Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Pliki do pobrania

Projekt Uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego nr druku 173

109 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego nr druku 174

107 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok nr druku 175

540 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2013-2024 nr druku 176

315 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych nr druku 177

120 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie diety dla sołtysów nr druku 178

116 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołobrzeg nr druku 179

759 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwaly w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności nr druku 180

119 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości nr druku 181

281 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwaly w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nr druku 182

114 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nr druku 183

130 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne nr druku 184

111 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kołobrzeg nr druku 185

124 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zamiaru połączenia Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Drzonowie i Gimnazjum im. Boelsława Chrobrego w Drzonowie w Zespół Szkół

409 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Kołobrzeg nr druku 187

112 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej nr druku 188

118 KBPobierzPodgląd pliku