Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Wójt

Włodzimierz Popiołek

Tel. 94 3530 420 , pokój nr 23

e-mail :wojt@gmina.kolobrzeg.pl

 

Do zakresu zadań Wójta należy między innymi:

- reprezentowanie Gminy Kołobrzeg na zewnątrz,

-  prowadzenie bieżących spraw Gminy,

-  podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy lub wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,

- wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników  urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

- zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu, oraz jego pracowników,

- zwoływanie w razie potrzeb narad z udziałem pracowników w celu ich współdziałania i realizacji zadań,

- rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, a w szczególności w zakresie podziału zadań,

- udzielanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,

- czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań,

- upoważnianie innych pracowników Urzędu do  wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

- przyjmowanie oświadczeń majątkowych od osób, które zgodnie z przepisami zobowiązane są do złożenia Wójtowi takiego oświadczenia,

- wykonanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa