Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Referat Budżetu i Finansów

REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW

a)   Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Dariusz Dembski – Zastępca Skarbnika Gminy  

 

tel. 94 -35-30-436, Budynek „A” Urzędu, parter, pokój nr 14

E-mail; d.dembski@gmina.kolobrzeg.pl

 

Do zakresu zadań na stanowisku Zastępcy Skarbnika Gminy należy między innymi:

 

1.     Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej, zgodnie z wymogami ustawy o   rachunkowości i rozporządzeniami Ministra Finansów.

2.     Prowadzenie ewidencji i księgowości gminy jako organu.

3.     Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym oraz ich kontrola w zakresie prawidłowej klasyfikacji budżetowej, i prawidłowej kwalifikacji bieżącej i majątkowej.

4.     Wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących realizacji budżetu.

5.     Stała kontrola i nadzór nad zgodnością wydatków budżetowych z planem finansowym.

6.     Przeprowadzanie weryfikacji kont księgowych i dokumentowanie na piśmie.

7.     Merytoryczna i finansowa kontrola wyciągów bankowych z rachunku podstawowego 

gminy.

8.     Ewidencja i księgowanie wyciągów bankowych, sporządzanie poleceń księgowania z dochodów i wydatków dla pracowników prowadzących ewidencję księgową dochodów i  wydatków.

9.     Terminowe przekazywanie środków dla jednostek budżetowych i dotacji zgodnie z planem finansowym Gminy obowiązującym w danym roku budżetowym.

10.  Sporządzanie zestawień obrotów i sald oraz comiesięczna analiza i kontrola kont  analitycznych w Urzędzie Gminy jako jednostce budżetowej i w Gminie jako organie.

11.  Prowadzenie ewidencji i księgowości w zakresie dochodów budżetu państwa

realizowanych przez Gminę oraz terminowe przekazywanie należnych dochodów na 

rachunek Wojewody.

12.  Przyjmowanie i analizowanie okresowych sprawozdań budżetowych i finansowych

podległych jednostek organizacyjnych gminy w zakresie realizacji wydatków 

budżetowych i dochodów oraz sprawdzanie ich pod względem formalno – rachunkowym  a także dokonywanie kontroli merytorycznej sprawozdań budżetowych i finansowych.

13.  Terminowe, rzetelne i zgodne z przepisami sporządzanie sprawozdań budżetowych i  

finansowych Urzędu Gminy jako jednostki budżetowej, łącznych (zbiorczych)  

sprawozdań budżetowych i finansowych Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania OŚ-4g dotyczącego ochrony środowiska.

14.  Terminowe, rzetelne i zgodne z przepisami sporządzanie sprawozdań w zakresie operacji finansowych Urzędu Gminy jako jednostki budżetowej oraz łącznych (zbiorczych) sprawozdań w zakresie operacji finansowych Gminy jako  jednostki samorządu terytorialnego.

15.  Sprawdzanie raportów kasowych pod względem formalno - rachunkowym.

16.  Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w posiadaniu jednostki.

17.  Kierowanie i nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne stanowiska organizacyjne.

18.  Pełnienie roli koordynatora prac w zakresie sporządzania sprawozdań budżetowych
i  finansowych.

19.  Koordynowanie i kontrola wszystkich operacji gospodarczo – finansowych.

20.  Dokonywanie czynności kontrolnych w ramach powierzonych obowiązków.

21.  Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika  jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości i rozliczania inwentaryzacji.

 

b)   Stanowisko do spraw księgowości budżetowej:

Alicja Brzozowska – Inspektor

tel.: 94 35 30 436   Budynek „A” Urzędu, parter,  pokój nr 14

E-mail: a.brzozowska@gmina.kolobrzeg.pl

 

 Do zakresu zadań stanowiska ds. księgowości budżetowej należy między innymi:

 

1. Rozliczanie dotacji przekazywanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne pod względem formalno-rachunkowym.

2. Prowadzenie ewidencji i księgowości w zakresie wydatków inwestycyjnych.

3. Ewidencjonowanie zaangażowania w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz uzgadnianie ich z planem i wykonaniem w budżecie gminy.

4. Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym (wstępna kontrola).

