Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Aleksandra Szczygielska – Kierownik Referatu

Tel. 9435 30 430,  Budynek „A” Urzędu Gminy, I piętro, pok. Nr 27

e-mail: a.szczygielska@gmina.kolobrzeg.pl   

 

Do zakresu czynności należy m.in.:

1.     Kierowanie pracą Referatu;

2.     Sporządzanie rocznego planu finansowego i rzeczowego Referatu oraz jego realizacja;

3. Dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z potrzebami i w granicach przewidzianych    planem finansowym;

4.   Czuwanie nad pozyskiwaniem środków unijnych na zadania realizowane przez  Referat;

5.   Realizowanie uprawnień Kierownika Referatu wynikających z prawa pracy;

6. Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

7. Prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku podłączania się właścicieli nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej;

 

a)  Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami

 

Marta Grabczak – Podinspektor)

Tel. 94 35 30 443, Budynek „A” Urzędu Gminy, I piętro, pok. Nr 26

e-mail: m.grabczak@gmina.kolobrzeg.pl

 

Do zakresu czynności należy m.in:

1.   Oddawanie osobom fizycznym i prawnym w użytkowanie wieczyste gruntów  stanowiących własność Gminy.

2.   Wykonywanie zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997  r. o gospodarce nieruchomościami a  w szczególności:

1)  dokonywanie darowizny nieruchomości na cele publiczne między Skarbem Państwa i gminą;

2)  wykonywanie prawa żądania rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem  ustalonego okresu stosownie do art. 240  kodeksu cywilnego jeśli użytkownik wieczysty korzysta z tej nieruchomości w sposób sprzeczny z ustalonym w umowie, a w szczególności jeśli nie zabudował jej w terminie ustalonym;

3)  sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminy przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;

4)  prowadzenie opłat za użytkowanie wieczyste;

5)  przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności;

6)  ustanawianie trwałego zarządu na rzecz jednostki organizacyjnej, wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu na wniosek jednostki lub wygaśnięcia trwałego zarządu z urzędu;

7)  wykonywanie zadań wynikających z prawa stosowania bonifikat i prawa o opłatach rocznych;

8)  aktualizacja opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych;

9)  wykonywanie prawa do udzielania bonifikat od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu;

10)   ustalanie wysokości opłaty adiacenckiej, ustalanie terminów i sposobu wnoszenia opłat adiacenckich również w drodze ugody z osobami zobowiązanymi do ich zapłaty;

11)   prowadzenie opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości, budowy urządzeń infrastruktury technicznej,

12)   prowadzenie opłat planistycznych,

13)   prowadzenie dzierżawy gruntów.

 

b)  Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego

 

Hanna Kiszkiel – Podinspektor – zatrudnienie na czas określony, tj. na czas zastępstwa  nieobecnego pracownika – p. Aleksandry Korżel-Gerke – Inspektora

 

 

Tel. 94 35 30 433, budynek „A” Urzędu Gminy, I piętro, pok. Nr 28

e-mail: planowanie@gmina.kolobrzeg.pl (a.korzel-gerke@gmina.kolobrzeg.pl)

 

 Do zakresu czynności należy m.in:

1.  Przygotowywanie dokumentów o przystąpieniu Gminy do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

2.  Nadzór nad terminowością i czynnościami proceduralnymi związanymi z  opracowywaniem projektu studium.

3.  Przygotowanie dokumentacji uchwalenia studium przez Radę Gminy,

   4.  Przygotowanie dokumentów o przystąpieniu gminy do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,

5.  Dopilnowanie czynności proceduralnych i uzgodnień projektu planu z właściwymi organami, prowadzenie dokumentacji protestów i zarzutów.

6. Podawanie do wiadomości publicznej terminów i rodzajów czynności uchwalania projektu planu,

7.  Przedstawienie dokumentacji uchwalonego planu miejscowego do ogłoszenia,

8.  Prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

   9. Gromadzenie i przechowywanie oryginałów miejscowych planów również  nieuchylonych i nie obowiązujących.

10.  Dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikających z realizacji miejscowego planu i oceny aktualności planu,

11.  Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskiwanie uzgodnień lub decyzji wymaganych ustawą i przepisami szczegółowymi, prowadzenie rejestru wydanej decyzji

 

c)   Stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej

 

Jacek Tworek – Inspektor

 

Tel. 94 35 30 442, budynek „A” Urzędu Gminy, I piętro, pok. Nr 25

e-mail: j.tworek@gmina.kolobrzeg.pl

 

Do zakresu czynności należy m.in:

1. Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów z podmiotami dostarczającymi do budynków Urzędu Gminy Kołobrzeg mediów takich jak: energia elektryczna, woda, gaz lub świadczących usługi w zakresie odprowadzenia ścieków, zbierania odpadów, usług kominiarskich itp.

2. Nadzór nad działalnością eksploatacyjną i remontową budynków Urzędu Gminy Kołobrzeg.

3. Prowadzenie spraw dotyczących nazw ulic i placów.

4. Prowadzenie spraw dotyczących numeracji porządkowej oraz wydawanie zaświadczeń z nadaniem numeracji poszczególnym posesjom w danych miejscowościach.

