Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok nr druku 322

102 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

37 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

46 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2014-2024 nr druku 323

65 KBPobierzPodgląd pliku

Objaśnienia do Załącznika Nr 1

67 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

157 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

220 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości nr druku 324

101 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmiany " Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołobrzeg " nr druku 325

29 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nr druku 326

26 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg dla części obrębu ewidencyjnego Zieleniewo nr druku 327

665 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg dla obrębu ewidencyjnego Budzistowo nr druku 328

838 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg w części obrębu Dźwirzyno nr druku 329

20 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie określenia przypadków, w jakich można udzielić nauczycielom obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć oraz warunków i trybu ich udzielania nr druku 330

18.1 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 nr druku 331

93 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na alta 2015-2018 nr druku 332

126 KBPobierzPodgląd pliku