5. Bieżące dekretowanie i księgowanie wydatków budżetowych.

6. Kontrola prawidłowej ewidencji wydatków budżetowych oraz ich zaangażowania, porównania z planem finansowym.

7. Terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie wydatków budżetowych.

8. Okresowe uzgadnianie i sporządzanie obrotów i sald kont analitycznych wydatków budżetowych.

9. Analiza i kontrola kont księgowych dotyczących prowadzonych spraw, przeprowadzanie weryfikacji kont księgowych, wyjaśnienie powstałych różnic, inwentaryzacja roczna tych kont.

10. Sporządzanie i wysyłanie pism o potwierdzenie salda.

11. Rozliczanie i zatwierdzanie delegacji służbowych pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

12. Ewidencja syntetyczna i analityczna oraz prowadzenie księgowości dochodów z tytułu:

      a/ Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,

      b/ Czynsze mieszkaniowe oraz czynsze za lokale użytkowe,

      c/ Opłata za użytkowanie wieczyste,

      d/ Czynsze z tytułu wypłaconych odszkodowań dla właścicieli lokali mieszkalnych,

      e/ Wpływy ze sprzedaży mienia,

      f/ Inne dochody gminy, które podlegają ewidencji i rozliczeniu podatku VAT.

13. Przygotowywanie danych do sprawozdań w zakresie ewidencjonowanych dochodów oraz porównywanie i kontrolowanie ich realizacji w budżecie.

14. Rozliczanie dotacji celowych udzielanych przez Gminę na zadania bieżące z wyłączeniem dotacji udzielanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

15. Prowadzenie ewidencji osób, którym przekazano prezenty o małej wartości zgodnie z art. 7 ust.4 Ustawy o podatku od towarów i usług.

16. Terminowe wystawianie faktur VAT, faktur i not korygujących zgodnie z przepisami ustawy o podatku VAT oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur w Urzędzie Gminy.

17. Systematyczna kontrola wpływu dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT w celu terminowego wystawienia faktury VAT.

18. Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży towarów i usług objętych ustawą o podatku VAT w Urzędzie Gminy,

19. Terminowe sporządzanie deklaracji podatkowej VAT-7 i terminowe rozliczanie podatku VAT Urzędu Gminy,

20. Ewidencja księgowa podatku VAT  i deklaracji VAT-7 Urzędu Gminy,

21. Ewidencja księgowa podatku VAT  na podstawie deklaracji VAT-7 cząstkowych, otrzymanych od jednostek organizacyjnych Gminy podlegających centralizacji VAT,

22. Sporządzanie miesięcznych zbiorczych rejestrów zakupu i sprzedaży Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy

23. Terminowe sporządzanie deklaracji podatkowej zbiorczej VAT-7 Gminy (na podstawie deklaracji cząstkowych) i ewidencja księgowa deklaracji VAT-7 zbiorczej Gminy,

24. Terminowe rozliczanie podatku VAT Gminy oraz pilnowanie terminowości przekazywania w formie elektronicznej deklaracji VAT-7 Gminy i płatności podatku VAT w Urzędzie Skarbowym,

25. Kontrola formalno-rachunkowa rejestrów zakupu i sprzedaży oraz deklaracji VAT-7 otrzymywanych od jednostek organizacyjnych Gminy,

26. Kontrola zgodności cząstkowych rejestrów zakupu i sprzedaży oraz deklaracji VAT-7 z kontem księgowym 225 służącym do ewidencji podatku VAT naliczonego i należnego w jednostkach organizacyjnych Gminy

27. Terminowe sporządzanie i przekazywanie do ministra właściwego do spraw finansów publicznych w formie jednolitego pliku kontrolnego zbiorczego rejestru zakupu i sprzedaży,

28. Współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie rozliczeń podatku VAT, prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem przeglądów technicznych kasy fiskalnej,

29. Pełnienie zastępstwa podczas nieobecności Pani Karoliny Rajzyngier (stanowisko: BF-VIII).

 

c)   Stanowisko do spraw wymiaru podatków lokalnych

 Magdalena Kozyra – Inspektor

tel. 94-35-30-441, Budynek „A” Urzędu, parter, pokój nr 12

E-mail: m.kozyra@gmina.kolobrzeg.pl;

 

Do zakresu zadań na stanowisku do spraw księgowości podatkowej należy między innymi :

    

1.  Dokonywanie wymiaru i przypisu zobowiązań podatkowych od osób prawnych w zakresie podatku rolnego i leśnego.

2. Dokonywanie wymiaru i przypisu zobowiązań podatkowych od osób fizycznych w zakresie podatku rolnego i leśnego i od nieruchomości w zakresie sołectw: Budzistowo, Bogucino, Drzonowo, Dźwirzyno, Głowaczewo, Karcino, Nowogardek, Nowy Borek, Obroty, Sarbia, Stary Borek, Stramnica.

