Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez Radę Gminy Kołobrzeg w latach 2014-2018

34 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IV/14/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2015

4.1 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/21/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015

342 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/24/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

286 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/25/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

186 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała z 31.03.2015 r. Nr VI/27/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/29/2015 z 31.03.2015 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kołobrzeg

158 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/30/2015 z 31.03.2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

183 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/31/2015 z 31.03.2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

183 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/33/2015 z 31.03.2015 r. W sprawie przyjęcia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2015 roku"

411 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VII/38/2015 z 29.05.2015 r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

556 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VII/41/2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VII/42/2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

188 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VII/43/2015 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

179 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VII/44/2015 w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

172 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VII/47/2015 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kołobrzeg na rok 2015

173 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/59/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

491 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/63/2015 z 4.09.2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

390 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/65/2015 z 27.10.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

492 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/70/2015 z 27.10.2015 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

166 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XII/72/2015 z 16.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

278 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XII/73/2015 z 16.11.2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XII/74/ z 16.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

626 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XII/75/2015 w sprawie opłaty miejscowej

101 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XII/75/2015 z 16. 11. 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej

101 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XII/76/2015 z 16.11.2015 r. w sprawie opłaty targowej

184 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/81/2015 z 22.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołobrzeg na 2016 rok

2.5 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/84/2015 z 22.12.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

449 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/86/2015 z 22.12.2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

301 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/87/2015 z 22.12.2015 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż j.s.t. na terenie gminy Kołobrzeg oraz trybu i zakresu kontroli i prawidłowości ich wykorzystywania

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/88/2015 z 22.12.2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg w części obrębu Grzybowo w rejonie ulicy Borkowskiej

137 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIV/92/2016 z 19.01.2016 r. w sprawie Programu Usuwania Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Kołobrzeg

6.5 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIV/95/2016 z 19.01.2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy i informacji i deklaracji podatkowej

477 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XV/102/2016 z 21.03.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

615 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XV/104/2016 z 21.03.2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Kołobrzeg

97 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XV/105/2016 z 21.03.2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

103 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XV/110/2016 z 21.03.2016 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

180 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XV/111/2016 z 21.03.2015 r. w sprawie przyjęcia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kołobrzeg w 2016 roku"

359 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVII/123/2016 z 31.05.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

346 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVII/125/2016 z 31.05.2016 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kołobrzeg w 2016 roku

174 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVII/126/2016 z 31.05.2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

190 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVII/131/2016 z 31.05.2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

192 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVIII/135/2016 z 24.06.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

420 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVIII/136/2016 z 24.06.2016 r. w sprawie przyjęcia " Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kołobrzeg

228 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVIII/139/2016 z 24.06.2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

191 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVIII/140/2016 z 24.06.2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

191 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIX/144/2016 z 20.09.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

700 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIX/146/2016 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

314 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIX/1852/2016 z 20.09.2016 r. w sprawie zmiany statutów sołectw gminy Kołobrzeg

194 KBPobierzPodgląd pliku

W sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w gminie Kołobrzeg

195 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XX/158/2016 z 28.10.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

371 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XX/160/2016 z 28.10.2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

198 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXI/170/2016 z 16.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2017

2.8 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXI/172/2016 z 16.12.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

417 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXI/174/2016 z dnia 16.12.2016 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych , niepublicznych przedszkoli

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXII/177/2016 z 10.02.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

573 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXII/179/2017 z 10.02.2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

116 KBPobierzPodgląd pliku

XXII/180/2017 z 10.02.2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego w drodze inkasa

116 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXII/194/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli oraz w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

37 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXII/196/2017 z 10.02.2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej

101 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIII/198/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy ( Dz. Urz. Woj. Zach poz. 1386 z 04.04.2017 r.)

487 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIII/202/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 2500 z 01.06.2017 r.)

117 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1387 z 04.04.2017 r.)

116 KBPobierzPodgląd pliku

W sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej ( Dz. Urz. Woj. Zach poz. 1390 z 04.04.2017 r.)

172 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIII/208/2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1822 z 26.04.2017 r.)

351 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych , niepublicznych przedszkoli ( Dz. Urz. Woj. Zach poz. 1391 z 04.04.2017 r.)

186 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIII/211/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Kołobrzeg do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od 1.09.2017 r. do 31.08.2019 r. ( Dz. Urz. Woj. Zach poz. 2289 z 16.05.2017 r.)

516 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIV/221/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1472 z 07.04.2017 r.)

364 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXV/225/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok ( Dz. Urz. Woj. Zach poz. 2599 z 09.06.2017 r.)

583 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXV/229/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg w części obrębu Kądzielno ( Dz. Urz. Woj. Zach poz. 3126 z 13.07.2017 r.)

6.8 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXV/234/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kampingu " Biała Mewa" w Dźwirzynie oraz Regulaminu korzystania z wypożyczalni rowerów w CSIR w Dźwirzynie ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 3149 z 14.07.2017 r.)

516 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVI/240/2017 z 20.06.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 2781 z 27.06.2017 r.)

364 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVI/242/2017 z 20.06.2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z czystości i porządku na terenie gminy Kołobrzeg ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 3217 z 24.07.2017 r.)

