Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

a)     Róża Smarul – Kierownik Referatu

tel. 9435 30 443,  Budynek „A” Urzędu Gminy, I piętro, pok. Nr 26    e-mail: r.smarul@gmina.kolobrzeg.pl  

Do zakresu czynności należy m.in.:

1.   Kierowanie pracą Referatu;

2.   Sporządzanie rocznego planu finansowego i rzeczowego Referatu oraz jego realizacja;

3. Dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z potrzebami i w granicach przewidzianych    planem finansowym;

4. Realizowanie uprawnień Kierownika Referatu wynikających z prawa pracy;

5. Przygotowywanie decyzji w sprawie nieodpłatnego przeniesienia prawa własności gruntów rolnych – tzw. „ rencistówek” na rzecz byłych rolników lub zstępnych,

6. Zagadnienia dotyczące mienia gminnego w świetle przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym  i ustawę o pracownikach samorządowych,

7. Wykonywanie zadań Gminy wynikających z ustawy  - prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności:

1) wydawanie postanowień o wszczęciu postępowania o rozgraniczeniu nieruchomości,

2) wydawanie upoważnienia dla geodety do wykonywania ustalenia przebiegu granic,

3) sporządzanie  decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości,

4) rozstrzyganie spraw spornych związanych z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości na obszarach objętych scalaniem,

5) przesyłanie ostatecznych decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości do sądu rejonowego właściwego do prowadzenia ksiąg wieczystych i do starosty.

8. Wykonywanie zadań Gminy wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, a w szczególności :

1) dokonywanie darowizny nieruchomości na cele publiczne między Skarbem Państwa a  Gminą,

2) wyrażanie zgody na zrzeczenie się przez Gminę własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości,

3) sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy przeznaczonych do sprzedaży,

4) wykonywanie prawa do zwalniania z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na realizację zadań infrastruktury technicznej lub innych celów publicznych,

5) ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów na zbycie nieruchomości gminnych,

6) przeprowadzanie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gminnych,

     7) opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu , wydawanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału,

8) wnioskowanie o ujawnienie w księdze wieczystej praw Gminy do działek gruntu wydzielonych pod drogi,

9) wypłacanie odszkodowania za działki gruntu, które przeszły na własność Gminy,

10)  prowadzenie spraw związanych ze scalaniem i podziałem nieruchomości,

11) wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości w przypadkach sprzedaży wynikającego z art. 109 i 110 cyt. wyżej ustawy,

12) zadania Gminy wynikające z procedur wywłaszczenia nieruchomości, wnioskowanie o wpis w księdze wieczystej zmian wynikających z wywłaszczenia nieruchomości,

13)  realizowanie obowiązku zapłaty odszkodowania a także zapewnienia nieruchomości zastępczej,

14) zawiadamianie poprzedniego właściciela o zamiarze użycia wywłaszczonej nieruchomości na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu oraz o możliwym zwrocie wywłaszczonej nieruchomości ,

15)  udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym dostępnych danych o nieruchomościach Gminy,

   16) wykonywanie zadań wynikających z przepisów o powszechnej taksacji nieruchomości.

 17)  prowadzenie spraw związanych z nadawaniem miejscowości statusu miasta oraz  ustalaniem granic Gminy i jej miejscowości,

    18) współpraca z organami administracji morskiej w zakresie ustanawiania granic pasa ochronnego i pasa technicznego nadbrzeża.

9. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie sprzedaży gruntów zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę domów jednorodzinnych , domów mieszkalno – pensjonatowych oraz pod budownictwo spółdzielni  mieszkaniowych dla realizacji ich zadań statutowych oraz osobom fizycznym.

10. Wypłacanie odszkodowań za przejmowane grunty wydzielane pod budowę ulic i dróg.

11. Korzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości i składanie oświadczeń o jego wykonaniu.

12. Prowadzenie spraw związanych z obciążaniem nieruchomości gminnych ograniczonymi prawami rzeczowymi.

  13.  Zapewnienie gruntów na potrzeby pracowniczych ogrodów działkowych.

14. Wydawanie zaświadczeń o własności gospodarstw rolnych.

15. Rejestrowanie dokonanych przypisów w rejestrach przypisów i przekazywanie przypisów do referatu Budżetowo- Finansowego Urzędu Gminy Kołobrzeg.

