Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Róża Smarul – Główny Specjalista

 

Tel. 94 35 30 443, budynek „A” Urzędu Gminy, I piętro, pok. Nr 26

e-mail: smarul@gmina.kolobrzeg.pl

 

 

Do zakresu czynności należy m.in.:

 

1. Przygotowywanie decyzji w sprawie nieodpłatnego przeniesienia prawa własności gruntów rolnych – tzw. „ rencistówek” na rzecz byłych rolników lub zstępnych,

2. Zagadnienia dotyczące mienia gminnego w świetle przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym  i ustawę o pracownikach samorządowych,

3. Wykonywanie zadań Gminy wynikających z ustawy  - prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności:

1) wydawanie postanowień o wszczęciu postępowania o rozgraniczeniu nieruchomości,

2) wydawanie upoważnienia dla geodety do wykonywania ustalenia przebiegu granic,

3) sporządzanie  decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości,

4) rozstrzyganie spraw spornych związanych z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości na obszarach objętych scalaniem,

5) przesyłanie ostatecznych decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości do sądu rejonowego właściwego do prowadzenia ksiąg wieczystych i do starosty.

4. Wykonywanie zadań Gminy wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, a w szczególności :

1) dokonywanie darowizny nieruchomości na cele publiczne między Skarbem Państwa a  Gminą,

2) wyrażanie zgody na zrzeczenie się przez Gminę własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości,

3) sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy przeznaczonych do sprzedaży,

4) wykonywanie prawa do zwalniania z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na realizację zadań infrastruktury technicznej lub innych celów publicznych,

5) ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów na zbycie nieruchomości gminnych,

6) przeprowadzanie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gminnych,

     7) opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu , wydawanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału,

8) wnioskowanie o ujawnienie w księdze wieczystej praw Gminy do działek gruntu wydzielonych pod drogi,

9) wypłacanie odszkodowania za działki gruntu, które przeszły na własność Gminy,

10)  prowadzenie spraw związanych ze scalaniem i podziałem nieruchomości,

   11) wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości w przypadkach sprzedaży wynikającego z art. 109 i 110 cyt. wyżej ustawy,

   12) zadania Gminy wynikające z procedur wywłaszczenia nieruchomości, wnioskowanie o wpis w księdze wieczystej zmian wynikających z wywłaszczenia nieruchomości,

13)  realizowanie obowiązku zapłaty odszkodowania a także zapewnienia nieruchomości zastępczej,

14) zawiadamianie poprzedniego właściciela o zamiarze użycia wywłaszczonej nieruchomości na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu oraz o możliwym zwrocie wywłaszczonej nieruchomości ,

15)  udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym dostępnych danych o nieruchomościach Gminy,

   16) wykonywanie zadań wynikających z przepisów o powszechnej taksacji nieruchomości.

17)  prowadzenie spraw związanych z nadawaniem miejscowości statusu miasta oraz  ustalaniem granic Gminy i jej miejscowości,

18) współpraca z organami administracji morskiej w zakresie ustanawiania granic pasa ochronnego i pasa technicznego nadbrzeża.

5. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie sprzedaży gruntów zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę domów jednorodzinnych , domów mieszkalno – pensjonatowych oraz pod budownictwo spółdzielni  mieszkaniowych dla realizacji ich zadań statutowych oraz osobom fizycznym.

6. Wypłacanie odszkodowań za przejmowane grunty wydzielane pod budowę ulic i dróg.

7. Korzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości i składanie oświadczeń o jego wykonaniu.

8. Prowadzenie spraw związanych z obciążaniem nieruchomości gminnych ograniczonymi prawami rzeczowymi.

  9.  Zapewnienie gruntów na potrzeby pracowniczych ogrodów działkowych.

10. Wydawanie zaświadczeń o własności gospodarstw rolnych.

11. Rejestrowanie dokonanych przypisów w rejestrach przypisów i przekazywanie przypisów do referatu Budżetowo- Finansowego Urzędu Gminy Kołobrzeg.

12. Umieszczanie w zawieranych umowach informacji niezbędnych do  ustanowienia faktur VAT.

13. Analiza i sprawozdawczość w zakresie gminnego zasobu nieruchomościami.

14. Sporządzanie planów dochodów i wydatków z zakresu gospodarki nieruchomościami na każdy rok budżetowy.

15. Regulacja stanów prawnych nieruchomości a w tym składanie wniosków do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu o dokonywanie zmian w księgach wieczystych w zakresie obrotu nieruchomościami gminnymi.

16. Sprawy gospodarstw rolnych w Gminie , w tym wydawanie świadectw i zaświadczeń w oparciu o posiadaną dokumentację gospodarstw rolnych.