Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

a)     Aleksandra Szczygielska – Kierownik Referatu

 

tel. 943530452 wew. 15,  Budynek „B” Urzędu Gminy,    e-mail: a.szczygielska@gmina.kolobrzeg.pl   

 

Do zakresu czynności należy m.in.:

1.     Kierowanie pracą Referatu;

2.     Sporządzanie rocznego planu finansowego i rzeczowego Referatu oraz jego realizacja;

3. Dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z potrzebami i w granicach przewidzianych    planem finansowym;

4.   Czuwanie nad pozyskiwaniem środków unijnych na zadania realizowane przez  Referat;

5.   Realizowanie uprawnień Kierownika Referatu wynikających z prawa pracy;

6. Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

 

 b) Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska

     Bogna Żynis – Inspektor

 

     tel. 510572637, budynek „B” Urzędu Gminy, I piętro

e-mail: b.zynis@gmina.kolobrzeg.pl

 

Do zakresu czynności należy m.in:

1.  Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz zniszczenia terenów zieleni, naliczanie kar i opłat.

 2.   Przygotowywanie opinii do projektów prac geologicznych.

3.  Podejmowanie działań na rzecz rozwoju edukacji ekologicznej społeczeństwa, propagowanie działań proekologicznych.

 4.  Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska, a w szczególności w zakresie racjonalnego kształtowania środowiska i gospodarowania zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałania zanieczyszczeniom oraz przywracania elementów przyrodniczych do właściwego stanu.

5.   Prowadzenie spraw dotyczących realizacji ustawy - Prawo Ochrony Środowiska.

6.   Prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej społeczeństwa, współpraca za szkołami i organizacjami społecznymi.

7.   Współdziałanie z organami państwowymi w zakresie likwidacji nadzwyczajnych

     zagrożeń środowiska.

   8.   Nadzór i realizacja określonych w ustawie o ochronie przyrody zakazów dotyczących  ustanowionych form ochrony przyrody.

   9.  Prowadzenie spraw  związanych z ustanawianiem i utrzymaniem parków gminnych.

10.   Naliczanie opłat środowiskowych.

11.   Prowadzenie spraw związanych z naruszaniem stanu wody na gruncie.

12.   Opiniowanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych, opiniowanie planów ruchu górniczego.

 

 

 

c)   Stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej

 

Kamila Rylowska - Inspektor

 

tel. 510572719, 943530452 wew. 12, budynek „B” Urzędu Gminy, I piętro

e-mail: k.rylowska@gmina.kolobrzeg.pl

 

Do zakresu czynności należy m.in:

1. Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów z podmiotami dostarczającymi do budynków Urzędu Gminy Kołobrzeg mediów takich jak: energia elektryczna, woda, gaz lub świadczących usługi w zakresie odprowadzenia ścieków, zbierania odpadów, usług kominiarskich itp.

2. Nadzór nad działalnością eksploatacyjną i remontową budynków Urzędu Gminy Kołobrzeg.

3. Prowadzenie spraw związanych z miejscami pamięci narodowej.

4. Prowadzenie ewidencji oświetlenia drogowego, utrzymanie istniejącego oświetlenia, opracowywanie projektów planów rozwoju oświetlenia, planów finansowania budowy oświetlenia.

5.  Prowadzenie spraw związanych z przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.

6. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami.

 

d)  Stanowisko ds. gospodarki odpadami

 

Mariusz Dubiński – Inspektor

 

tel. 510572719, 943530452 wew. 12, budynek “B” Urzędu Gminy, I piętro
e-mail: m.dubinski@gmina.kolobrzeg.pl

 

Do zakresu czynności należy m.in:

1. Opracowywanie założeń do projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku, w tym zasad selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Kołobrzeg oraz projektów innych aktów prawnych związanych z wdrożeniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Prowadzenie analizy stanu gospodarowania odpadami komunalnymi celem weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych w zakresie zagospodarowania odpadami. 3. Przygotowanie zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania tych odpadów, w tym analiza rodzajów odpadów, które powinny zostać ujęte w systemie, opracowywanie harmonogramów odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, funkcjonowanie punktów selektywnego zbierania odpadów problemowych.

4. Prowadzenie gminnej kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie segregacji, przetwarzania i odbioru odpadów komunalnych.

5. Opracowanie, wykonywanie i nadzór nad systemem poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tworzenie i bieżące  aktualizowanie bazy danych i ewidencji właścicieli nieruchomości, monitoring i analiza składanych przez nich deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydawanie decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

6. Organizowanie przetargów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

7. Nadzór nad świadczeniem usług odbioru odpadów komunalnych realizowanych na podstawie umów.

8. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie gospodarowania odpadami  komunalnym w tym nadzór nad przedsiębiorcami składającymi sprawozdania.

9. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości”.