Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Urząd Gminy Kołobrzeg informuje przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, że do dnia 31 stycznia 2013 r. (czwartek) należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2012 oraz wnieść stosowną opłatę za korzystanie z zezwolenia.

UWAGA: Niedotrzymanie wyżej wskazanego terminu, uchybienie obowiązku złożenia oświadczenia lub uiszczenia opłaty powoduje natychmiastowe wygaszenie zezwolenia. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu braku terminowego wniesienia opłaty, może ubiegać się o wydanie nowego zezwolenia dopiero po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Podstawa prawna:

art. 18 ust. 12 pkt 5 i art. 13 ustawy z dnia 26 października 1982 r. – o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zmianami).

Opłaty za korzystanie z zezwoleń można wnosić w kasie Urzędu Gminy Kołobrzeg przy ul. Trzebiatowskiej 48B czynnej w godzinach:

- poniedziałek, środa w godzinach od 8:30 do 15:30,

- wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 8:30 do 14:00

lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kołobrzeg:


BANK PEKAO S.A w KOŁOBRZEGU:

59 1240 6960 3320 3016 1111 0000

Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać kontaktując się z pracownikiem Referatu Gospodarczego telefonicznie – 94 35 30 452 w. 18 lub poprzez pocztę elektroniczną e-mail: edg@gmina.kolobrzeg.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kołobrzeg: http://bip.gmina.kolobrzeg.pl/index.php?id=28228

UWAGA: ZMIANA W PRZEPISACH

Od dnia 01 lipca 2011 r. posiadacz zezwolenia zobowiązany jest w terminach do                  dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazać przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedni dowód potwierdzającego dokonanie opłaty, a nie jak dotychczas zaświadczenie o uiszczeniu opłaty.

Podstawa prawna:

art. 5 ustawy z dnia 23 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622 ze zm.).