Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Skarbnik

Aleksander Russ

Tel. 94 35 30 435, pokój nr 19

e-mail: skarbnik@gminakolobrzeg.pl

 

Do zadań Skarbnika należy między innymi :

-Opracowywanie założeń projektów budżetu oraz załączników informacyjnych do tych projektów i przedkładanie ich Wójtowi Gminy,

- opracowywanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i przedkładanie go Wójtowi,

- ponoszenie odpowiedzialności za prawidłową gospodarkę finansową Gminy,

 - udzielanie lub odmawianie kontrasygnaty na dokumentach będących wynikiem czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,

- przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy ,

-nadzór nad sprawozdawczością budżetową, poborem podatków i opłat, gospodarką mieniem komunalnym,

-sprawowanie funkcji głównego księgowego budżetu gminy,

-sprawowanie nadzoru nad działalnością gospodarczą i finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

-akceptowanie zleceń i umów na zakup materiałów, robót i usług,

-kontrolowanie bieżącej dokumentacji finansowej i gospodarczej,

-zatwierdzanie do zapłaty dowodów rachunkowo- kasowych realizowanych gotówką lub                 w formie bezgotówkowej,

-kontrolowanie wyciągów bankowych , dokonywanie podziału dokumentów finansowych do księgowania w księgowości budżetowej i podatkowej oraz dochodów Gminy,

-kierowanie pracą Referatu Budżetu i Finansów,

- podejmowania decyzji w imieniu Wójta Gminy Kołobrzeg w określonych upoważnieniem sprawach