Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt Uchwały w spawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2018-2028 nr druku 323

51 KBPobierz

Objaśnienia do WPF

50 KBPobierz

Załącznik Nr 1

265 KBPobierz

Załącznik Nr 2

348 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok nr druku 324

60 KBPobierz

Załącznik Nr 1

26 KBPobierz

Załącznik Nr 2

33 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kołobrzeg środków stanowiących fundusz sołecki na 2019 rok nr druku 325

15.8 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2018-2023 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy nr druku 326

32 KBPobierz

Załącznik - Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2018-2023

78 KBPobierz

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg w części obrębu Dźwirzyno nr druku 327

261 KBPobierz

Projekt Uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla obrębu Karcino i Nowogardek nr druku 328

17.5 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołobrzeg w 2018 roku" nr druku 329

16.7 KBPobierz

Załącznik - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołobrzeg w 2018 roku do druku 329

29 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Kołobrzeg na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych nr druku 330

16.1 KBPobierz

Załącznik obwody

13.7 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie podziału Gminy Kołobrzeg na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczy radnych wybieranych w każdym okręgu nrdruku 331

18.2 KBPobierz

Załącznik okręgi

14.9 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kołobrzeg nr druku 332

17.3 KBPobierz

Wniosek Wójta Gminy Kołobrzeg o wprowadzenie do porządku obrad Sesji Rady Gminy Kołobrzeg projektów uchwał

39 KBPobierz

Projekty Uchwał w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kołobrzeg nr druku 333 i 334

15.4 KBPobierz

Projekty Uchwał w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność gminy Kołobrzeg nr druku 335 i 336

16.9 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych ( ob. ew. Grzybowo) nr druku 337

16.6 KBPobierz