Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego nr druku 19

41 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2019 nr druku 20

71 KBPobierz

Autopoprawka Wójta Gminy do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2019

38 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Autopoprawki

116 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do Autopoprawki

90 KBPobierz

Załącznik Nr 3 do Autopoprawki

64 KBPobierz

Załącznik Nr 4 do Autopoprawki

49 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2019-2028 nr druku 21

183 KBPobierz

Załącznik Nr 1

396 KBPobierz

Załącznik Nr 2

407 KBPobierz

Załącznik Nr 3

363 KBPobierz

Autopoprawka Wójta do WPF

34 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Autoporawki

0.9 MBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności nr druku 22

26 KBPobierz

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nr druku 23

25 KBPobierz

Projekt Uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi nr druku 24

25 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały

22 KBPobierz

Projekt Uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej nr druku 25

24 KBPobierz

Załącznik do Uchwały

872 KBPobierz

Załącznik do Uchwały

0.9 MBPobierz

Załącznik do Uchwały

26 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 nr druku 26

1.7 MBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Kołobrzeg nr druku 27

17.8 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Społecznych nr druku 28

12.7 KBPobierz