Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

 Dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika
stanowiące pomoc de minimis

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Kołobrzeg
ul. Trzebiatowska 48A
78-100 Kołobrzeg

Numer telefonu:  94 3530452 w.14
e-mail: w.linda@gmina.kolobrzeg.pl


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
 2. Podpisana klauzula informacyjna RODO,
 3. Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem:

1.      Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy,

2.      Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,

3.      Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

4.      Kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami,

5.      Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,

6.      Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,

7.      Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,

8.      Kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,

9.      Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

10.   Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

11.   Oświadczenie  spółki;

12.   Oświadczenie rzemieślnika.

Sposób załatwienia sprawy:
    Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Opłaty:
     Nie podlega opłacie.

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Tryb odwoławczy:
     Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie  za pośrednictwem  Wójta Gminy Kołobrzeg  w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe, art. 122  ust 7 (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2019 r., poz. 1632)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r., nr 391)
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.2020 poz.708 tj.);
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014 r., poz. 1543)
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2013.352.1).

Uwaga:
O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Kołobrzeg, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków  na dofinansowanie kształcenia.

Inne informacje:

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika:

 1. W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia) - do 8 081,00 zł.
 2. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia ) - 254,00 zł.

 

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników;

34 KBPobierzPodgląd pliku

2. Klauzula informacyjna RODO;

44 KBPobierzPodgląd pliku

3. Oświadczenie pracodawcy;

14.6 KBPobierzPodgląd pliku

4. Oświadczenie pracodawcy o wartości poniesionych kosztów;

12.1 KBPobierzPodgląd pliku

5. Oświadczenie o wysokości refundacji z OHP;

12.1 KBPobierzPodgląd pliku

6. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania;

14.5 KBPobierzPodgląd pliku

7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

78 KBPobierzPodgląd pliku

8. Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis;

27 KBPobierzPodgląd pliku

9. Oświadczenie o powiązaniu między przedsiębiorstwami;

107 KBPobierzPodgląd pliku

10.Oświadczenie o przejęciu, łączeniu lub podziale;

94 KBPobierzPodgląd pliku

11.Zawiadomienie o zawarciu umowy.

14.7 KBPobierzPodgląd pliku