216 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVI/243/2017 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gos. odpadami komunalnymi ( Dz. Urz. Woj. Zach poz. 3218 z 24.07.2017 r.)

180 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVI/244/2017 z 20.06.2017r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zag. tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

268 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVI/249/2017 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Drzonowie ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 3220 z 24.07.2017 r.)

459 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVII/250/2017 z 09.08.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok ( Dz. Urz. Woj. Zach poz. 3510 z 16.08.2017r.)

581 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIX/253/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 3785 z 11.09.2017 r.)

256 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVIII/252/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 3606 z 1.09.2017 r.)

535 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXI/260/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 4595 z 14.11.2017 r.)

643 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXI/263/2017 w sprawie szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 4589 z 14.11.2017 r.)

110 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXI/264/20417 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 4596 z 14.11.2017 r.)

442 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXI/265/207 w sprawie nadania nazwy ulic w Zieleniewie( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 4890 z 28.11.2017 r.)

554 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXI/266/2017 w sprawie nadania nazwy ulic w Dźwirzynie ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 4888 z 28.11.2017 r.)

534 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała XXXI/267/2017 w sprawie zmiany nazw ulic w Dźwirzynie ( Dz. Urz. Woj. Zach .poz.4887 z 28.11.2017 r.)

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXI/269/2017 z 27.10.2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

98 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXI/273/2017 z 27.10.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę

95 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXI/274/2017 z 27.10.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia " Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kołobrzeg "

95 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXI/275/2017 z 27.10.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania

93 KBPobierzPodgląd pliku

W sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Kołobrzeg na stałe obwody głosowania

191 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII/283/2017 z 06.12.2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2018 na terenie gminy Kołobrzeg

175 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII/284/2017 z 06.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

3.0 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII/286/2017 z 6.12.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych , niepublicznych przedszkoli

103 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII/287/2017 z 06.12.2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gosp. odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

116 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII/288/2017 z 06.12.2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej

99 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII/289/2017 z 06.12.2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

115 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIII/294/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

473 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIII/298/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg w części obrębu Dźwirzyno

7.8 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIII/299/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg w części obrębu Grzybwo

2.7 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIII/300/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia " Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kołobrzeg"

97 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIII/304/2018 w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy Kołobrzeg dotacji celowej na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych

570 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIII/305/2018 w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego , dla których gmina Kołobrzeg jest organem rejestrującym , w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych

93 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIII/306/2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania

658 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIII/307/2018 w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Kołobrzeg " Teleopieka dla osób potrzebujących "

332 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIII/308/2018 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym, dla których właściwą miejscowo jest Gmina Kołobrzeg

321 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIV/311/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok ( Dz. Urz. Woj. Zach poz. 1654 z 12.04.2018 r.)

392 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIV/313/2018 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2018-2023 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ( Dz. Urz. Woj. Zach .poz. 2105 z 27.04.2018 r.)

282 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIV/316/2018 w sprawie przyjęcia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kołobrzeg w 2018 roku.

392 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIV/317/2018 w sprawie podziału gminy Kołobrzeg na okręgi wyborcze , ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 2142 z 27.04.2018 r.)

262 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIV/318/2018 w sprawie podziału gminy Kołobrzeg na stałe obwody głosowania , ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych ( Dz. Urz. Woj. Zach poz. 2141 z 27.04.2018 r.)

195 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXV/326/2018 z 18.05.2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kołobrzeg na rok 2018 ( Dz. Urz. Woj. Zach poz. 2823 z 14.06.2018 r.)

96 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXV/332/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok ( Dz. Urz. Woj. Zach . poz. 2742 z 11.06.2018 r.)

684 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVI/333/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg w części obrębów Dźwirzyno i Grzybowo w rejonie plaży nadmorskiej (Dz. Urz. Woj. Zach poz. 2919 z 20.06.2018 r.)

17.6 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVI/340/2018 z 29.05.2018 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w Gminie Kołobrzeg ( Dz. Urz. Woj. Zach poz. 2999 z 26.06.2018 r.)

98 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVI/341/2018 z 29.05.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS w Kołobrzegu ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 3000 z 26.06.2018 r.)

553 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVI/342/2018 z 29.05.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych ( Dz. Urz. Woj. poz. 3001 z 26.06.2018 r.)

94 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVI/343/2018 z 29.05.2018 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 3002 z 26.06.2018 r.)

103 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVI/344/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Kołobrzeg na stałe obwody głosowania , ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych ( Dz. Urz. Woj. Zach poz. 3003 z 26.06.2018 r.)

95 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/348/2018 z 29.06.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 3207 z 05.07.2018 r.)

615 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/354/2018 w sprawie nadania nazwy ulic w Niekaninie ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 3710 z 31.07.2018 r.)

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVIII/357/2018 z 26.09.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

699 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVIII/358/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2018

170 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVIII/360/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem..

195 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVIII/365/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Kołobrzeg ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 4934 z 26.10.2018 r.)

111 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVIII/361/2018 z 26.09.2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg w części obrębu Grzybowo

2.2 MBPobierzPodgląd pliku