16. Umieszczanie w zawieranych umowach informacji niezbędnych do  ustanowienia faktur VAT.

17. Analiza i sprawozdawczość w zakresie gminnego zasobu nieruchomościami.

18. Sporządzanie planów dochodów i wydatków z zakresu gospodarki nieruchomościami na każdy rok budżetowy.

19. Regulacja stanów prawnych nieruchomości a w tym składanie wniosków do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu o dokonywanie zmian w księgach wieczystych w zakresie obrotu nieruchomościami gminnymi.

20. Sprawy gospodarstw rolnych w Gminie , w tym wydawanie świadectw i zaświadczeń w oparciu o posiadaną dokumentację gospodarstw rolnych.

 

b)  Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami

Marta Grabczak – Inspektor

tel. 94 35 30 443, Budynek „A” Urzędu Gminy, I piętro, pok. Nr 26

e-mail: m.grabczak@gmina.kolobrzeg.pl

Do zakresu czynności należy m.in:

1.   Oddawanie osobom fizycznym i prawnym w użytkowanie wieczyste gruntów  stanowiących własność gminy w trybie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  -  kodeks  cywilny, w szczególności art. 232, 233, 234, 235, 236 i 239.

 

2.   Wykonywanie zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997  r. o gospodarce nieruchomościami a  w szczególności:

1)  dokonywanie darowizny nieruchomości na cele publiczne między Skarbem Państwa i gminą;

2)  wyrażanie zgody na zrzeczenie się przez gminę własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości;

3)  wykonywanie prawa żądania rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem  ustalonego okresu stosownie do art. 240  kodeksu cywilnego jeśli użytkownik wieczysty korzysta z tej nieruchomości w sposób sprzeczny z ustalonym w umowie, a w szczególności jeśli nie zabudował jej w terminie ustalonym;

4)  przyznawanie pierwszeństwa nabycia lokali gminnych ich najemcom lub dzierżawcom;

5)  sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminy przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;

6)  prowadzenie spraw związanych z opłatami za użytkowanie wieczyste;

7)  przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności;

8)  ustanawianie trwałego zarządu na rzecz jednostki organizacyjnej, wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu na wniosek jednostki lub wygaśnięcia trwałego zarządu z urzędu;

9)  przeznaczanie nieruchomości na wyposażanie gminnej jednostki organizacyjnej;

10)   wykonywanie zadań wynikających z prawa stosowania bonifikat i prawa o opłatach rocznych, w szczególności z art. 68, 70, 71, 73 i 74  ustawy o  gospodarce nieruchomościami;

11)   aktualizacja opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych w szczególności czynności wynikających z art. 78, 107, 109, 111, 113, 115 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przygotowywanie stosownych decyzji;

12)   wykonywanie prawa do udzielania bonifikat od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, ustalonych zgodnie z art. 83 ust. 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami;

13)   ustalanie wysokości opłat rocznych oraz udzielonych bonifikat i sposobu zapłaty tych opłat, decyzje o zmianie stawki procentowej opłaty rocznej, wynikających z art. 84, 85, 86, 87 i 89 ustawy;

14)   ustalanie wysokości opłaty adiacenckiej, ustalanie terminów i sposobu wnoszenia opłat adiacenckich również w drodze ugody z osobami zobowiązanymi do ich zapłaty;

15)   prowadzenie opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości, budowy urządzeń infrastruktury technicznej,

16)   prowadzenie opłat planistycznych,

17)   prowadzenie dzierżawy gruntów,

18)   przygotowywanie decyzji o przekształceniu prawa zabudowy w użytkowanie wieczyste (art. 209 ustawy), orzekanie o przyznaniu prawa wieczystego użytkowania gruntów i o zwrocie budynków (art. 214 ustawy), przygotowywanie decyzji o rozłożeniu na raty oraz umorzenia odsetek od  zobowiązań z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste (art. 219 ustawy).

3.     Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, a w szczególności:

1)  przyjmowanie wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przygotowywanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności bądź o odmowie wydania takiej decyzji,

2)  przygotowywanie decyzji określającej wysokość opłaty rocznej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; wydawanie decyzji stwierdzającej istnienie  uprawnienia do nieodpłatnego przekształcenia.

