Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Wójt

Funkcję Wójta sprawuje Włodzimierz Popiołek

Tel: 3530420,  3524848,

Zadania Wójta

Do zakresu działania i kompetencji Wójta należy przede wszystkim :

1) Kierowanie bieżącymi sprawami gminy i kierowanie urzędem gminy,

2) reprezentowanie gminy i jej urzędu na zewnątrz,

3) przedkładanie radzie gminy i jej zarządowi projektów uchwał, każdemu z tych organów wg jego kompetencji,

4) podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem gminy w obowiązującym trybie,5) wydawanie decyzji u sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

6) podejmowanie innych decyzji należących do kompetencji urzędu i podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz urzędu,

7) nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach gminy i pozostawanie w kontakcie z terenowymi organami tej administracji,

8) upoważnienie pracowników urzędu do podejmowania u imieniu wójta decyzji,

9) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,

10) zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracownikom urzędu oraz roztrzyganie sporów kompeten­cyjnych między stanowiskami pracy,

11) ogłaszanie budżetu gminy,

12) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy,

13) organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,

14) informowanie sejmiku samorządowego i wojewody o zamiarze przystąpienia gminy do związku komunalnego,

15) przedkładanie Wojewodzie uchwał rady gminy w terminie siedmiu dni od ich podjęcia,

16) składanie radzie gminy okresowych sprawozdań zadań urzędu.