3.  Przygotowywanie danych do sprawozdań w zakresie podatków wymienionych w pkt. 1 i 2.

4.  Nanoszenie danych na konta podatników łącznie z aktualizacją poszczególnych użytków rolnych przesłanych z ewidencji gruntów i budynków w zakresie podatków określonych w pkt. 1 i 2.

5.  Uzupełnianie danych w ewidencji podatkowej, prowadzenie rejestrów wymiarowych dla podatków określonych w pkt. 1 i 2.

6.  Wszczynanie postępowań podatkowych w stosunku do podatników, którzy w deklaracjach podatkowych wykazali nieprawidłowe dane mające wpływ na wymiar podatku w zakresie prowadzonych spraw.

7. Wydawanie zaświadczeń w zakresie gospodarstw rolnych, zgodnie ze złożonymi wnioskami, w oparciu o akta podatkowe w zakresie w/w sołectw.

8.  Rozliczanie sołtysów z rozniesionych decyzji podatkowych w zakresie w/w sołectw.

9. Przygotowywanie dokumentów i prowadzenie spraw z zakresu ulg podatkowych, umorzeń, przesunięć terminów płatności podatków i rozkładania na raty, naliczanie opłaty prolongacyjnej w zakresie prowadzonych spraw.

10. Terminowe wprowadzanie zmian geodezyjnych.

11. Terminowe i zgodne z przepisami dokonywanie wymiarów i opracowywanie decyzji znajomość przepisów w zakresie podatków.

12. Okresowe kontrolowanie prawidłowości przypisów na kontach podatników podatków wymienionych w pkt. 1 i 2.

13. Przeprowadzanie kontroli i dokonywanie pomiarów kontrolnych lokali w zakresie podatków wymienionych w pkt. 1i 2.

14. Egzekwowanie terminowego składania deklaracji podatkowych i sprawdzanie rzetelności zawartych w nich informacji.

15. Wystawianie i wysyłanie nakazów płatniczych na zobowiązania podatkowe podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

16. Prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej (dot. wniosków, w zakresie podatku rolnego i leśnego i od nieruchomości).

17. Sporządzanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej dotyczących podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości.

18. Terminowe i zgodne z przepisami  prowadzenie wszelkiego rodzaju urządzeń 
i dokumentacji oraz akt podatkowych w zakresie prowadzonych spraw.

19. Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych.

20. Przygotowywanie i aktualizowanie informacji dotyczących spraw załatwianych na zajmowanym stanowisku, które podlegają umieszczeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

d)       Stanowisko ds. windykacji i egzekucji podatków i opłat

Izabela Zdrojewska - Inspektor

Tel. 94-35-40-438,  Budynek „A” Urzędu, parter, pokój nr 13,

E-mail: i.zdrojewska@gmina.kolobrzeg.pl

 

Do zakresu zadań stanowiska ds. windykacji i egzekucji podatków i opłat lokalnych  należy między innymi:

 

1. Terminowe i zgodne z przepisami dokonywanie wymiaru i przypisu zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od środków transportowych.

2. Okresowe kontrolowanie prawidłowości przypisów na kontach podatników podatku od środków transportowych.

3. Przygotowywanie danych do sprawozdań w zakresie podatku od środków transportowych.

4. Nanoszenie danych na konta podatników wraz z aktualizacją w zakresie podatku od środków transportowych.

5. Uzupełnianie danych w ewidencji podatkowej, prowadzenie rejestrów wymiarowych podatku od środków transportowych.

6. Wszczynanie postępowań podatkowych w stosunku do podatników, którzy w deklaracjach podatkowych wykazali nieprawidłowe dane mające wpływ na wymiar podatku od środków transportowych.