5. Prowadzenie spraw związanych z miejscami pamięci narodowej.

6. Prowadzenie procedur zamówień publicznych nie objętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w obrębie spraw na stanowisku – prowadzenie rejestru i sprawozdawczości.

7. Prowadzenie procedury zamówień publicznych objętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych w obrębie działania Urzędu Gminy Kołobrzeg.

8. Prowadzenie ewidencji oświetlenia drogowego, utrzymanie istniejącego oświetlenia, opracowywanie projektów planów rozwoju oświetlenia, planów finansowania budowy oświetlenia.

 

d)  Stanowisko ds. gospodarki odpadami

 

Mariusz Dubiński – Inspektor

 

Tel. 94 35 30 442, budynek “A” Urzędu Gminy, I piętro, pok. Nr 25
e-mail: m.dubinski@gmina.kolobrzeg.pl

 

Do zakresu czynności należy m.in:

1. Opracowywanie założeń do projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku, w tym zasad selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Kołobrzeg oraz projektów innych aktów prawnych związanych z wdrożeniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Prowadzenie analizy stanu gospodarowania odpadami komunalnymi celem weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych w zakresie zagospodarowania odpadami. 3. Przygotowanie zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania tych odpadów, w tym analiza rodzajów odpadów, które powinny zostać ujęte w systemie, opracowywanie harmonogramów odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, funkcjonowanie punktów selektywnego zbierania odpadów problemowych.

4. Prowadzenie gminnej kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie segregacji, przetwarzania i odbioru odpadów komunalnych.

5. Opracowanie, wykonywanie i nadzór nad systemem poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tworzenie i bieżące  aktualizowanie bazy danych i ewidencji właścicieli nieruchomości, monitoring i analiza składanych przez nich deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydawanie decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

6. Organizowanie przetargów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

7. Nadzór nad świadczeniem usług odbioru odpadów komunalnych realizowanych na podstawie umów.

8. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie gospodarowania odpadami  komunalnym w tym nadzór nad przedsiębiorcami składającymi sprawozdania.

9. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości”.

 

 e) Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska

     Bogna Żynis – Inspektor

 

     tel. 94 35 30 430, budynek „A” Urzędu Gminy, I piętro, pok. Nr 29

e-mail: b.zynis@gmina.kolobrzeg.pl

 

Do zakresu czynności należy m.in:

1.  Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz zniszczenia terenów zieleni, naliczanie kar i opłat.

 2.   Przygotowywanie opinii do projektów prac geologicznych.

3.  Prowadzenie spraw związanych z przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.

4.   Prowadzenie kontroli pod kątem wywiązywania się z obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Kołobrzeg.

5.  Podejmowanie działań na rzecz rozwoju edukacji ekologicznej społeczeństwa, propagowanie działań proekologicznych.

 6.  Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska, a w szczególności w zakresie racjonalnego kształtowania środowiska i gospodarowania zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałania zanieczyszczeniom oraz przywracania elementów przyrodniczych do właściwego stanu.

7.   Prowadzenie spraw dotyczących realizacji ustawy - Prawo Ochrony Środowiska.

8.   Prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej społeczeństwa, współpraca za szkołami i organizacjami społecznymi.

9.   Współdziałanie z organami państwowymi w zakresie likwidacji nadzwyczajnych

     zagrożeń środowiska.

 10.   Nadzór i realizacja określonych w ustawie o ochronie przyrody zakazów dotyczących  ustanowionych form ochrony przyrody.

11.  Prowadzenie spraw  związanych z ustanawianiem i utrzymaniem parków gminnych.

12.   Naliczanie opłat środowiskowych.

13.   Prowadzenie spraw związanych z naruszaniem stanu wody na gruncie.

14.  Wydawanie decyzji związanych z magazynowaniem odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym;

15.   Opiniowanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych, opiniowanie planów ruchu górniczego.

16.  Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na działalność związaną z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych.

17.   Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

18.  Opiniowanie decyzji w sprawie odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów.

 

 

f) Stanowisko pracy ds. drogownictwa

 

·       Maria Wilczyńska – Główny Specjalista

Tel. 94 35 30 430, budynek “A” Urzędu Gminy, I piętro, pok. Nr  29,

e-mail: m.wilczynska@gmina.kolobrzeg.pl

 

 

 Do zakresu czynności należy m.in:

1. Koordynowanie infrastruktury dróg na terenie Gminy w oparcie o drogi samorządowe,

2. Ustalenie przebiegu dróg gminnych oraz opiniowanie przebiegu dróg powiatowych   
 i wojewódzkich.

3. Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg, przepustów drogowych, mostów gminnych.

4. Prowadzenie ewidencji dróg gminnych.

5. Wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego, lokalizowanie wjazdów i zjazdów oraz obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową.

6. Utrzymanie dróg gminnych, organizacja ruchu drogowego oraz zadrzewień przydrożnych.

7. Współdziałanie w organizowaniu prac zimowego utrzymania dróg gminnych, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i usuwanie szkód telekomunikacyjnych i sieci energetycznych.

 

·       Anna Goluch – Inspektor

Tel. 94 35 30 430, budynek “A” Urzędu Gminy, I piętro, pok. Nr  29,

e-mail: a.goluch@gmina.kolobrzeg.pl