Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

W dniu  31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1407), na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego m.in.:
• zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich , obywateli Unii Europejskiej, obywateli państw EFTA – stron EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy trwający nie przekraczający   trzech miesięcy;
• likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów,

•  likwidację obowiązku właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;
• wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z późn. zm.);
• wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu;
•  wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;
• odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej;
• wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.

Szczegółowe infrmacje oraz wzory wniosków znajdują się tu >>> kliknij