7. Przygotowywanie dokumentów i prowadzenie spraw z zakresu ulg podatkowych, umorzeń, przesunięć terminów płatności i rozkładania na raty podatku od środków transportowych, naliczanie opłaty prolongacyjnej.

8. Prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej w zakresie podatku od środków transportowych, przygotowywanie danych do sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej w zakresie podatku od środków transportowych.

9. Terminowe wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz ich aktualizacja w zakresie podatków i opłat lokalnych.

10. Prowadzenie postępowania egzekucyjnego w zakresie podatków i opłat lokalnych.

11. Podejmowanie działań w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań z tytułu podatków i opłat lokalnych  tj. zastawy, hipoteki i inne wynikające z ustawy Ordynacja Podatkowa.

12. Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków określonych w zakresie czynności.

13. przygotowywanie i aktualizowanie informacji dotyczących spraw prowadzonych na zajmowanym stanowisku, które podlegają umieszczeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

e)     Stanowisko do spraw księgowości podatkowej

 Aleksandra Krycińska - Podinspektor

tel. 94 -35-30 438,  Budynek „A” Urzędu, parter, pokój  nr 13

E-mail: j.fellmann@gmina.kolobrzeg.pl    

 

Do zakresu zadań stanowiska ds. księgowości podatkowej należy między innymi:

1. Opisywanie wyciągów bankowych w zakresie dochodów

2. Ewidencja syntetyczna i analityczna oraz prowadzenie księgowości podatków:
• podatku od nieruchomości – osoby fizyczne
• podatku rolnego
• podatku leśnego
• łącznego zobowiązania pieniężnego

3. Dokonywanie przypisów i odpisów należności podatkowych w zakresie prowadzonych podatków.

4. Analiza zaległości w zakresie podatków: od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego i leśnego od osób prawnych.

5. Przygotowywanie danych do sprawozdań w zakresie prowadzonych dochodów
i porównywanie oraz kontrolowanie ich realizacji w budżecie.

6. Sporządzanie sprawozdań budżetowych Rb-27 S i PDP, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w zakresie prowadzonych spraw.

7. Rozliczanie wpływów z podatku rolnego należnych Izbie Rolniczej i przekazywanie informacji o ich stanie.

8. Kontrolowanie prawidłowości przypisów i wpłat na kontach podatników.

9. Terminowe i zgodne z przepisami  prowadzenie wszelkiego rodzaju urządzeń                    
 i dokumentacji oraz akt podatkowych w zakresie prowadzonych spraw.

10. Wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach, w zakresie prowadzonych spraw.

11. Rozliczanie sołtysów z inkasa należności oraz naliczanie prowizji od sołtysów.

12. Sporządzanie zestawień sald i obrotów oraz uzgadnianie miesięcznych kont korespondujących w zakresie ewidencji dochodów.

13. Przygotowywanie i aktualizowanie informacji dotyczących spraw załatwianych na zajmowanym stanowisku, które podlegają umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej.


f)       stanowisko do spraw wymiaru podatków

Paulina Żywina-Sałak - Podinspektor

tel. 94-35-30-441, Budynek „A” Urzędu, parter, pok. Nr 12

E-mail: p.salak@gmina.kolobrzeg.pl

 

Do zakresu zadań stanowiska ds. wymiaru podatków należy między innymi:

 

1.  Dokonywanie wymiaru i przypisu zobowiązań podatkowych od osób prawnych w zakresie podatku od nieruchomości.

2. Dokonywanie wymiaru i przypisu zobowiązań podatkowych od osób fizycznych w zakresie podatku rolnego i leśnego i od nieruchomości w zakresie sołectw: Niekanin, Rościęcino, Zieleniewo.

3.  Przygotowywanie danych do sprawozdań w zakresie podatków wymienionych w pkt. 1 i 2.

4.  Nanoszenie danych na konta podatników łącznie z aktualizacją poszczególnych użytków rolnych przesłanych z ewidencji gruntów i budynków w zakresie podatków określonych w pkt. 1 i 2.

