Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Małgorzata Mazur – Inspektor

 

Tel. 94 35 30 446, budynek „A” Urzędu Gminy, parter, pok. Nr 11

e-mail: m.mazur@gmina.kolobrzeg.pl

 

Do zakresu czynności należy m.in.:

1)   sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu ochrony,  promocji i  profilaktyki zdrowia;

2)   współpraca z organizacjami pozarządowymi statutowo zajmującymi się ochroną zdrowia
i sprawami społecznymi, w tym przyznawanie i rozliczanie środków finansowych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

3)   współdziałanie z różnymi podmiotami w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy społecznej, ochrony zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

4)   współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz zmniejszenia rozmiarów problemów społecznych, w tym m. in.: Policja, Sąd, Prokuratura, inne,

5)   ogłaszanie i przeprowadzanie konkursu ofert na wykonanie zadań objętych gminną strategią rozwiązywania problemów społecznych/przyjmowanie wniosków o dofinansowanie i ich merytoryczna ocena;

6)   opracowywanie i wykonywanie uchwał w sprawach programu rocznej współpracy z organizacjami pozarządowymi;

7)   przyjmowanie wniosków o współorganizację realizacji zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej;

8)   przeprowadzanie kontroli realizacji umów, zleceń i innych zadań wykonywanych
w ramach stanowiska, w tym rozliczanie dotacji udzielanych różnym podmiotom;

9)   opracowywanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPP i RPA) na kolejny rok oraz:

a)   projektu planu wydatków na dany rok budżetowy,

b)  projektu sprawozdania z  realizacji GPP i RPA.

10)   opracowanie projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii ( GPPN), projektu planu wydatków Gminnego Programu PN na dany rok budżetowy, projektu sprawozdania z  realizacji GPPN,

11)   obsługa spraw Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym przyjmowanie wniosków dotyczących podjęcia leczenia odwykowego przez osoby uzależnione;

12)   współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz zmniejszania rozmiarów problemów uzależnień w środowisku;

13)   przyjmowanie wniosków o dofinansowanie realizacji zadań GPP i RPA i ich merytoryczna ocena;

14)   organizacyjne przygotowanie i przeprowadzenie postępowań dotyczących konkursów zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

15)   koordynowanie prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

16)   monitorowanie spraw związanych z łagodzeniem bezrobocia;

17)   prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z realizacją prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych i robót publicznych na terenie Gminy;

18)   prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna oraz współpraca w tym zakresie z Sądem Rejonowym w Kołobrzegu;

19)   współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawach dotyczących stażów  w Urzędzie Gminy i prowadzenie w tym zakresie dokumentacji.

<xml> </xml>