Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Stanowisko pracy ds. Obywatelskich

Małgorzata Krycińska – Główny Specjalista ds. Obywatelskich

 

tel. 94 35 30 446, budynek „A” Urzędu Gminy, parter, pok. Nr 11

e-mail: m.krycinska@gmina.kolobrzeg.pl

 

 Do zakresu czynności należy m.in.:

1.   Prowadzenie spraw meldunkowych;

2.   Wydawanie dowodów osobistych;

3.   Unieważnianie z urzędu dowodów osobistych;

4.   Prowadzenie ewidencji ludności oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych;

5.   Prowadzenie rejestru wyborców, sporządzanie spisów wyborców, wydawanie decyzji w tym zakresie;

6.   Udzielanie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach;

7.   Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych;

8.   Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących wymeldowań i zameldowań;

9.   Przyjmowanie pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane;

10.    Poświadczanie życia osobom pobierającym renty zagraniczne;

11.    Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych
i utraconych dowodów osobistych w formie zaświadczeń, na zasadach określonych w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych, zgodnie z przepisami o dowodach osobistych;

12.    Analiza zmian demograficznych na terenie Gminy, sporządzanie list i zestawień ludności dla potrzeb organów zdrowia, komend wojskowych, dyrektorom szkół i innym organom;

13.    Prowadzenie spraw związanych z obywatelstwem polskim;

14.    Prowadzenie spraw repatriantów w zakresie spraw należących do zadań Gminy;

15.    Przyjmowanie oświadczeń o organizowaniu zgromadzeń, wydawanie zakazów zgromadzeń i rozwiązywanie zgromadzeń zagrażających życiu, zdrowiu lub mieniu;

16.    Udzielanie pomocy i informacji organom wojskowym w zakresie prowadzonych a stanowisku spraw;

17.    Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych
i unieważnionych dowodów osobistych;

18.    Współpraca z policją w sprawach bezpieczeństwa publicznego oraz dyscypliny meldunkowej;

19.    Prowadzenie spraw dotyczących zbiórek publicznych;

20.    Wnioskowanie o nadanie numeru PESEL i udzielanie informacji w tym zakresie;

21.    Współpraca z Urzędem Stanu Cywilnego w Kołobrzegu w zakresie wnioskowania
i organizowania uroczystości z okazji wręczania medali dla mieszkańców Gminy za długoletnie pożycie małżeńskie;

22.    Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych.