Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok nr druku 202

58 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

29 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

45 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3

25 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2017-2028 nr druku 203

51 KBPobierzPodgląd pliku

Objaśnienia do WPF

53 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

250 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

226 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nr druku 204

31 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Kołobrzeg środków stanowiących fundusz sołecki na 2018 rok nr druku 205

15.7 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso nr druku 206

19.3 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów , terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso nr druku 207

19.3 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej nr druku 208

17.9 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2017-2022 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na druku 209

31 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do Uchwały

74 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie oddania nieruchomości gruntowej w dzierżawę nr druku 210

33 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej ( ob. ew. Dźwirzyno) nr druku 211

33 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej ( ob. ew. Zieleniewo) nr druku 212

13.7 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego nr druku 213

16.6 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołobrzeg w 2017 roku nr druku 214

17.0 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik -Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

29 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie pilotażowego programu osłonowego " Teleopieka" dla potrzebujących mieszkańców gminy Kołobrzeg nr druku 215

23 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały - zmieniający uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych przedszkoli o uprawnieniach szkół publicznych , niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Kołobrzeg oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania nr druku 216

16.9 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum , prowadzonych przez Gminę Kołobrzeg, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawa Prawo oświatowe nr druku 217

21 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 1

14.5 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

15.4 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg w części obrębu Grzybowo nr druku 218

62 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg w części obrębu Grzybowo nr druku 219

46 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla obrębów Bogucino i Stramnica nr druku 220

23 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla obrębu Karcino i Nowogardek nr druku 221

17.0 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg dla obrębów Sarbia, Drzonowo ,Bogusławiec nr druku 222

22 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla obrębu Błotnica nr druku 223

63 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla obrębu Grzybowo nr druku 224

96 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy w Kołobrzeg na 2017 rok nr druku 225

15.2 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017 nr druku 226

16.8 KBPobierzPodgląd pliku