Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez Radę Gminy Kołobrzeg w latach 2018-2023

353 KBPobierzPodgląd pliku

W sprawie zmian budżecie gminy na 2018 rok

599 KBPobierzPodgląd pliku

W sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

173 KBPobierzPodgląd pliku

W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „ Posiłek w szkole i w domu „ nalata 2019-2023

173 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr III/21/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołobrzeg na rok 2019 ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 838 z 01.02.2019 r.)

3.1 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr III/23/2019 w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ustalenia stawki takiej opłaty za pojemnik o określonej pojemności ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 760 z 29.01.2019 r.)

98 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr III/24/2019 - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1073 z 20.02.2019 r.)

100 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr III/25/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 107 z 20.02.2019 r.)

404 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr III/26/2019 - zmieniająca uchwałę w sprawie zwrotu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 823 z 31.01.2019 r.)

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr III/28/2019 w sprawie zmiany statutów sołectw gminy Kołobrzeg( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1743 z 02.04.2019 r.)

119 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IV/31/2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz.1473 z 18.03.2019 r.)

466 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IV/35/2019 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od jednorazowych opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

164 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/39/2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołobrzeg w 2019 roku ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1741 z 02.04.2019 r.)

351 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/40/2019 W sprawie nadania nazwy ulicy w Budzistowie ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz.1742 z 02.04.2019 r.)

351 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/44/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1970 z 12.04.2019r.)

490 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/46/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodaroanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1967 z 12.04.2019 r.)

116 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/47/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1968 z 26.04.2019 r.)

115 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/48/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1969 z 26.04.2019 r.)

100 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/49/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności ( Dz. Urz. Woj. poz. 1972 z 12.04.2019 r.)

96 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/50/2019 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują rodziny wielodzietne ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1972 z 12.04.2019 r.)

96 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/51/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1976 z 12.04.2019 r.)

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/53/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kołobrzeg oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 2661 z 09.05.2019 r.)

241 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/54/2019 w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Kołobrzeg ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 2662 z 09.05.2019 r.)

96 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/57/2019 sprawie zamiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 2132 z 18.04.2019 r.)

116 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/59/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 2134 z 18.04.2019 r.)

101 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VII/60/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 2907 z 23.05.2019 r.)

242 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VII/62/2019 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2019

99 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VIII/67/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz.3493 z 26.06.2019 r.)

479 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VII/75/2019 z 12.06.2019 r. w sprawie dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli , ustalenia specjalności i form kształcenia , na które dofinansowanie jest przyznawane ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 3969 z 18.07.2019 r.)

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/86/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia maksymalnej wysokości poręczeń

170 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/88/2019 z 27.09.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg w części obrębu Dźwirzyno

1.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/89/2019 z 27.09.2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg dla działki nr 182/14 w ob. ew. Korzystno

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/91/2019 z 27.09.2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

371 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/92/2019 z 27.09.2020 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/93/2019 z 27.09.2019 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/94/2019 z 27.09.2019 r. W sprawie zniesienia statusu pomników przyrody

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/95/2019 z 27.09.2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Kołobrzeg

815 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/104/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

505 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/106/2019 29.10.2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

204 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/112/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego na terenie gminy Kołobrzeg

375 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XII/113/2019 z 13.12.2019 r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 6792 z 20.12.2019r.)

472 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XII/116/2019 z 13.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 ( Dz. Urz. Woj. Zach poz.290 z 13.01.2020 r.)

100 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XII/121/2019 z 13.12.2019r. w sprawie ustalenia średniej jednostki paliwa w gminie Kołobrzeg na rok szkolny 2019/2020 ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz.430 z 20.01.2020 r.)

183 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XII/122/2019 z 13.12.2019 w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz.341 z 15.01.2020 r.)

191 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XII/130/2019 z 13.12.2019 r. w sprawie dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia , na które dofinansowanie jest przyznawane oraz w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020 ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 342 z 15.01.2020 r.)

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/136/2020 z 27.01.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 688 z 03.02.2020 r.)

491 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIV/140/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok ( Dz. Urz. Woj. Zach . poz. 1096 z 26.02.2020 r.)

558 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XV/142/2020 z 02.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz.1316 z 06.03.2020 r.)

