Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Siemyśl nr druku 269

40 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok nr druku 270

64 KBPobierz

Załącznik Nr 2

43 KBPobierz

Załącznik Nr 1

29 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie WPF na lata 2017-2028 nr druku 271

51 KBPobierz

Objaśnienia do WPF

62 KBPobierz

Załącznik Nr 1

269 KBPobierz

Załącznik Nr 2

359 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nr druku 272

30 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania , odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny nr druku 273

56 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych nr druku 274

31 KBPobierz

Załącznik Nr 1

96 KBPobierz

Załącznik Nr 2

68 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Zieleniewie nr druku 275

1.8 MBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Dźwirzynie nr druku 276

2.3 MBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie zmiany nazw ulic w Dźwirzynie nr druku 277

9.5 MBPobierz

Projekt uchwały w sprawie oceny aktualności studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Kołobrzeg nr druku 278

19.7 KBPobierz

Załącznik Analiza zmian

1.1 MBPobierz

Załącznik graficzny Nr 1

11.6 MBPobierz

Załącznik graficzny do analizy Nr 2

11.3 MBPobierz

Projekt uchwały z inicjatywy grupy 3 radnych w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg w części obrębu Dźwirzyno nr druku 279

18.4 KBPobierz

Projekt Uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i warunki przyznawania nauczycielom dodatków nr druku 280

18.3 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6 letniej szkoły w Dźwirzynie w 8- letnią nr druku 281

14.9 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Drzonowie nr druku 282

15.4 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 nr druku 283

52 KBPobierz

Program współpracy gminy Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi

227 KBPobierz

Projekt Uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych nr druku 284

24 KBPobierz

Projekt Uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia " Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołobrzeg nr druku 285

24 KBPobierz

Projekt Uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zworu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nr druku 286

24 KBPobierz

Załącznik do Uchwały

448 KBPobierz

Załącznik do Uchwały

372 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej ( ob. ew. Korzystno) nr druku 287

13.8 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy Kołobrzeg na druku 288

37 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy na stałe obwody głosowania , ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych nr druku 289

15.1 KBPobierz

Załącznik do Uchwały nr druku 289

13.7 KBPobierz

Projekt Uchwały wprowadzony na wniosek Wójta wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

25 KBPobierz

Projekt Uchwały wprowadzony na wniosek Wójta zmieniający uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

25 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora GOSTiR nr druku 290

17.8 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy nr druku 291

16.6 KBPobierz

Projekt Uchwały zmieniająca w sprawie diet dla radnych nr druku 292

33 KBPobierz