Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2028 nr druku 307

51 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Objaśnienia do WPF

49 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok nr druku 308

48 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

24 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

32 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2 do WPF

49 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg nr druku 309

35 KBPobierzPodgląd pliku

Studium Załącznik

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik mapa zmiany studium

31 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie uwag do projektu zmiany studium

31 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg w części obrębu Błotnica nr druku 310

838 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg w części obrębu Dźwirzyno nr druku 311

47 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

2.9 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg w części obrębu Grzybowo nr druku 312

44 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik mapowy

12.1 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołobrzeg nr druku 313

24 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości nr druku 314

14.5 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik mapowy

463 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości gruntowej w dzierżawę nr druku 315

33 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 nr druku 316

6.6 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu gminy Kołobrzeg dotacji celowej na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych nr druku 317

32 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego , dla których Gmina Kołobrzeg jest organem rejestrującym , w wysokości innej niż określona w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych nr druku 318

69 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania nr druku 319

115 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Kołobrzeg " Teleopieka dla osób potrzebujących " nr druku 320

18.1 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym , dla których właściwą miejscowo jest Gmina Kołobrzeg nr druku 321

19.5 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Kołobrzeg na lata 2018-2020 nr druku 322

14.1 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1B

4.0 MBPobierzPodgląd pliku