5.  Uzupełnianie danych w ewidencji podatkowej, prowadzenie rejestrów wymiarowych dla podatków określonych w pkt. 1 i 2.

6.  Wszczynanie postępowań podatkowych w stosunku do podatników, którzy w deklaracjach podatkowych wykazali nieprawidłowe dane mające wpływ na wymiar podatku w zakresie prowadzonych spraw.

7. Wydawanie zaświadczeń w zakresie gospodarstw rolnych, zgodnie ze złożonymi wnioskami, w oparciu o akta podatkowe w zakresie w/w sołectw.

8.  Rozliczanie sołtysów z rozniesionych decyzji podatkowych w zakresie w/w sołectw.

9. Przygotowywanie dokumentów i prowadzenie spraw z zakresu ulg podatkowych, umorzeń, przesunięć terminów płatności podatków i rozkładania na raty, naliczanie opłaty prolongacyjnej w zakresie prowadzonych spraw.

10. Terminowe wprowadzanie zmian geodezyjnych.

11. Terminowe i zgodne z przepisami dokonywanie wymiarów i opracowywanie decyzji znajomość przepisów w zakresie podatków.

12. Okresowe kontrolowanie prawidłowości przypisów na kontach podatników podatków wymienionych w pkt. 1 i 2.

13. Przeprowadzanie kontroli i dokonywanie pomiarów kontrolnych lokali w zakresie podatków wymienionych w pkt. 1i 2.

14. Egzekwowanie terminowego składania deklaracji podatkowych i sprawdzanie rzetelności zawartych w nich informacji.

15. Wystawianie i wysyłanie nakazów płatniczych na zobowiązania podatkowe podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

16. Prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej (dot. wniosków, w zakresie podatku rolnego i leśnego i od nieruchomości).

17. Sporządzanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej dotyczących podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości.

18. Terminowe i zgodne z przepisami  prowadzenie wszelkiego rodzaju urządzeń i dokumentacji oraz akt podatkowych w zakresie prowadzonych spraw.

19. Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych.

20. Przygotowywanie i aktualizowanie informacji dotyczących spraw załatwianych na zajmowanym stanowisku, które podlegają umieszczeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej.

21. Pełnienie zastępstwa pod nieobecność pracowników: Magdaleny Kozyry i Marcina Stańczyka.
 

g) Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Karolina Rajzyngier – Inspektor


tel. 94 35 30 436, Budynek „A” Urzędu, parter, pokój nr 14

E-mail: k.rajzyngier@gmina.kolobrzeg.pl
 
Do zakresu zadań stanowiska ds. księgowości budżetowej należy między innymi:

 

1.               Prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych oraz sporządzanie sprawozdań o ruchu środków trwałych.

2.               Sporządzanie przelewów bankowych w systemie bankowości elektronicznej.

3.               Weryfikacja kont księgowych dotyczących prowadzonych spraw oraz inwentaryzacja   roczna tych kont.

4.               Sporządzanie dokumentacji związanej z płacami pracowników Urzędu Gminy i zleceniobiorców, w tym między innymi list płac, kart wynagrodzeń pracowników.

5.               Naliczanie i sporządzanie listy wypłat diet radnych, przewodniczącego rady gminy i sołtysów.

6.               Sporządzanie listy wypłat ryczałtów samochodowych dla pracowników.

7.               Wydawanie zaświadczeń na wniosek pracownika dotyczących wynagrodzenia                i zatrudnienia.

8.               Załatwianie wszelkich spraw związanych z ubezpieczeniami pracowników, sporządzanie dokumentów związanych z przejściem pracownika na rentę lub emeryturę -  współpraca w tym zakresie z ZUS i firmami ubezpieczeniowymi.

9.               Prowadzenie dokumentacji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych wszystkich pracowników – współpraca w tym zakresie z Urzędem Skarbowym.

10.            Załatwianie innych spraw z zakresu płac i ubezpieczeń społecznych pracowników, zleconych przez Skarbnika Gminy.

11.            Sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu wynagrodzeń.

12.            Stała analiza wynagrodzeń w klasyfikacji budżetowej i kontrolowanie wysokości planu do faktycznych wypłat wynagrodzeń.

