Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Siemyśl nr druku 269

40 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok nr druku 270

64 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

43 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

29 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie WPF na lata 2017-2028 nr druku 271

51 KBPobierzPodgląd pliku

Objaśnienia do WPF

62 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

269 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

359 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nr druku 272

30 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania , odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny nr druku 273

56 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych nr druku 274

31 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

96 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

68 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Zieleniewie nr druku 275

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Dźwirzynie nr druku 276

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmiany nazw ulic w Dźwirzynie nr druku 277

9.5 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie oceny aktualności studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Kołobrzeg nr druku 278

19.7 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Analiza zmian

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik graficzny Nr 1

11.6 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik graficzny do analizy Nr 2

11.3 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały z inicjatywy grupy 3 radnych w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg w części obrębu Dźwirzyno nr druku 279

18.4 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i warunki przyznawania nauczycielom dodatków nr druku 280

18.3 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6 letniej szkoły w Dźwirzynie w 8- letnią nr druku 281

14.9 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Drzonowie nr druku 282

15.4 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 nr druku 283

52 KBPobierzPodgląd pliku

Program współpracy gminy Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi

227 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych nr druku 284

24 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia " Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołobrzeg nr druku 285

24 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zworu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nr druku 286

24 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do Uchwały

448 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do Uchwały

372 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej ( ob. ew. Korzystno) nr druku 287

13.8 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy Kołobrzeg na druku 288

37 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy na stałe obwody głosowania , ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych nr druku 289

15.1 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do Uchwały nr druku 289

13.7 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały wprowadzony na wniosek Wójta wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

25 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały wprowadzony na wniosek Wójta zmieniający uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

25 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora GOSTiR nr druku 290

17.8 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy nr druku 291

16.6 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały zmieniająca w sprawie diet dla radnych nr druku 292

33 KBPobierzPodgląd pliku