Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Plik do pobrania

Zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez Radę Gminy Kołobrzeg w latach 2010-2014

30 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr III/10/10 z dnia 29.12.2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

100 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr III/11/10 z 29.12.2010 r. w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

101 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr III/12/10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

152 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IV/16/11 z dnia 14.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2011

363 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IV/23/11 z dnia 14.02.2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomosci, rolnego i lesnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

225 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/26/11 z dnia 30.03.2011 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w miejscowości Zieleniewo

138 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/27/11 z dnia 30.03.2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2011-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

334 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/29/11 z 30.03.2011 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

368 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/30/11 z 30.03.2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla części ob. ew. Rościęcino

351 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/31/11 z 30.03.2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych

133 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/34/11 z 4.05.2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

243 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VII/35/11 z 31.05.2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej

155 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VII/36/11 z 31.05.2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla ob. ew. Korzystno

373 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VII/38/11 z 31.05.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

167 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VII/45/11 z 31.05.2011 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Kołobrzeg oraz dalszego z nimi postępowania

216 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/53/11 z 28.06.2011 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedazy napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Kołobrzeg miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

483 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/54/11 z 28.06.2011 r. w sprawie regulaminu udzielalnia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w Gminie Kołobrzeg

221 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/58/11 z 31.08.2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na 2011 rok

475 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/59/11 z 31.08.2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości

130 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/60/11 z 31.08.2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

521 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/61/11 z 31.08.2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za I półrocze

475 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/64/11 z 31.08.2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z obiektu sportowego pn. " Moje boisko - Orlik 2012"

675 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/65/11 z 31.08.2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z placów zabaw

667 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/70/11 z 31.08.2011 r. w sprawie uznania terenu na obszarze Gminy Kołobrzeg za park gminny i nazwania go " Parkiem poległych w walce o Kołobrzeg im. Witolda Ostrowskiego"

519 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/75/11 z 30.11.2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

288 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/76/11 z 30.11.2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

3.1 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/78/11 z 30.11.2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

402 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/80/11 z 30.11.2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowoych i transportu nieczystości ciekłych

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/81/11 z 30.11.2011 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XI-84-11 z dnia 30.11.2011 r. w sprawie podziału sołectwa Karcino i utworzenia sołectw Karcino i Głowaczewo

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/85/11 z 30.11.2011 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Kołobrzeg

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Załączniki do Uchwały Nr XI/85/11

7.8 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/86/11 z 30.11.2011 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Kołobrzeg

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XII/89/11 z 30.12.2011 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XII/91/11 z 30.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2012

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XII/92/11 z 30.12.2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg dla części obrębu ewidencyjnego Kądzielno

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/101/12 z 31.01.2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości , rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów , terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XV/111/12 z 29.03.2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej

65 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XV/112/12 z 29.03.2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

88 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XV/113/12 z 29.03.2012 r. w sprawie uznania terenu na obszarze Gminy Kołobrzeg za park gminny i nadania mu imienia prof. Lecha Leciejewicza

117 KBPobierzPodgląd pliku

lUchwała Nr XVII/122/12 z 30.05.2012 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odadów komunalnych

112 KBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie Wójta Gminy Kołobrzeg z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za 2011 rok

4.3 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVII/129/12 z 28.06.2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla cz. ob. ew. Stary Borek

2.5 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIX/134/12 z 25.07.2012 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2011-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

71 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXI/140/12 z 23.10.2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

72 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXI-143-12 z 23.10.2012 r. w sprawie podziału Gminy Kołobrzeg na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

247 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXI/145/12 z 23.10.2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

130 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXI-146-12 z 23.10.2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej

106 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXII/148/12 z 20.11.2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

70 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIII/159/12 z 28.12.2012 r. w sprawie podziału Gminy Kołobrzeg na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obowodowych komisji wyborczych

139 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIII/162/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2013

169 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXV/171/13 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołobrzeg

754 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXV/172/13 z 26.02.2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

123 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXV/173/13 z 26.02.2013 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

104 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXV/174/13 z 26.02.2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

111 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXV/176/13 z 26.02.2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

67 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXV/176/13 z 26.02.2013 r. W sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXV/177/13 z 26.02.2013 r. W sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kołobrzeg

117 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXV/179/13 z 26.02.2013 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kołobrzeg

66 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVI/183/13 z 29.03.2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

112 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVII/188/13 z 18.04.2013 r. w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

106 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVII/190/13 z 18.04.2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

121 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVII/191/13 z 18.04.2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej

102 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVII/192/13 z 18.04.2013 r.w sprawie przyjęcia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołobrzeg w 2013 roku

380 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVIII/195/13 z 23.05.2013 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kołobrzeg na rok 2013

170 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXI/216/13 z 3.08.2013 r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

116 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXI/217/13 z 3.08.2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych

108 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII/219/13 z 25.09.2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołobrzeg na 2013 rok

109 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII/221/13 z 25.09.2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

220 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII/224/13 z 25.09.2013 r. w sprawie ustanowienia ograniczenia co do czasu korzystania z urządzeń nagłaśniających , z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko

107 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIII/227/13 z dnia 5.11.2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

388 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIII/229/13 z 5.11.2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego

191 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIV/236/13 z 20.11.2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

192 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXV/238/13 z 19.12.2013 r. w sprawie upoważnienia kierownika GOPS w Kołobrzegu do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej

162 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVI/240/14 z 09.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2014

3.7 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVI/246/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Kołobrzeg na stałe obwody głosowania , ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

191 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/247/14 z 19.02.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

605 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/251/14 z 19.02.2014. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania

181 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/252/14 z 19.02.2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin

179 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/255/14 z 19.02.2014 r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z obiektów Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Dźwirzynie

350 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/256/14 z 19.02.2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Kołobrzeg

256 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/257/14 z 19.02.2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z cmentarza w Sarbii

175 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVIII/262/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

677 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVIII/263/14 w sprawie przyjęcia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołobrzeg w 2014 roku

309 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XL/266/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Kołobrzeg na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

258 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XL/267/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Kołobrzeg na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

330 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XL/268/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

513 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLI/269/14 z 14.05.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

638 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLI/274/14 z 14.05.2014 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych , niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Kołobrzeg oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLI/275/14 z 14.05.2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy

231 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLI/276/14 z 14.05.2014 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kołobrzeg na rok 2014

173 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLII/278/14 z 18.06.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

565 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLII/281/14 z 18.06.2014 r. w sprawie obniżenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczyciel oraz w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zająć niektórych nauczycieli

179 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIV/287/14 z 15.07.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

654 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLV/289/14 z 15.09.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

353 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVII/302/14 z dnia 28.10.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

620 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVII/304/14 z 28.10.2014 r. w sprawie zmiany " Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołobrzeg"

184 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVII/305/14 Rady Gminy Kołobrzeg z 28.10.2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

180 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVII/306/14 z 28.10.2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg dla części obrębu ewidencyjnego Zieleniewo

788 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVII/307/14 z 28.10.2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg dla obrębu ewidencyjnego Budzistowo

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVII/309/14 z 28.10.2014 r. w sprawie określenia przypadków, w jakich można udzielić nauczycielom obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć oraz warunków i trybu ich udzielania

172 KBPobierzPodgląd pliku