Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 nr druku 341

29 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy nr druku 342

16.4 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy nr druku 343

17.1 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kołobrzeg na lata 2018-2028 nr druku 344

49 KBPobierz

Objaśnienia do WPF

49 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do WPF

262 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok nr druku 345

52 KBPobierz

Załącznik Nr 1

27 KBPobierz

Załącznik Nr 2

51 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg w części obrębów Dźwirzyno i Grzybowo , w rejonie plaży nadmorskiej nr druku 346

231 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do planu

14.4 MBPobierz

Załącznik do uchwaly

14.6 MBPobierz

Załącznik do uchwały

16.0 MBPobierz

Załącznik do uchwały

9.5 MBPobierz

Załącznik do uchwały

2.4 MBPobierz

Załącznik Nr 4 i 5

37 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( ob. ew. Obroty) nr druku 347

13.2 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kołobrzeg nr druku 348

13.9 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność nr druku 349

14.5 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości nr druku 350

13.8 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych ( ob. ew. Grzybowo) nr druku 351

13.5 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia " Programu ochrony środowiska dla Gminy Kołobrzeg na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 " nr druku 352

32 KBPobierz

Załącznik do Uchwały

2.9 MBPobierz

Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w Gminie Kołobrzeg na druku 353

18.9 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekusługi opiekuńcze świadczone przez GOPS nr druku 354

30 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniowych pożarniczych nr druku 355

15.6 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli nr druku 356

50 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków nr druku 357

109 KBPobierz

Projekt Uchwały zmieniający uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego nr druku 358

15.2 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Kołobrzeg na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych nr druku 359

14.6 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok nr druku 360

16.4 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok nr druku 340

30 KBPobierz