Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU 

a)     Elżbieta Retyk – Kierownik Referatu 

tel. 94 35 30 429. budynek “A”  Urzędu Gminy, I piętro, pok. Nr 28

e-mail:  e.retyk@gmina.kolobrzeg.pl    

 

Do zakresu czynności należy m.in.:

 

1. Ogólny nadzór i koordynacja prac w Referacie.

2. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań Referatu.

3.  Przygotowywanie projektów planów inwestycyjnych do budżetu Gminy.

4. Przygotowywanie programów związanych z planowaniem i realizacją inwestycji, inwestycji wieloletnich oraz przygotowywanie w tym zakresie danych do projektów uchwał Rady Gminy Kołobrzeg.

 5. Przygotowywanie niezbędnych dokumentów dotyczących procedury przetargowej,              szczególnie dokumentacji projektowej inwestycji, jej sprawdzanie i opiniowanie pod względem jej kompletności i zgodności z warunkami umownymi

6. Bieżąca współpraca z jednostkami projektowymi w zakresie ustalania sposobów rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacji ruchu, w przypadku projektowania inwestycji drogowych.

7. Przygotowywanie merytoryczne dokumentacji do przetargów na inwestycje zgodnie
z ustawą Prawo zamówień publicznych.

8.  Wykonywanie nadzoru nad procesem inwestycyjnym zadań realizowanych przez Gminę, w tym:

a)   egzekwowanie od wykonawców właściwego i terminowego wykonania zadania,

b)   finansowe rozliczanie zadań inwestycyjnych,

c)   uczestniczenie w odbiorach końcowych zadania inwestycyjnego.

9. Nadzór nad opracowywaniem informacji, analiz i sprawozdań w zakresie inwestycji.

10. Prowadzenie przeglądów między- i pogwarancyjnych robót inwestycyjnych.

11. Stała analiza planów i kosztów robót inwestycyjnych.

12. Nadzór nad przygotowywaniem umów określających wzajemne zobowiązania
i świadczenia Gminy związane z realizacją inwestycji i przyszłym funkcjonowaniem budowanych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

13.  Współdziałanie z wykonawcami w celu terminowej realizacji inwestycji.

14.  Przygotowywanie propozycji uzbrojenia terenów.

15.  Prowadzenie szczegółowej rejestracji procesów planowania i realizacji inwestycji.

16.  Nadzór nad pozyskiwaniem środków pomocowych Unii Europejskiej i ich rozliczania w zakresie otrzymanych środków.

17. Prowadzenie spraw związanych z udzielonymi przez Gminę dotacjami na cele inwestycyjne.

18. Prowadzenie stałego monitoringu zewnętrznych funduszy pomocowych w zakresie możliwości ich pozyskania na realizację zadań  Gminy;

19.  Przygotowywanie, kompletowanie i składanie wniosków o dofinansowanie z zewnętrznych funduszy pomocowych oraz koordynowanie czynności na każdym etapie realizacji dofinansowywanego zadania wraz z rozliczeniem końcowym efektów rzeczowo-finansowych;

20. Udział w tworzeniu dokumentów, programów i planów wykonawczych dotyczących środków Unii Europejskiej na poziomie lokalnym, regionalnym
i krajowym;

21. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi i lokalnymi środowiskami w zakresie opracowywania projektów i wniosków o pozyskanie środków z zewnętrznych funduszy pomocowych;

22. Współpraca z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Koszalinie przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie;

 23. Przygotowywanie oraz składanie sprawozdań i raportów ze zrealizowanych projektów.

 

b)     Stanowisko pracy ds. inwestycji

 

Katarzyna Janicka-Golonka – Inspektor

 

tel. 94 35 30 429, budynek „A” Urzędu Gminy, I piętro, pok. Nr 28

e-mail: k.janicka@gmina.kolobrzeg.pl

 

Do zakresu czynności należy m.in.:

