Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok nr druku 180

43 KBPobierz

Załącznik Nr 1

34 KBPobierz

Załącznik nr 2

30 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2017-2028 nr druku 181

51 KBPobierz

Objaśnienia do WPF

47 KBPobierz

Załącznik Nr 1

199 KBPobierz

Załącznik Nr 2

222 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso nr druku 182

19.6 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów , terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso nr druku 183

19.6 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej ( ob. ew. Dźwirzyno) nr druku 184

38 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej nr druku 185

13.6 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody - drzewostanu przy Kościele P.W. Podwyższenia Krzyża Świętego w miejscowości Karcino, gmina Kołobrzeg nr druku 186

78 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 nr druku 187

1.0 MBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kołobrzeg na rok 2017 nr druku 188

662 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg w części obrębu Grzybowo nr druku 189

109 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla obrębu Karcino nr druku 190

19.8 KBPobierz

Załącznik obręb Karcino

382 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla obrębu Bogucino nr druku 191

20.0 KBPobierz

Załącznik obręb Bogucino

132 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla obrębu ewidencyjnego Bogusławiec nr druku 192

20.0 KBPobierz

Załącznik obręb Bogusławiec

67 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla obrębu Stramnica nr druku 193

19.3 KBPobierz

Załącznik obręb Stramnica

143 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla obrębu Nowogardek nr druku 194

20 KBPobierz

Załącznik obręb Nowogardek

119 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla obrębu Drzonowo nr druku 195

20 KBPobierz

Załącznik obręb Drzonowo

331 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla obrębu Sarbia nr druku 196

19.8 KBPobierz

Załącznik obręb Sarbia

177 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli oraz w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli nr druku 197

37 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Kołobrzeg , do nowego ustroju szkolnego , wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe nr druku 198

23 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej nr druku 199

17.7 KBPobierz