Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

Urząd Gminy w Kołobrzegu informuje, że z dniem 30 kwietnia 2013 r. została zlikwidowana obsługa kasowa w urzędzie. W związku z tym faktem, wszelkie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy wnosić wyłącznie na wydzielony rachunek:

 

BANK PEKAO S.A w Kołobrzegu

59 1240 6960 3320 3016 1111 0000

 

Wszystkie wpłaty uiszczane w ratach należy wnosić ze stosownym wyprzedzeniem. Opłata za korzystanie z zezwolenia musi znajdować się na wyżej wskazanym rachunku najpóźniej w ostatnim dniu wyznaczonego ustawą terminu tj.:

*      I rata – do 31 stycznia,

*      II rata – do 31 maja,

*      III rata – do 30 września.

UWAGA: Przekroczenie terminu wpłaty będzie skutkować wygaśnięciem zezwolenia!.

 

Opłatę wnoszoną przelewem prosimy opisywać w tytule w sposób umożliwiający poprawną identyfikację np.:

Wnoszący: Jan Nowak (NIP: 512-256-64-32)

Opłata za zezwolenie: II rata

„Bar Stokrotka” ul. Kwiatuszkowa 125

Zezwolenie nr: II/A/76/2010, II/B/38/2010, II/C/29/2010

 

Podstawa prawna: art. 11 ust. 7 oraz art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy z                            dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356).