1)      prowadzenie spraw i dokumentacji z zakresu inwestycji gminnych, odpowiedzialność merytoryczna za kompletność dokumentów w zakresie określonym w obowiązujących przepisach;

2)      zapewnienie wykonania wymaganej dokumentacji projektowej we wskazanym zakresie i zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3)      współdziałanie w ramach prowadzonych przez Gminę inwestycji, z właściwymi organami administracji rządowej, samorządu wojewódzkiego, powiatowego oraz innymi instytucjami, m.in. w zakresie pozyskiwanie stosownych uzgodnień, pozwoleń lub opinii, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4)      przygotowywanie umów dotyczących partycypowania w kosztach budowy infrastruktury technicznej oraz wykonywanie czynności związanych z uzyskiwaniem zgód na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane;

5)      sprawowanie w imieniu inwestora nadzoru nad właściwym, zgodnym z zawartymi umowami, wypełnianiem obowiązków przez pozostałych uczestników procesu remontowo-budowlanego;

6)      przygotowywanie kompletnych wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych oraz przygotowywanie i prowadzenie całości postępowań przy zamówieniach, do których nie stosuje się tych przepisów;

7)      praca w komisjach przetargowych;

8)      przygotowanie projektów umów w zakresie realizowanych inwestycji, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności przygotowywanie projektów aneksów do zawartych umów, protokołów i uzgodnień;

9)      przygotowywanie dokumentów związanych z odbiorem robót i obiektów budowlanych od wykonawcy po uprzednim sprawdzeniu należytego ich wykonania w zakresie ustalonym w zatwierdzonej dokumentacji i umowie;

10)   zawiadamianie właściwych organów o zakończeniu inwestycji, a w przypadku nałożenia takiego obowiązku występowanie z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego;

11)   przekazywanie uprzednio sprawdzonej dokumentacji powykonawczej do zarządzającego obiektem budowlanym celem obsługi w okresie gwarancji i rękojmi;

12)   sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości z zakresu inwestycji gminnych;

13)   sporządzanie dokumentów  PT i OT wynikających z wykonanych zadań;

14)   prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem obsługi inwestycji przez inspektora nadzoru inwestorskiego i autorskiego

15)   uczestniczenie w opracowywaniu programów i planów inwestycji gminnych, wnioskowanie o ujęcie ich w budżecie, sporządzanie okresowych sprawozdań z ich realizacji;

16)   współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy w zakresie finansowania i rozliczania inwestycji;

17)   współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy przy opracowywaniu materiałów analitycznych do budżetu Gminy;

18)   prowadzenia ewidencji wydatków, w tym wydatków inwestycyjnych
i uzgadnianie z pracownikiem księgowości wartości tych nakładów, co najmniej raz
w roku (zwłaszcza na koniec roku) z wartościami wynikającymi z ksiąg rachunkowych;

19)   prowadzenie rejestru umów zawartych na stanowisku.

 

c) Stanowisko pracy ds. drogownictwa

 

Anna Goluch – Inspektor

e-mail: a.goluch@gmina.kolobrzeg.pl

 

tel. 94 35 30 430, budynek “A” Urzędu Gminy, I piętro, pok. Nr  29,

 

 Do zakresu czynności należy m.in:

 

1. Koordynowanie infrastruktury dróg na terenie Gminy w oparcie o drogi samorządowe,

2. Ustalenie przebiegu dróg gminnych oraz opiniowanie przebiegu dróg powiatowych   
 i wojewódzkich.

3. Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg, przepustów drogowych, mostów gminnych.

4. Prowadzenie ewidencji dróg gminnych.

5. Wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego, lokalizowanie wjazdów i zjazdów oraz obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową.

6. Utrzymanie dróg gminnych, organizacja ruchu drogowego oraz zadrzewień przydrożnych.

7. Współdziałanie w organizowaniu prac zimowego utrzymania dróg gminnych, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i usuwanie szkód telekomunikacyjnych i sieci energetycznych.