Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez Radę Gminy Kołobrzeg w latach 2018-2023

21 KBPobierz

W sprawie zmian budżecie gminy na 2018 rok

599 KBPobierz

W sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

173 KBPobierz

W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „ Posiłek w szkole i w domu „ nalata 2019-2023

173 KBPobierz

Uchwała Nr III/21/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołobrzeg na rok 2019 ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 838 z 01.02.2019 r.)

3.1 MBPobierz

Uchwała Nr III/23/2019 w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ustalenia stawki takiej opłaty za pojemnik o określonej pojemności ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 760 z 29.01.2019 r.)

98 KBPobierz

Uchwała Nr III/24/2019 - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1073 z 20.02.2019 r.)

100 KBPobierz

Uchwała Nr III/25/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 107 z 20.02.2019 r.)

404 KBPobierz

Uchwała Nr III/26/2019 - zmieniająca uchwałę w sprawie zwrotu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 823 z 31.01.2019 r.)

1.4 MBPobierz

Uchwała Nr III/28/2019 w sprawie zmiany statutów sołectw gminy Kołobrzeg( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1743 z 02.04.2019 r.)

119 KBPobierz

Uchwała Nr IV/31/2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz.1473 z 18.03.2019 r.)

466 KBPobierz

Uchwała Nr IV/35/2019 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od jednorazowych opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

164 KBPobierz

Uchwała Nr V/39/2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołobrzeg w 2019 roku ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1741 z 02.04.2019 r.)

351 KBPobierz

Uchwała Nr V/40/2019 W sprawie nadania nazwy ulicy w Budzistowie ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz.1742 z 02.04.2019 r.)

351 KBPobierz

Uchwała Nr V/44/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1970 z 12.04.2019r.)

490 KBPobierz

Uchwała Nr V/46/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodaroanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1967 z 12.04.2019 r.)

116 KBPobierz

Uchwała Nr V/47/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1968 z 26.04.2019 r.)

115 KBPobierz

Uchwała Nr V/48/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1969 z 26.04.2019 r.)

100 KBPobierz

Uchwała Nr V/49/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności ( Dz. Urz. Woj. poz. 1972 z 12.04.2019 r.)

96 KBPobierz

Uchwała Nr V/50/2019 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują rodziny wielodzietne ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1972 z 12.04.2019 r.)

96 KBPobierz

Uchwała Nr V/51/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1976 z 12.04.2019 r.)

1.3 MBPobierz

Uchwała Nr V/53/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kołobrzeg oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 2661 z 09.05.2019 r.)

241 KBPobierz

Uchwała Nr V/54/2019 w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Kołobrzeg ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 2662 z 09.05.2019 r.)

96 KBPobierz

Uchwała Nr VI/57/2019 sprawie zamiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 2132 z 18.04.2019 r.)

116 KBPobierz

Uchwała Nr VI/59/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 2134 z 18.04.2019 r.)

101 KBPobierz

Uchwała Nr VII/60/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 2907 z 23.05.2019 r.)

242 KBPobierz

Uchwała Nr VII/62/2019 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2019

99 KBPobierz

Uchwała Nr VIII/67/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz.3493 z 26.06.2019 r.)

479 KBPobierz

Uchwała Nr VII/75/2019 z 12.06.2019 r. w sprawie dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli , ustalenia specjalności i form kształcenia , na które dofinansowanie jest przyznawane ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 3969 z 18.07.2019 r.)

0.9 MBPobierz

Uchwała Nr X/86/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia maksymalnej wysokości poręczeń

170 KBPobierz

Uchwała Nr X/88/2019 z 27.09.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg w części obrębu Dźwirzyno

1.9 MBPobierz

Uchwała Nr X/89/2019 z 27.09.2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg dla działki nr 182/14 w ob. ew. Korzystno

2.3 MBPobierz

Uchwała Nr X/91/2019 z 27.09.2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

371 KBPobierz

Uchwała Nr X/92/2019 z 27.09.2020 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

2.4 MBPobierz

Uchwała Nr X/93/2019 z 27.09.2019 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

1.0 MBPobierz

Uchwała Nr X/94/2019 z 27.09.2019 r. W sprawie zniesienia statusu pomników przyrody

1.8 MBPobierz

Uchwała Nr X/95/2019 z 27.09.2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Kołobrzeg

815 KBPobierz

Uchwała Nr XI/104/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

505 KBPobierz

Uchwała Nr XI/106/2019 29.10.2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

204 KBPobierz

Uchwała Nr XI/112/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego na terenie gminy Kołobrzeg

375 KBPobierz

Uchwała Nr XII/113/2019 z 13.12.2019 r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 6792 z 20.12.2019r.)

472 KBPobierz

Uchwała Nr XII/116/2019 z 13.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 ( Dz. Urz. Woj. Zach poz.290 z 13.01.2020 r.)

100 KBPobierz

Uchwała Nr XII/121/2019 z 13.12.2019r. w sprawie ustalenia średniej jednostki paliwa w gminie Kołobrzeg na rok szkolny 2019/2020 ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz.430 z 20.01.2020 r.)

183 KBPobierz

Uchwała Nr XII/122/2019 z 13.12.2019 w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz.341 z 15.01.2020 r.)

191 KBPobierz

Uchwała Nr XII/130/2019 z 13.12.2019 r. w sprawie dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia , na które dofinansowanie jest przyznawane oraz w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020 ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 342 z 15.01.2020 r.)

1.0 MBPobierz

Uchwała Nr XIII/136/2020 z 27.01.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 688 z 03.02.2020 r.)

491 KBPobierz

Uchwała Nr XIV/140/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok ( Dz. Urz. Woj. Zach . poz. 1096 z 26.02.2020 r.)

558 KBPobierz

Uchwała Nr XV/142/2020 z 02.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz.1316 z 06.03.2020 r.)

408 KBPobierz