Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy nr druku 39

64 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

24 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg nr druku 40

18.0 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik graficzny

3.8 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej nr druku 41

24 KBPobierzPodgląd pliku

Załączniki do deklaracji

88 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami nr druku 42

30 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności nr druku 43

24 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nr druku 44

18.0 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kołobrzeg do ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Kołobrzeg nr druku 45

14.4 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie deklaracji przystąpienia Gminy Kołobrzeg do Stowarzyszenia Kołobrzeska Rybacka Lokalna Grupa Działania " Morze i Parsęta" nr druku 46

15.5 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie rozwiązania porozumienia w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej nr druku 47

15.7 KBPobierzPodgląd pliku

wniosek Klubu Radnych o wprowadzenie projektu uchwały

30 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kołobrzeg na rok 2015 nr druku 48

19.1 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych ( obręb ewidencyjny Grzybowo) nr druku 49

40 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej ( ob. ew. Dźwirzyno) nr druku 50

15.6 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych ( ob. ew. Dźwirzyno) nr druku 51

30 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek grupy radnych o wprowadzenie projektu uchwały

44 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kołobrzeg na lata 2015-2017 nr druku 52

31 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska zawartego w Uchwale Nr XXXI/205/09 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 27 marca 2009 roku nr druku 53

16.3 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2015-2026

63 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

247 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

216 KBPobierzPodgląd pliku