Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Wioletta Linda – Inspektor

 

tel. 94 35 30 452 w. od 12 do 15, budynek „B” Urzędu Gminy, I piętro, pok. Nr 38

e-mail: w.linda@gmina.kolobrzeg.pl

 

Do zakresu czynności należy m.in.:

 

1)   programowanie sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz niezbędnych zmian w tym zakresie;

2) zatwierdzanie i nadzór nad realizacją arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych
i gimnazjum oraz doradztwo w tym zakresie;

3) opiniowanie projektów statutów i regulaminów organizacyjnych placówek oświatowych, doradztwo i nadzór nad ich realizacją;

4)   opiniowanie wniosków dotyczących zadań inwestycyjnych i remontowych w obiektach oświatowych;

5)   przygotowanie projektów aktów prawnych dotyczących wynagradzania nauczycieli;

6)   nadzór nad realizacją polityki kadrowej prowadzonej przez dyrektorów placówek;

7)   planowanie potrzeb finansowych placówek oświatowych podległych Gminy;

8)   sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek oświatowych w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, a w szczególności nad:

a)   legalnością i rzetelnością dysponowania środkami budżetowymi oraz     gospodarowaniem  mieniem,

b)   przestrzeganiem obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy oraz   bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów.

9)      prowadzenie spraw związanych z finansowaniem zadań oświatowo-wychowawczych realizowanych przez podmioty nie będące jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;

10)  udzielanie pomocy przy wdrażaniu nowoczesnych metod organizacji i zarządzania, organizowanie i koordynacja szkoleń w tym zakresie;

11)   współpraca z Kuratorem Oświaty w sprawach uregulowanych odrębnymi przepisami;

12)  prowadzenie spraw osobowych dyrektorów szkół;

13)  przygotowanie propozycji ocen pracy dyrektorów podległych placówek oświatowych;

14)  przygotowywanie wniosków o nagrody, medale i  odznaczenia oraz koordynowanie
i prowadzenie spraw związanych z przydziałem nagród Wójta Gminy dla nauczycieli
i dyrektorów placówek oświatowych;

15)  przeprowadzanie konkursów na stanowiska  dyrektorów szkół;

16)  prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli;

17)  prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez uczniów, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem  zezwoleń na indywidualne nauczanie;

18)  organizowanie dowozu dzieci do szkół oraz analiza zapotrzebowania tych dowozów;

19)  opracowywanie i przygotowywanie umów o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły i rozliczanie kosztów przejazdów;

20)  prowadzenie ewidencji przedszkoli i szkół niepublicznych zakładanych przez osoby prawne i fizyczne;

21)  sporządzanie  świadectw pracy dla  byłych pracowników placówek oświatowych, których akta znajdują się w archiwum  Urzędu;

22)  prowadzenie corocznej analizy wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli;

23)  prowadzenie i uczestnictwo w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli;

24)  pełnienie nadzoru nad działalnością:

a)   szkół podstawowych,

b)   gimnazjów,

         oraz ocena ich funkcjonowania.

25)  koordynacja działań jednostek nadzorowanych z innymi podmiotami o podobnych celach
i zadaniach,

26)  opracowywanie treści umów, zleceń i innych dokumentów w zakresie spraw samodzielnego stanowiska pracy oraz kontrola ich realizacji;

27)  załatwianie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania podległych szkół;

28)  przeprowadzanie tematycznych kontroli z zakresu przestrzegania przepisów regulujących zasady finansów publicznych.

29)  prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych w celu przygotowania zawodowego,  w tym również opracowywanie oraz sporządzanie stosownych decyzji i postanowień administracyjnych, rozliczanie  i kontrola  prawidłowości wydatkowanych  środków   przekazanych na ten cel w ramach dotacji;

30)  przygotowywanie  wymaganej sprawozdawczości merytoryczno – statystycznej                        w zakresie oświaty;

31)  prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Gminy określonych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3.