości podatków i opłat z tytułu:

·               Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

·               Opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za reklamę

·               Opłata adiacencka

·               Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

2.   Terminowe rozliczanie opłat wymienionych w zakresie czynności,

3.   Analiza zaległości w zakresie prowadzonych opłat

4.   Przygotowywanie danych do sprawozdań w zakresie prowadzonych dochodów i porównywanie oraz kontrolowanie ich realizacji w budżecie,

5.   Wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu z zapłatą  podatków i opłat,

6.   Kontrolowanie prawidłowości przypisów i wpłat na kontach podatników w zakresie prowadzonych spraw,

7.   Sporządzanie sprawozdań budżetowych Rb-27S, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w zakresie prowadzonych spraw

8.   Weryfikacja kont księgowych dotyczących prowadzonych spraw oraz inwentaryzacja roczna tych kont,

9.   Kierowanie wniosków o aktualizację i wycofanie tytułów wykonawczych w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do pracownika na stanowisku ds. egzekucji opłaty,

10.    Kontrola prawidłowości naliczenia egzekwowanych kwot należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonych w tytule egzekucyjnym.

11.    Kontrola formalno-rachunkowa należności pobranych w postępowaniu egzekucyjnym z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokumentowanych kwitariuszami K-103  

12.    Rozliczanie inkasentów z zainkasowanych należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz naliczanie prowizji dla inkasentów,

13.            Sporządzanie zestawień sald i obrotów oraz uzgadnianie miesięcznych kont korespondujących w zakresie ewidencji dochodów,

14.            Pełnienie zastępstwa w przypadku nieobecności w pracy pracownika zatrudnionego na stanowisku specjalisty ds. obsługi kasowej i księgowości podatkowej Pani Bożeny Grzegorkiewicz, w tym monitorowanie i obsługa kasowa gotówki związanej z uzupełnianiem i opróżnianiem urządzenia - „Opłatomatu” znajdującego się w Urzędzie Gminy, sporządzanie raportów kasowych, pobór i odprowadzanie gotówki do banku,

 

j) Stanowisko do spraw księgowości podatkowej

 Bożena Grzegorkiewicz - Specjalista

Tel. 94- 35 30 448, Budynek „A” Urzędu, parter, pokój nr 17

E-mail: b.grzegorkiewicz@gmina.kolobrzeg.pl

 

Do zakresu zadań stanowiska ds. księgowości podatkowej należy między innymi:

1.   Ewidencja syntetyczna i analityczna oraz prowadzenie księgowości podatków i opłat z tytułu:

·               Podatek od nieruchomości od osób prawnych

·               Podatek od środków transportowych

·               Opłata eksploatacyjna

·               Opłata produktowa

·               Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

·               Opłaty za licencje i koncesje

·               Opłata skarbowa

·               Opłata targowa

·               Inne dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Gminy nie podlegające ewidencji i rozliczeniu podatku VAT

·               Inne opłaty i dochody nieprzypisane

2.   Terminowe rozliczanie podatków i opłat wymienionych w zakresie czynności.

3.   Analiza zaległości w zakresie prowadzonych podatków i opłat.

4.   Przygotowywanie danych do sprawozdań w zakresie prowadzonych dochodów
i porównywanie oraz kontrolowanie ich realizacji w budżecie.

5.   Wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu z zapłatą  podatków i opłat.

6.   Kontrolowanie prawidłowości przypisów i wpłat na kontach podatników w zakresie prowadzonych spraw.

7.   Sporządzanie sprawozdań budżetowych Rb-27 S i PDP, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w zakresie prowadzonych spraw.

8.   Prowadzenie ewidencji i księgowości w zakresie dochodów z tytułu podatków należnych Jednostkom Samorządu Terytorialnego od Urzędów Skarbowych oraz kontrola realizacji
i prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie.

9.   Księgowanie dochodów Gminy dotyczących otrzymanych dotacji, subwencji, odsetek bankowych oraz różnych dochodów i opłat.

10.    Weryfikacja kont księgowych dotyczących prowadzonych spraw oraz inwentaryzacja roczna tych kont.

11.    Wystawianie obciążeniowych not księgowych dotyczących dochodów Gminy.

12.            Sporządzanie zestawień sald i obrotów oraz uzgadnianie miesięcznych kont korespondujących w zakresie ewidencji dochodów.

13.            Rozliczanie inkasentów z zainkasowanych należności z tytułu opłaty targowej oraz naliczanie prowizji dla inkasentów.

14.            Prowadzenie prawidłowej ewidencji i gospodarki drukami ścisłego zarachowania.

15.    Monitorowanie i obsługa kasowa gotówki związanej z uzupełnianiem i opróżnianiem urządzenia - „Opłatomatu” znajdującego się w Urzędzie Gminy, sporządzanie raportów kasowych, pobór gotówki z banku i odprowadzanie gotówki do banku.

k)       stanowisko do spraw wymiaru podatków

Marcin Stańczyk - Podinspektor

Tel. 94-35-30-441, Budynek „A” Urzędu, parter, pok. Nr 12

E-mail: m.stanczyk@gmina.kolobrzeg.pl