Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Roch Rapciński – Podinspektor

 

tel. 94 35 445, 795 124 571, budynek „B” Urzędu Gminy, I piętro, pok. Nr 46

e-mail: zk@gmina.kolobrzeg.pl  

 

Do zakresu czynności należy m.in.

 

OBRONNOŚĆ:

1) opracowywanie i aktualizowanie dokumentów w ramach planowania i programowania obronnego na terenie Gminy w tym:

a) planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Kołobrzeg

b) dokumentacji stanowiska kierownika (SK) i przeniesienia na rezerwowe miejsce pracy Wójta Gminy Kołobrzeg;

2) opracowywanie i prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru Urzędu i zapewnienie właściwego obiegu decyzji i informacji dla potrzeb kierowania przez Wójta Gminy Kołobrzeg;

3) organizowanie i przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych w tym ścisła współpraca z pracownikiem odpowiedzialnym za ewidencję ludności;

4) realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem poborów;

5) prowadzenie spraw związanych z czynną służbą wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

6) wykonanie zadań związanych z planowaniem i nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na terenie Gminy Kołobrzeg oraz opracowywanie:

a) planu świadczeń osobistych Gminy na bieżący rok

b) planu świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie Gminy

c) planu świadczeń rzeczowych Gminy Kołobrzeg na bieżący rok

d) planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizowania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie Gminy

e) zbiorczego wykazu świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do realizacji na obszarze Gminy

7) opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji planu akcji kurierskiej Gminy Kołobrzeg przy współpracy z wojskowym Komendantem Uzupełnień i Policją;

8) aktualizowanie dokumentów związanych z doręczeniem kart powołania zgodnie z obowiązującymi przepisami;

9) doręczenie kart powołania osobą podlegającym obowiązkowi służby wojskowej.

10) współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień;

11) planowanie i organizowanie szkolenia obronnego na terenie Gminy Kołobrzeg, w tym:

a) opracowywanie programu szkolenia Gminy Kołobrzeg na trzy lata

b) opracowywanie programu szkolenia Urzędu Gminy na bieżący rok

c) opracowywanie dokumentacji, ćwiczeń i treningów obronnych, akcji kurierskiej, szkolenie zespołu kierującego akcja kurierska

12) sprawowanie nadzoru i kontroli wykonywania zadań obronnych w podległych jednostkach organizacyjnych.

 

2. OBRONA CYWILNA, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE:

1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony;

2) prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy w zakresie obrony cywilnej oraz reagowania kryzysowego;

3) planowanie działalności w zakresie obrany cywilnej wynikającej z zarządzeń i wytycznych resortowych oraz według ustaleń Szefa OC Gminy;

4) opracowywanie planów obrony cywilnej na podstawie wytycznych resortowych oraz według ustaleń Szefa Obrony Cywilnej Gminy i ich aktualizacja:

a) obrony cywilnej Gminy

b) gminnych planów reagowania kryzysowego

c) ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych

d) operacyjnych ochrony przed powodzią

e) zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych – kryzysowych

f) dystrybucji preparatu ze stabilnym jodem – płyn Jugola

5) uczestniczenie w szkoleniu i ćwiczeniach obrony cywilnej organizowanych przez Szefa OC Gminy;

6) aktualizacja bazy danych na potrzeby realizacyjne zadań państwa – infrastruktura dla wojska i OC

7) opracowywanie planów przygotowywania i zabezpieczenia ewakuacji ludności oraz prowadzenie akcji ratunkowych;

8) zorganizowanie pomieszczeń do przechowywania sprzętu OC oraz jego konserwacji.

9)przeprowadzanie inwentaryzacji sprzętu i materiałów znajdujących się w magazynach obrony cywilnej;

10) realizacja zadań zawartych w aktach prawnych w sprawach obrony cywilnej;

11) organizowanie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego;

12) uczestnictwo w pracach Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego;

13) obsługa elektronicznej bazy danych SRK  - aktualizacja o informacje w dziedzinie zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego ( w tym dotyczące specjalistów i ekspertów z terenu Gminy – gromadzenie danych, uaktualnianie i udostępnianie podmiotom uprawnionym);

14) przeprowadzanie aktualizacji przydziałów organizacyjno – mobilizacyjnych do formacji OC SWA, nadanie przydziałów nowym członkom;

15) systematyczne sprawdzanie łączności oraz uczestnictwo w treningach nasłuchu sygnałów w sieci radiowej;

 

3.  SPRAWY PRZECIWPOŻAROWE

1) prowadzenie spaw związanych z ochroną przeciwpożarową w Gminie oraz w budynkach Urzędu Gminy Kołobrzeg;

2) współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu i jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonującymi na terenie Gminy;

3) prowadzenie ksiąg inwentarzowych dla pozostałych środków trwałych będących w używaniu przez OSP oraz prowadzenie inwentaryzacji w jednostkach OSP;

4) rozliczanie miesięcznych kart pracy pożarniczych pojazdów samochodowych i sprzętu OSP oraz rozliczanie udziału jednostek OSP w działaniu ratowniczo – górniczym;

5) koordynacja przedsięwzięć związanych z ochroną przeciwpożarową w Gminie.

 

4. SPRAWY INNE

1) gospodarowanie składnikami rzeczowymi majątku znajdującym się  na wyposażeniu w Urzędzie Gminy;

2)  bieżące analizowanie potrzeb doposażenia Urzędu i poszczególnych stanowisk pracy oraz dokonywanie zakupów w tym zakresie;