13.            Naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

14.            Terminowe dokonywanie przelewów wynagrodzeń pracowników na konta ROR.

15.            Prowadzenie ewidencji księgowej i rozliczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, terminowe naliczanie i przekazywanie na rachunek ZFŚS kwoty należnego odpisu.

16.            Księgowanie i rozliczanie wpłaconych wadiów i kaucji na rachunek bankowy Depozytu.

17.            Pełnienie zastępstwa podczas nieobecności Pani Alicji Brzozowskiej.

 

 

i) Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Beata Stankiewicz – Inspektor


tel. 94 35 30 448, Budynek „A” Urzędu, parter, pokój nr 17
E-mail: b.stankiewicz@gmina.kolobrzeg.pl


Do zakresu zadań stanowiska ds. księgowości podatkowej należy między innymi:

 

1.               Ewidencja syntetyczna i analityczna oraz prowadzenie księgowości podatków i opłat z tytułu:

·                 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

·                 Opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za reklamę

·                 Opłata adiacencka

·                 Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

2.               Terminowe rozliczanie opłat wymienionych w zakresie czynności,

3.               Analiza zaległości w zakresie prowadzonych opłat,

4.               Przygotowywanie danych do sprawozdań w zakresie prowadzonych dochodów i porównywanie oraz kontrolowanie ich realizacji w budżecie,

5.               Wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu z zapłatą  podatków i opłat,

6.               Kontrolowanie prawidłowości przypisów i wpłat na kontach podatników w zakresie prowadzonych spraw,

7.               Sporządzanie sprawozdań budżetowych Rb-27S, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w zakresie prowadzonych spraw,

8.   Weryfikacja kont księgowych dotyczących prowadzonych spraw oraz inwentaryzacja roczna tych kont,

9.   Kierowanie wniosków o aktualizację i wycofanie tytułów wykonawczych w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do pracownika na stanowisku ds. egzekucji opłaty,

10.    Kontrola prawidłowości naliczenia egzekwowanych kwot należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonych w tytule egzekucyjnym.

11.    Kontrola formalno-rachunkowa należności pobranych w postępowaniu egzekucyjnym z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokumentowanych kwitariuszami K-103,  

12.    Rozliczanie inkasentów z zainkasowanych należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz naliczanie prowizji dla inkasentów,

13.            Sporządzanie zestawień sald i obrotów oraz uzgadnianie miesięcznych kont korespondujących w zakresie ewidencji dochodów,

14.            Pełnienie zastępstwa w przypadku nieobecności w pracy pracownika zatrudnionego na stanowisku specjalisty ds. obsługi kasowej i księgowości podatkowej Pani Bożeny Grzegorkiewicz, w tym monitorowanie i obsługa kasowa gotówki związanej z uzupełnianiem i opróżnianiem urządzenia - „Wpłatomatu” znajdującego się w Urzędzie Gminy, sporządzanie raportów kasowych, pobór i odprowadzanie gotówki do banku,

 

j) Stanowisko do spraw księgowości podatkowej

 Bożena Grzegorkiewicz - Specjalista

tel. 94- 35 30 448, Budynek „A” Urzędu, parter, pokój nr 17

E-mail: b.grzegorkiewicz@gmina.kolobrzeg.pl

 

Do zakresu zadań stanowiska ds. księgowości podatkowej należy między innymi:

1.   Ewidencja syntetyczna i analityczna oraz prowadzenie księgowości podatków i opłat z tytułu:

·               Podatek od nieruchomości od osób prawnych

·               Podatek od środków transportowych

·               Opłata eksploatacyjna

·               Opłata produktowa

·               Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

·               Opłaty za licencje i koncesje

·               Opłata skarbowa

·               Opłata targowa

·               Inne dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Gminy nie podlegające ewidencji i rozliczeniu podatku VAT

·               Inne opłaty i dochody nieprzypisane

2.   Terminowe rozliczanie podatków i opłat wymienionych w zakresie czynności.

3.   Analiza zaległości w zakresie prowadzonych podatków i opłat.

4.   Przygotowywanie danych do sprawozdań w zakresie prowadzonych dochodów
i porównywanie oraz kontrolowanie ich realizacji w budżecie.