 

4.     Ustalanie kandydatów na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem na cele  rolne i mieszkalne w drodze przetargu,

5.     Dokonywanie przypisów czynszów dzierżawnych i wartości sprzedanego mienia gminnego najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowość,

6.     Rejestrowanie dokonanych przypisów w rejestrach przypisów i przekazywanie przypisów do Referatu Budżetu i Finansów.

7.     Przygotowywanie materiałów do opracowywania projektu budżetu Gminy i innych programów z zakresu działalności na stanowisku,

8.     Sporządzanie dokumentów dotyczących sprawozdawczości zewnętrznej i wewnętrznej z zakresu swojego działania.

9.       Tworzenie warunków umownych oraz sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem postanowień umowy przez najemców zasobów lokalowych Gminy Kołobrzeg.

10.    Opracowywanie planów i programów zarządzania zasobami lokalowymi Gminy Kołobrzeg,

11.    Planowanie dochodów i wydatków związanych z zarządzaniem zasobem lokalowym Gminy Kołobrzeg oraz przedkładanie tych planów do ujęcia w budżecie.

12.    Prowadzenie spraw związanych z

- zawieraniem i rozwiązywaniem umów o najem lokali mieszkalnych, lokali użytkowych,

- ustalanie wymiaru czynszu najmu lokali,

- postępowaniem egzekucyjnym  (eksmisja, dochodzenie należności czynszowych i innych należności przypisanych opłat)

- zawieraniem i rozwiązywaniem umów z podmiotami dostarczającymi do zasobów lokalowych mediów takich jak: energia elektryczna, woda, gaz lub świadczących usługi w zakresie odprowadzenia ścieków, zbierania odpadów, usług kominiarskich itp.

13.    Nadzór nad działalnością eksploatacyjną i remontową zasobów mieszkaniowych Gminy.

14.    Prowadzenie spraw dotyczących przydziału lokali mieszkalnych i użytkowych.

15.    Prowadzenie spraw dotyczących przydziału lokali i pomieszczeń zastępczych  na czas oznaczony.

16.    Prowadzenie procedur zamówień publicznych nie objętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w obrębie spraw na stanowisku – prowadzenie rejestru i sprawozdawczości.

17.    Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (m.in. ustalanie wykazu przystanków, zasad i opłat za ich korzystanie).

18.    Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o transporcie drogowym (wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na terenie Gminy Kołobrzeg, uzgadnianie zezwoleń Starosty Powiatowego na wykonywanie przewozów regularnych na terenie powiatu, uzgadnianie rozkładów jazdy przewoźników oraz wydawanie zgód na korzystnie z przystanków komunikacyjnych, wykonywanie analiz, koordynacja rozkładów jazdy).

19.    Prowadzenie spraw dotyczących nazw ulic i placów.

20.    Prowadzenie spraw dotyczących numeracji porządkowej oraz wydawanie zaświadczeń z nadaniem numeracji poszczególnym posesjom w danych miejscowościach.

 

c)  Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego

Hanna Kiszkiel – Podinspektor – zatrudnienie na czas określony, tj. na czas zastępstwa  nieobecnego pracownika – p. Aleksandry Korżel-Gerke – Inspektora

 

tel. 94 35 30 433, budynek „A” Urzędu Gminy, I piętro, pok. Nr 28

e-mail: planowanie@gmina.kolobrzeg.pl (h.kiszkiel@gmina.kolobrzeg.pl)

 

 Do zakresu czynności należy m.in:

1.  Przygotowywanie dokumentów o przystąpieniu Gminy do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

2.  Nadzór nad terminowością i czynnościami proceduralnymi związanymi z  opracowywaniem projektu studium.

3.  Przygotowanie dokumentacji uchwalenia studium przez Radę Gminy,

   4.  Przygotowanie dokumentów o przystąpieniu gminy do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,

5.  Dopilnowanie czynności proceduralnych i uzgodnień projektu planu z właściwymi organami, prowadzenie dokumentacji protestów i zarzutów.

6. Podawanie do wiadomości publicznej terminów i rodzajów czynności uchwalania projektu planu,

7.  Przedstawienie dokumentacji uchwalonego planu miejscowego do ogłoszenia,

8.  Prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

   9. Gromadzenie i przechowywanie oryginałów miejscowych planów również  nieuchylonych i nie obowiązujących.

10.  Dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikających z realizacji miejscowego planu i oceny aktualności planu,

11.  Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskiwanie uzgodnień lub decyzji wymaganych ustawą i przepisami szczegółowymi, prowadzenie rejestru wydanej decyzji