408 KBPobierzPodgląd pliku

W sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości za mc. maj i czerwiec 2020 ( COVID-19)

623 KBPobierzPodgląd pliku

Zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Kołobrzeg

183 KBPobierzPodgląd pliku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

738 KBPobierzPodgląd pliku

W sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kołobrzeg

367 KBPobierzPodgląd pliku

W sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Kołobrzeg na rok 2020

110 KBPobierzPodgląd pliku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

709 KBPobierzPodgląd pliku

Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

575 KBPobierzPodgląd pliku

W sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych

181 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIX/162/2020W sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Dz. Urz. Woj. Zach . poz. 3247 z 06.07.2020 r.

206 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIX/163/2020 W sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego w drodze inkasa.

208 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIX/164/2020 W sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej

187 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIX/171/2020Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulic w Niekaninie

403 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIX/170/2020 W sprawie nadania nazwy ulicy w Niekaninie

394 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIX/172/2020 W sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kołobrzeg na rok szkolny 2020/2021

189 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIX/174/2020 W sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcią w dziedzinie twórczości artystycznej , upowszechniania i ochrony kultury.

187 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XX/179/2020 z 28.09.2020 w sprawie nazwy ulic w Zieleniewie Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 4759 z 02.11.2020 r.

619 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XX/180/2020 z 28.09.2020 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Dz. Urz. Woj. Zach poz. 4352 z 05.10.2020 r.

107 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XX/185/2020 z 28.09.2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród , wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 4761 z 02.11.2020 r.

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXI/187/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 5012 z 12.11.2020 r.

526 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXI/189/2020 z 29.10.2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kołobrzeg Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 5747 z 18.12.2020 r.

310 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXI/190/2020 z 29.10.2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gos. odpadami komunalnymi Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 5748 z 18.12.2020 r.

217 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXI/191/2020 z 29.10.2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Dz. Urz. Woj. Zach. poz.5750 z 18.12.2020 r.

176 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXI/192/2020 z 29.10.2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady komunalne w kompostownikach przydomowych Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 5014 z 12.11.2020 r.

186 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXI/194/2020 z 29.10.2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 5016 z 12.11.2020 r.

464 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXI/215/2020 z 29.10.2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów Wójta dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołobrzeg , za wyniki w nauce i szczegółowe osiągnięcia naukowe Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 5621 z 14.12.2020 r.

166 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXI/218/2020 z 29.10.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania , odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 5751 z 18.12.2020 r.

211 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXII/219/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 5082 z 17.11.2020 r.

554 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXII/221/2020 z 16.11.2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 5083 z 17.11.2020 r.

188 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIII /224/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 5735 z 17.12.2020 r.

378 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIII/226/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2021 . Dz. Urz. Woj. Zach. poz.5870 z 23.12.2020 r.

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIII/229/2020 w sprawie nadania nazwy ulic w Niekaninie. Dz.Urz. Woj. Zach. poz. 168 z 12.01.2021 r.

402 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIII/230/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia " Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kołobrzeg" Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 5892 z 23.12.2020 r.

199 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIII/231/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 5961 z 28.12.2020 r.

191 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIV/232/2020 zmieniająca uchwałę e sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. Dz. Urz. Woj. Zach. poz.5813 z 21.12.2020 r.

190 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXV/234/ 2021 15.02.2021 r. W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021rok

411 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXV/241/2021 z 15.02. 2021 r. Zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Kołobrzeg, jest organem rejterującym w wysokości innej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych

345 BPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVI/247/2021 z 30.03.2021 r. W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok

513 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVI/250/2021 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg w części obrębu Dźwirzyno, w granicach działki o numerze 819

6.3 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVI/251/2021 z 30.03. 2021 r. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg w części obrębu Dźwirzyno, w granicach działki o numerze 765/2

6.1 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwala Nr XXVI/253/2021 z 30.03. 2021 r. W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołobrzeg

389 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVII/255/2021 z 19.04.2021 r.W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok

408 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVIII/256/ z 20.05.2021 r. W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok

829 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVIII/257/2021 z 20.05.2021 r. W sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kołobrzeg na rok 2021

184 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVIII/258/2021 z 20.05.2021 r. W sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie

405 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIX/263/2021 z 11.06.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne

150 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIX/264/2021 z 11.06.2021 r. W sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które stanowią część nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

137 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIX/265/2021 z 11.06.2021 r.W sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o wysokości dochodów

675 KBPobierzPodgląd pliku