Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 roik nr druku 163

191 KBPobierz

Załącznik Nr 1

181 KBPobierz

Załącznik Nr 2

129 KBPobierz

Załącznik Nr 3

143 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia WPF na alta 2020-2029 nr druku 164

133 KBPobierz

Objaśnienia do WPF

178 KBPobierz

Załącznik Nr 1

294 KBPobierz

Załącznik Nr 2

242 KBPobierz

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi nr druku 165

141 KBPobierz

Załącznik Nr 1

378 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych nr druku 166

140 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych nr druku 167

139 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso nr druku 168

195 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

195 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej nr druku 170

142 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( ob. ew. Korzystno)nr druku 171

136 KBPobierz

Załącznik ob. ew. Korzystno

414 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie zbycia części nieruchomości gruntowych ( ob. ew. Obroty) nr druku 172

226 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie zbycia części nieruchomości gruntowych ( ob. ew. Karcino) nr druku 173

213 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości ( ob. ew. Karcino) nr druku 174

134 KBPobierz

Załącznik ob. ew. Karcino

446 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu części nieruchomości stanowiących własność Gminy Kołobrzeg nr druku 175

136 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu części nieruchomości stanowiących własność Gminy Kołobrzeg nr druku 176

137 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg w części obrębu Dźwirzyno w granicach działki o nr ew. 819 nr druku 177

4.0 MBPobierz

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Niekaninie nr druku 178

269 KBPobierz

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania nazwy ulic w Niekaninie nr druku 179

276 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kołobrzeg na rok szkolny 2020/2021 nr druku 180

176 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Grypy dla Mieszkańców Gminy Kołobrzeg w wieku 65+ nr druku 181

129 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury nr 182

141 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie nr druku 183

140 KBPobierz

Program Profilaktyki Grypy

227 KBPobierz