Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Od 01.07.2021 r., obowiązek składania deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

 
CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Urząd Gminy Kołobrzeg, informuje, że od dnia 1 lipca br., każdy właściciel lub zarządca budynku, zobowiązany jest do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw (zwanej dalej „deklaracją”), tj. obowiązek zgłaszania czym ogrzewany jest budynek 

 

W dniu 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2020 r. poz. 2127). Ustawa w art. 27 g przewiduje utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), która ma służyć do zidentyfikowania źródeł emisji  z budynków. Zgromadzone w CEEB jednolite w skali całego kraju dane na temat budynków  i pochodzących z nich źródeł emisji będzie stanowiło narzędzie do walki ze smogiem.

W CEEB znajdą się przede wszystkim informacje na temat źródeł spalania paliw w budynkach wielolokalowych oraz domów jednorodzinnych do 1 MW. Uwzględnione zostaną również lokale usługowe i budynki publiczne, w których znajduje się tego rodzaju ogrzewanie,  czyli głównie kotłownie.


Podmioty objęte obowiązkiem złożenia deklaracji
Podmiotami zobowiązanymi do złożenia deklaracji są właściciele oraz zarządcy lokali/ budynków, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.


Termin złożenia deklaracji
Na złożenie deklaracji dla budynków istniejących, wyznaczono termin do 12 miesięcy – licząc od dnia 1 lipca 2021 r.

W przypadku nowych obiektów, deklarację dot. użytkowanego źródła ogrzewania budynku należy złożyć w ciągu 14 dni od daty uruchomienia nowego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.


Forma i zakres deklaracji
Zgodnie z art. 27g ust. 3 ww. ustawy deklaracja zawiera:
1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c;
3) numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
4) adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
5) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Deklaracje (w podziale na budynki mieszkalne i niemieszkalne) można złożyć:
1. w formie elektronicznej - przez stronę: www.zone.gunb.gov.pl, bezpośrednio do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), z wykorzystaniem profilu zaufanego, podpisu elektronicznego lub e-dowodu, 

 * link do złożenia deklaracji https://zone.gunb.gov.pl/

2. w formie papierowej - do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla lokalizacji lokalu/budynku. W przypadku budynków położonych na terenie Gminy Kołobrzeg - do Wójta Gminy Kołobrzeg,

Deklaracje pisemne właściciele lub zarządcy budynków z terenu Gminy Kołobrzeg mogą:
- przesłać na adres Urzędu Gminy Kołobrzeg  ul. Trzebiatowska 48A, 78-100 Kołobrzeg
- złożyć osobiście w siedzibie Urzędu.

Formularze dostępne są na stronie internetowej GUNB:.

Formularz A - budynki i lokale mieszkalne 

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja_a_v.1.4_-_1.3.2022.pdf?904

Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja_b_v.1.4_-_1.03.2022.pdf?905

Na  stronie internetowej GUNB dostępne są również przykłady wypełnionych deklaracji.

FORMULARZ A

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja_dotyczaca_zrodel_ciepla_i_zrodel_spalania_paliw_-_formularz_a_-_przyklad_wypelnionej_deklaracji.pdf?877

FORMULARZ B

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja_b_-_wypelniona_v._1.2.pdf?990


Instrukcja składania deklaracji dotyczącej źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych w formie elektronicznej:
https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/instrukcja_-_ceeb_07.07.2021_r.pdf?253


Wszelkie informacje można uzyskać

w Urzędzie Gminy Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48 B, pok. nr 45

Inspektor ds. gospodarki komunalnej Kamila Rylowska,

tel. 94 3530452 w. 12 lub 510572719 


Konsekwencje niezłożenia deklaracji
Złożenie w terminach deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw jest  obligatoryjne.                                                                                                                                  Zgodnie z art. 27 h ust. 1 ww. ustawy, niezłożenie w terminie deklaracji  zagrożone jest karą grzywny, która wymierzana jest na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.


Ewidencja źródeł ogrzewania - informacje

587 KBPobierzPodgląd pliku