Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

REFERAT PROMOCJI I KULTURY.

a)     Mariusz Juszko – Kierownik Referatu 

tel. 94 35 30 452 w. 15 Budynek „B” Urzędu Gminy, I piętro, pok. Nr 44

e-mail: m.juszko@gmina.kolobrzeg.pl

 

Do zakresu czynności należy m.in:

 

1)   ogólny nadzór i koordynacja prac w Referacie;

2)   zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań przez Referat;

3)    opracowywanie i wdrażanie koncepcji promocji  Gminy;

4)   realizowanie polityki informacyjnej;

  5)  inicjowanie, przygotowywanie, zamawianie i dystrybucja wydawnictw
i innych materiałów promocyjnych;

  6) prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Gminy w imprezach targowych
i wystawach;

  7)  prowadzenie  spraw  związanych  z udzielaniem  zgody  na  wykorzystywanie  herbu, flagi  i logo Gminy  oraz  z udzielaniem patronatu Wójta Gminy;

  8)  współpraca z Gminnym Ośrodkiem Sportu, Turystyki i Rekreacji przy opracowywaniu rocznego i sezonowego gminnego kalendarza imprez sportowych, obejmującego imprezy organizowane przez jednostki organizacyjne, lokalne stowarzyszenia, sołectwa i innych organizatorów;

  9)    ustalanie planów, harmonogramów oraz ocen przebiegu sezonu letniego w Gminie;

10)    koordynowanie działań związanych z tworzeniem produktów turystycznych Gminy;

11)    prowadzenie spraw związanych ze współpracą Gminy z innymi gminami i z zagranicą

 

 

b)     stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej, handlu
i usług

 

Małgorzata Aptewicz – Inspektor,

 

tel. 94 35 30 452 w. 18, budynek „B” Urzędu Gminy, I piętro, pok. Nr 43

e-mail: edg@gmina.kolobrzeg.pl

 

Do zakresu czynności należy m.in.:

1)       prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej, przyjmowanie wniosków (CEIDG -1) o wpis do CEIDG i wprowadzanie do systemu teleinformatycznego danych podlegających wpisowi;

2)       udzielanie informacji, wydawanie zaświadczeń o zarejestrowanych przedsiębiorcach;

3)       informacja i pomoc przedsiębiorcom w korzystaniu z PKD (Polska Klasyfikacja Działalności);

4)       współpraca z Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym i ZUS/KRUS w ramach czynności ewidencyjnych;

5)       prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

6)       nadzór nad przestrzeganiem warunków określonych w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych przy współpracy ze służbami porządkowymi;

7)       przyjmowanie pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych od przedsiębiorców posiadających zezwolenia i bieżąca kontrola dokonywanych opłat;

8)       przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wyznaczania ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy oraz określanie zasad lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych;

9)       planowanie i realizacja  dochodów budżetu Gminy z tytułu opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

10)   prowadzenie spraw związanych z oceną funkcjonowania rynku w zakresie zakłócania ciszy i porządku publicznego, spowodowanego sprzedażą napojów alkoholowych;

11)   prowadzenie współpracy z organami kontroli PIH, Sanepid w zakresie prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorców;

12)   udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze Gminy;

13)   przyjmowanie licencji w depozyt w przypadku niewykonywania transportu drogowego taksówką;

14)   koordynowanie działań i współpraca z Policją, Strażą Miejską, Inspekcją Transportu Drogowego, Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego, ZUS, Izbą Skarbową, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, organizacjami zrzeszającymi taksówkarzy w zakresie przestrzegania wymogów udzielonych licencji na podstawie ustawy o transporcie drogowym;

15)   prowadzenie ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, a nie będących obiektami hotelarskimi położonymi na terenie Gminy oraz wydawanie zaświadczeń o dokonanych w ewidencji wpisach;

16)   prowadzenie spraw związanych z poborem opłaty targowej na terenie Gminy.

 

c)     Stanowisko ds. wspierania i promocji przedsiębiorczości

 

Marek Dołęgowski – Inspektor

 

tel. 94 35 30 452 w. 18, budynek „B” Urzędu Gminy, I piętro, pok. Nr 43

e-mail: edg@gmina.kolobrzeg.pl

 

Do zakresu czynności należy m.in.:

1)      prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej, przyjmowanie wniosków (CEIDG -1) o wpis do CEIDG i wprowadzanie do systemu teleinformatycznego danych podlegających wpisowi;

2)       informacja i pomoc przedsiębiorcom w korzystaniu z PKD (Polska Klasyfikacja Działalności);

3)       prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

4)       prowadzenie współpracy z organami kontroli PIH, Sanepid w zakresie prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorców;

5)       udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze    Gminy;

6)       koordynowanie działań i współpraca z Policją, Strażą Miejską, Inspekcją Transportu Drogowego, Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego, ZUS, Izbą Skarbową, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, organizacjami zrzeszającymi taksówkarzy w zakresie przestrzegania wymogów udzielonych licencji na podstawie ustawy o transporcie drogowym;

7)       prowadzenie ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, a nie będących obiektami hotelarskimi położonymi na terenie Gminy oraz wydawanie zaświadczeń o dokonanych w ewidencji wpisach;

8)       współpraca w przygotowywaniu, aktualizowaniu i realizacji Strategii Rozwoju Gminy ze szczególnym uwzględnieniem wspierania rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Kołobrzeg;

9)       rozpoznawanie potrzeb przedsiębiorców i ich oczekiwań w stosunku do administracji lokalnej oraz udzielanie im pomocy we wszystkich sprawach dotyczących kontaktów na linii przedsiębiorca-urząd;

10)   organizowanie okresowych spotkań i konsultacji z lokalnymi przedsiębiorcami;

11)   współdziałanie z samorządami gospodarczymi;

12)   współpraca z instytucjami obsługującymi przedsiębiorców (ZUS, Urząd Skarbowy, PUP itp.) w zakresie doszkalania i informowania przedsiębiorców o postępujących     zmianach prawa lub warunków funkcjonowania na rynku;

13)   informowanie przedsiębiorców o możliwościach finansowania działalności gospodarczej poprzez pozyskiwanie środków z funduszy europejskich, funduszy pożyczkowych, dotacji dla bezrobotnych, mikrofinansowania (pożyczki, poręczenia);

14)   wspieranie przedsiębiorców w zakresie poszukiwania kontrahentów i kooperantów;

15)   współpraca z firmami specjalistycznymi w zakresie pozyskiwania dla Gminy nowych inwestorów;

16)   wspieranie i doradztwo w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne;

17)   prowadzenie działań na rzecz promocji lokalnych przedsiębiorców poza obszarem Gminy Kołobrzeg

18)   promocja Gminy Kołobrzeg jako miejsca lokowania przedsięwzięć inwestycyjnych.