5.   Wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu z zapłatą  podatków i opłat.

6.   Kontrolowanie prawidłowości przypisów i wpłat na kontach podatników w zakresie prowadzonych spraw.

7.   Sporządzanie sprawozdań budżetowych Rb-27 S i PDP, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w zakresie prowadzonych spraw.

8.   Prowadzenie ewidencji i księgowości w zakresie dochodów z tytułu podatków należnych Jednostkom Samorządu Terytorialnego od Urzędów Skarbowych oraz kontrola realizacji
i prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie.

9.   Księgowanie dochodów Gminy dotyczących otrzymanych dotacji, subwencji, odsetek bankowych oraz różnych dochodów i opłat.

10.    Weryfikacja kont księgowych dotyczących prowadzonych spraw oraz inwentaryzacja roczna tych kont.

11.    Wystawianie obciążeniowych not księgowych dotyczących dochodów Gminy.

12.            Sporządzanie zestawień sald i obrotów oraz uzgadnianie miesięcznych kont korespondujących w zakresie ewidencji dochodów.

13.            Rozliczanie inkasentów z zainkasowanych należności z tytułu opłaty targowej oraz naliczanie prowizji dla inkasentów.

14.            Prowadzenie prawidłowej ewidencji i gospodarki drukami ścisłego zarachowania.

15.    Monitorowanie i obsługa kasowa gotówki związanej z uzupełnianiem i opróżnianiem urządzenia - „Opłatomatu” znajdującego się w Urzędzie Gminy, sporządzanie raportów kasowych, pobór gotówki z banku i odprowadzanie gotówki do banku.

 

k)     Stanowisko ds. wymiaru podatków


Marcin Stańczyk – Podinspektor


tel. 94-35-30-441, Budynek „A” Urzędu, parter, pok. Nr 12
E-mail: m.stanczyk@gmina.kolobrzeg.pl

 

Do zakresu zadań stanowiska ds. wymiaru podatków należy między innymi:

 

1. Dokonywanie wymiaru i przypisu zobowiązań w zakresie podatku od środków 

     transportowych. 

2. Dokonywanie wymiaru i przypisu zobowiązań  podatkowych od osób fizycznych (podatek    rolny, leśny i od nieruchomości) w zakresie sołectw: Błotnica, Bogusławiec, Grzybowo,   Kądzielno, Korzystno, Przećmino, Samowo. 

3. Nanoszenie danych na konta podatników, łącznie z aktualizacją poszczególnych użytków  rolnych przesłanych z ewidencji gruntów i budynków w zakresie podatków określonych w  pkt. 2.

4. Uzupełnianie danych w ewidencji podatkowej, prowadzenie rejestrów wymiarowych podatków określonych w pkt. 1 i 2.

5. Wszczynanie postępowań podatkowych w stosunku do podatników, którzy w deklaracjach  podatkowych wykazali nieprawidłowe dane mające wpływ na wymiar podatku w zakresie prowadzonych spraw.

6. Przygotowywanie dokumentów i prowadzenie spraw z zakresu ulg podatkowych,  umorzeń, przesunięć terminów płatności podatków i rozkładania na raty, naliczanie opłaty  prolongacyjnej w zakresie podatków wymienionych w pkt. 1 i 2.

7. Przygotowywanie danych do sprawozdań w zakresie podatków wymienionych w pkt. 1 i 2.

8. Prawidłowe i terminowe sporządzenie sprawozdania podatkowego SP-1 w zakresie  podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

9. Wydawanie zaświadczeń w zakresie gospodarstw rolnych zgodnie ze złożonymi 

    wnioskami, w oparciu o akta podatkowe w zakresie sołectw wymienionych w pkt. 2.

10. Rozliczanie sołtysów z rozniesionych decyzji podatkowych w zakresie sołectw

    wymienionych w pkt. 2.

11. Terminowe i zgodne z przepisami dokonywanie wymiarów podatków wymienionych w pkt. 1 i 2 oraz opracowywanie decyzji.

12. Terminowe wprowadzanie zmian geodezyjnych.

13. Kontrolowanie prawidłowości przypisów na kontach podatników w zakresie podatków wymienionych w pkt. 1 i 2.

14. Przeprowadzanie kontroli i dokonywanie pomiarów kontrolnych lokali w zakresie   podatków wymienionych w pkt. 2.

15. Egzekwowanie terminowego składania deklaracji podatkowych i sprawdzanie rzetelności zawartych w nich informacji.

16. Wysyłanie i wystawianie nakazów płatniczych dotyczących zobowiązań podatkowych w zakresie prowadzonych podatków.

17. Prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej, dotyczących podatków wymienionych w pkt. 1 i 2.

18. Sporządzanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej dotyczących podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości.

