Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Gmina Kołobrzeg informuje, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił nabór wniosków na udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Szczecinie w formie dotacji na zadania z zakresu usuwania barszczu Sosnowskiego na terenie województwa zachodniopomorskiego na 2017rok.
Wnioskodawcą może być Gmina, a w ramach przedsięwzięcia realizowane mogą być zadania nie tylko na gruntach będących własnością gminy, ale także na gruntach, których właścicielami są: jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki budżetowe, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie  z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej. Wysokość dofinansowania  ze strony Funduszu może wynosić maksymalnie do 75% kosztów kwalifikowanych   i uzależniona jest od decyzji podjętej przez Zarząd Funduszu.
Gmina Kołobrzeg w 2017r. pokrywa pozostałą część kosztów zadania, na wszystkich nieruchomościach biorących udział w programie – również nie będących własnością Gminy.
Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia zabiegów usuwania barszczu i zapobiegania jego odnowieniom przez okres minimum 2 lat licząc od dnia rozpoczęcia programu.
W związku z powyższym Gmina Kołobrzeg jako wnioskodawca ogłasza nabór wniosków na ww. zadanie.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, które nie brały udziału w programie w 2016r. prosimy o składanie pisemnych deklaracji w terminie do dnia 15 marca 2017r.

Formularz do pobrania znajduje się pod poniższym adresem:
http://bip.gmina.kolobrzeg.pl (w zakładce: poradnik klienta – ochrona środowiska),
bądź w siedzibie Urzędu – pok. 29.

Szczegółowe informacje uzyskać można u pracowników Urzędu Gminy Kołobrzeg:
- Bogna Żynis – inspektor ds. ochrony środowiska tel. 943530430
- Aleksandra Szczygielska – kierownik referatu GKO  tel. 943530444.