Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Podstawa prawna:
- art. 7 ust.1 pkt.2  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 250)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy przy ul. Trzebiatowskiej 48 B  w Kołobrzegu,  I piętro  pok. 45.

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

Kontakt:
tel. 94 3530452 w. 12
e-mail: sekretariat@gmina.kolobrzeg.pl
Wymagane dokumenty:

1.     Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

2.     Potwierdzony odpis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (odpis lub zaświadczenie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku),

3.     Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (odpis lub zaświadczenie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku),

4.     Oryginał albo potwierdzona kserokopia dokumentu potwierdzającego gotowość przyjęcia  lub umowa na odbiór nieczystości ciekłych przez przedsiębiorcę użytkującego stację zlewna lub oczyszczalnię ścieków, wskazanego we wniosku,

5.     Potwierdzona kserokopia dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania terenem bazy transportowej (odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, umowa dzierżawy, itp.)

6.     Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.


Opłaty:
107,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia
17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
5 zł – opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
-przelewem lub przekazem na rachunek bankowy dot. opłaty skarbowej Urzędu Gminy Kołobrzeg
-bezpośrednio w kasie Urzędu


Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano wpisu do rejestru działalności regulowanej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
a. jednostki budżetowe,
b. jednostki samorządu terytorialnego,
c. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

Miejsce złożenia i odbioru:
Miejsce złożenia wniosku: Urząd Gminy Kołobrzeg przy ul. Trzebiatowskiej 48a w Kołobrzegu, parter pok. 16

Miejsce odbioru zaświadczenia: osobiście w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – po uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę lub za pośrednictwem poczty.

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni.
Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmawiającej dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

18.1 KBPobierzPodgląd pliku