19. Terminowe i zgodne z przepisami prowadzenie wszelkiego rodzaju urządzeń
i dokumentacji oraz akt podatkowych w zakresie prowadzonych spraw.

20. Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych. 

21. Przygotowywanie i aktualizowanie informacji dotyczących spraw prowadzonych na zajmowanym stanowisku, które podlegają umieszczeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej.

l)

Stanowisko: Podinspektor ds. wymiaru podatków w Referacie Budżetu i Finansów -  BF XI

Imię i Nazwisko: Monika Targowicz -  Kaszak

tel. 94-35-30-441, Budynek „A” Urzędu, parter, pok. Nr 12
E-mail: m.kaszak@gmina.kolobrzeg.pl

                           

             
1.  Dokonywanie wymiaru i przypisu zobowiązań podatkowych od osób prawnych w zakresie podatku od nieruchomości.
2. Dokonywanie wymiaru i przypisu zobowiązań podatkowych od osób fizycznych w zakresie podatku rolnego i leśnego i od nieruchomości w zakresie sołectw: Niekanin, Rościęcino, Zieleniewo.
3.  Przygotowywanie danych do sprawozdań w zakresie podatków wymienionych w pkt. 1 i 2.
4.  Nanoszenie danych na konta podatników łącznie z aktualizacją poszczególnych użytków rolnych przesłanych z ewidencji gruntów i budynków w zakresie podatków określonych w pkt. 1 i 2.
5.  Uzupełnianie danych w ewidencji podatkowej, prowadzenie rejestrów wymiarowych dla podatków określonych w pkt. 1 i 2.
6.  Wszczynanie postępowań podatkowych w stosunku do podatników, którzy w deklaracjach podatkowych wykazali nieprawidłowe dane mające wpływ na wymiar podatku w zakresie prowadzonych spraw.
7. Wydawanie zaświadczeń w zakresie gospodarstw rolnych, zgodnie ze złożonymi wnioskami, w oparciu o akta podatkowe w zakresie w/w sołectw.
8.  Rozliczanie sołtysów z rozniesionych decyzji podatkowych w zakresie w/w sołectw.
9. Przygotowywanie dokumentów i prowadzenie spraw z zakresu ulg podatkowych, umorzeń, przesunięć terminów płatności podatków i rozkładania na raty, naliczanie opłaty prolongacyjnej w zakresie prowadzonych spraw.
10. Terminowe wprowadzanie zmian geodezyjnych.
11. Terminowe i zgodne z przepisami dokonywanie wymiarów i opracowywanie decyzji znajomość przepisów w zakresie podatków.
12. Okresowe kontrolowanie prawidłowości przypisów na kontach podatników podatków wymienionych w pkt. 1 i 2.
13. Przeprowadzanie kontroli i dokonywanie pomiarów kontrolnych lokali w zakresie podatków wymienionych w pkt. 1i 2.
14. Egzekwowanie terminowego składania deklaracji podatkowych i sprawdzanie rzetelności zawartych w nich informacji.
15. Wystawianie i wysyłanie nakazów płatniczych na zobowiązania podatkowe podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
16. Prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej (dot. wniosków, w zakresie podatku rolnego i leśnego i od nieruchomości).
17. Sporządzanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej dotyczących podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości.
18. Terminowe i zgodne z przepisami  prowadzenie wszelkiego rodzaju urządzeń i dokumentacji oraz akt podatkowych w zakresie prowadzonych spraw.
19. Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych.
20. Przygotowywanie i aktualizowanie informacji dotyczących spraw załatwianych na zajmowanym stanowisku, które podlegają umieszczeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej.
21.  Pełnienie zastępstwa pod nieobecność pracowników: Magdaleny Kozyry i Marcina Stańczyka.
22. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Skarbnika Gminy i Wójta Gminy.